Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | decembrie 14, 2019

Scroll to top

Top

Concurs de solutii pentru realizarea monumentului de for public cu tematica ”Iași- Capitala Celor Trei Uniri„

Administrator

Documentatie de atribuire:

DF1020994 / 24.08.2018 15:05

Anunt cu transmitere la JOUE:

Da

Numarul sub care a fost publicat la JOUE:

2018/S 169-385463
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

JUDETUL IASI
Adresa:Strada: Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69 Cod fiscal:4540712 Cod postal:700075 Cod NUTS:RO213 Iasi Localitate:Iasi Tara:Romania E-mail:achizitii.publice@icc.ro Telefon:+40 0232235100 Fax:+40 0232214425/210/336 Adresa Internet (URL):www.icc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

Judetul Iasi
Adresa:Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, Iasi, jud. Iasi Cod fiscal:4540712 Cod postal: Cod NUTS:RO213 Iasi Localitate:NA Tara:Romania E-mail:achizitii.publice@icc.ro Telefon:+40 232235100 Fax: Adresa Internet (URL):www.icc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.icc.ro

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Concurs de solutii pentru realizarea monumentului de for public cu tematica ”Iași- Capitala Celor Trei Uniri„ Numar de referinta:454071220182

II.1.2) Cod CPV principal:

92310000-7 Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Obiectul principal al contractului este conceperea și realizarea unui monument de for public, care să simbolizeze si sa exprime conceptul ”Iași-Capitala Celor Trei Uniri”. Pentru indeplinirea obiectivului vor executa cel putin urmatoarele activitati: – Proiectare – conform specificatiilor din Tema de concurs si Regulamentul de concurs – Executie lucrari: conform specificatiilor din Tema de concurs si Regulamentul de concurs. Numarul minim al participantilor la concurs trebuie sa fie 3(trei), in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din HG nr. 395/2016. In cazul în care numarul de participanti care îndeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decât numarul minim indicat în anuntul de concurs, autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire numai cu acel participant/acei participanti care îndeplineste/ îndeplinesc criteriile solicitate – art. 97 alin. 5 HG 395/2016. Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire vor fi adresate in termen de maxim 15 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de concurs,în a 10 a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor -art. 161 din Legea nr. 98 / 2016. Ulterior desemnarii castigatorului se va desfasura procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform art. 104 alin. 7 din Legea nr. 98/2016 pentru incheirea contractului de servicii de proiectare, executarea lucrărilor de montaj pe amplasament inclusiv sistemul de iluminat arhitectural pentru punerea în valoare pe timp de noapte. Elementele negocierii: pretul si durata prestare si executie.In cazul in care autoritatea contractanta nu incheie contractul cu castigatorul, din motive care nu îi sunt imputabile, are dreptul sa invite la procedura de negociere fara publicare prealabila castigatorii clasati pe locurile II si III.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Criterii de evaluare sunt prevazute la Sectiunea II, punctul II.2.5 Criterii de evaluare a proiectelor. Pentru proiectele admise în concurs, fiecare membru al juriului, in functie de aprecierea personala, va acorda un punctaj cuprins între 1-10 fiecărui criteriu de evaluare. Fiecare membru al juriului are doar un singur vot. Pentru fiecare proiect se vor insuma punctajele acordateda de fiecare membru al juriului si se va calcula media aritmetica prin impartirea punctajului la numarul membrilor din juriu.Lucrarea artistica câștigătoare va fi aceea care va cumula punctajul cel mai mare, rezultat ca medie a punctajului partial acordat pentru o aceeasi opera de arta de catre fiecare membru al juriului, inclusiv cel al președintele juriului.O propunere de soluție poate să cumuleze cel mult 100 de puncte. Juriul va face ierarhizarea finala si va stabili ocupantii primelor trei locuri; În cazul unei egaliatati intre proiecte Presedintele juriului va avea drept de vot decisiv.

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:28.09.2018 10:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Da

Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e):Concurenţii clasati pe primele trei locuri, vor primi urmatoarele premii : – locul I – 9.000,0 lei ; – locul al II-lea – 6.000,0 lei; – locul al III-lea -5.000,0 lei.

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

Autoritatea contractantă/Promotorul va plăti valoarea premiilor în termen de 30 zile calendaristice de la anunțarea rezultatelor. Acest termen poate fi extins, exclusiv din motive obiective și independente de voința și controlul autorității contractante. In acest caz castigatorii vor fi anuntati .

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Da

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Da

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

Iacob Gheorghe – profesor universitar, istoric, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Visan Daniel- arhitect, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi, Tofan Constantin – profesor universitar, Universitatea de Arte „George Enescu” Iasi, Barleanu Bogdan – pictor, Directia Judeteana pentru Cultura Iasi, Simion Cristea – artist plastic, Uniunea Artistilor Plastici din Romania – Filiala Iasi, Discu Mihai – arhitect, Ordinul Arhitectilor din Romania- Filiala Iasi, Tarziu Ana-Maria – arhitect sef, Consiliul Judetean Iasi, Apavaloaei Bobi – Directia Judeteana pentru Cultura Iasi – membru supleant, Gradinaru Tudor – arhitect, Ordinul Arhitectilor Din Romania, Filiala Iasi- membru supleant, Ciobanasu Corneliu – arhitect, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi- membru supleant
SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Dreptul de a solicita clarificari este asigurat in conformitate cu prevederile art.160 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice.Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire vor fi adresate in termen de maxim 15 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de concurs, in termen de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform ar. 161 din Legea nr. 98 / 2016. Oferta va fi insotita de macheta, avand inscriptionat simbolul alfanumeric si fiind prezentata conform cerintelor din Regulament si tema de concurs. Ulterior desemnarii castigatorului se va desfasura procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform art. 104 alin. 7 din Legea nr. 98/2016 pentru incheirea contractului de servicii de proiectare, executarea lucrărilor de montaj pe amplasament inclusiv sistemul de iluminat arhitectural pentru punerea în valoare pe timp de noapte. Elementele negocierii: pretul si durata de prestare si executie lucrare.In cazul in care autoritatea contractanta nu incheie contractul cu castigatorul, din motive care nu îi sunt imputabile, are dreptul sa invite la procedura de negociere fara publicare prealabila castigatorii clasati pe locurile II si III. Numarul minim al participantilor la concurs trebuie sa fie 3(trei), in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din HG nr. 395/2016. În conformitate cu prevederile art. 97 alin. (5) din HG nr. 395/2016 în cazul în care numarul de participanti care îndeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decât numarul minim indicat în anuntul de concurs, autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire numai cu acel participant/acei participanti care îndeplineste/ îndeplinesc criteriile solicitate. Perioada de valabilitate a ofertei trebuie sa fie de minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform art.40 alin. 1) din HGR 395/2016, prin virament bancar in contul RO72TREZ4065006XXX000459 sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract, Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica de catre ambele parti. Garanţia de bună execuție trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în contract. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. În cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia în corelatie cu noua valoare.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

27.08.2018 10:26