Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | februarie 21, 2020

Scroll to top

Top

Achizitie solutie artistica, realizare si montare Statuia lui Avram Iancu

Achizitie solutie artistica, realizare si montare Statuia lui Avram Iancu
Administrator
ACEST CONCURS ESTE REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 2004/18/CE
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Municipiul Blaj
Adresa postala:  PIATA 1848, NR. 16, , Localitatea:  Blaj , Cod postal:  515400 , Romania , Punct(e) de contact:  Canciu Alexandru , Tel.  +40 747073722 , Email:  achizitiipublice@primariablaj.ro , Fax:  +040 258710014 , Adresa internet (URL):  www.primariablaj.ro
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATE (ACTIVITATI) PRINCIPALA (PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitie solutie artistica, realizare si montare Statuia lui Avram Iancu
II.1.2) Descriere succinta
Achizitia solutiei artistice pentru realizarea statuii reprezentandu-l pe Avram Iancu, realizarea si montarea statuii, inclusive transportul pana la locul de punere in opera-Parcul Avram Iancu din Municipiul Blaj.
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
92311000-4 – Opere de arta (Rev.2)
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CRITERII DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR
subcontractanti -daca este cazul Modalitatea de indeplinire Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Se completeaza DUAE separat pentru fiecare subcontractant. Odata cu DUAE se depune si acordul de subcontractare.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor Lipsa DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.Impreuna cu DUAE se va depune si acordul de subcontractare.Potrivit Notificarii ANAP nr 258/18.05.2017, nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE ale ofertantului/candidatului cat si ale subcontractantului acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. asociere/terti sustinatori -daca este cazul Modalitatea de indeplinire se va completa DUAE separat. Lipsa DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Impreuna cu DUAE se va depune angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documentele transmise acestuia de catre tert din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere) sau acordul de asociere. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului cat si ale asociatului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. DOcumentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2) PARTICIPAREA ESTE REZERVATA PENTRU O ANUMITA PROFESIE
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIP DE CONCURS
Licitatie deschisa
IV.2) NUMELE PARTICIPANTILOR DEJA SELECTATI
IV.3) FACTORI DE EVALUARE A PROIECTELOR
1. integrarea în aspectul arhitectonic si peisagistic al zonei 15.00 2. asigurarea unui echilibru optim între configura?ia estetica monumentala specifica acestui tip de monument si exigen?ele limbajului sculptural modern 15.00 asigurarea expresivita?ii, trasaturilor specifice si definitorii ale personajului 30.00 respectarea raportului dintre par?ile componente ale corpului 20.00 pretul de realizare a monumentului 20.00
IV.4) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.4.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
IV.4.2) Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data:  23.11.2017     Ora:  15:00
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.4.3) Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data:  28.11.2017     Ora:  13:00
IV.4.4) Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
IV.4.5) Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
Romana
IV.5) RECOMPENSE SI JURIU
IV.5.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Nu
IV.5.2) Detalii privind platile catre toti participantii
IV.5.3) Contracte atribuite in urma concursului:  Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Da
IV.5.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Da
IV.5.5) Numele membrilor juriului selectati
1.  Comsa Emil -restaurator
2.  Voina Daniel Luca – profesor de desen
3.  Ana Boariu – regizor teatru si film
4.  Stefanescu Sergiu Ion- Secretar UAT Blaj
5.  Saratean Mihaila- Sef Birou Investitii UAT Blaj
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONCURSUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.2) ALTE INFORMATII
Concurs de solutii este organizat in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica, conform art 105 lit a) din Legea 98/2016. Contractul de achizitie publica se va incheia cu concurentul castigator, prin procedura de negociere fara publicare prealabila, conform art 106 alin 2 si art 104 alin 7 din Legea 98/2016.
VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
27.10.2017 14:16

Pentru detalii privind documentele licitației vă rog să le solicitați la adresa de email it@uap.ro