Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 29, 2020

Scroll to top

Top

Elaș Mariana Alexandra

Elaș Mariana Alexandra
Administrator
Adresa: Str. Bisericii Ortodoxe, Nr. 11/A, ap.1, Cluj-Napoca, România.
Tel: (+4)077222 7228
e-mail:

web:

Prezentare Demers Artistic

Paul Sima-Cluj-Napoca ,,… Lucrările Marianei Elaş recomandă un spirit cultivat şi sensibil, capabil a conferi expresiei plastice echilibru gestului adânc meditat dublat de rezonanţa subtilă a unui cromatism nuanţat prin purificare.
Călătorind în Italia şi-a alcătuit un jurnal intim, de o surprinzătoare autenticitate în redarea unui climat spiritual specific”.

Marius Tătaru-Bucureşti ,,… Mariana Elaş s-a orientat către reevaluarea unor forme ale tradiţiei, în măsura în care le-a putut absorbi şi prelucra, pornind de la sugestiile foştilor ei dascăli de la Institutul de artă clujean.O concepţie picturală cel mai adesea solidă, tinzâd către sintetizarea formei, o disciplinare a afectelor, prin care transpare cu greu o anumită doză de melancolie reţinută caracterizează pictura ei şi în primul rând cele mai bune peisaje spre deosebire de grafica aceleiaşi, mai acuzat narativă şi tinzând uneori către o simbolistică uşor previzibilă ”.

Mihaela Gafencu-Iaşi,,…Motivele abordate în pictura Marianei Elaş sunt două aspecte ale fluidului- mişcare: aparenta stază a naturii (figurată de peisajul în chip subversiv dramatic, unde teluricul, prin esenţă static, închipuie prin munte vârtejul direcţiei ascensionale şi prin apă mirajul neopririlor orizontale) şi gestul în derulare pur (sesizat în compoziţii ca cele cu Cai sau tineri sportivi). Totul e tratat cu deplină autoritate profesională…”.

Mircea Zaciu-Cluj-Napoca,,… Artist prodigios, cu realizări în arta monumentală (sgraffito),pictură de şevalet şi grafică, Mariana Elaş e un spirit avid şi neliniştit în căutările sale estetice,dar pe un fond de calmă clasicitate. Dincolo de soluţiile moderne, ghicim structurile originare, surprinse în straturile arheologice dau în metafora “ferestrei” şi în “ochiul” unei fântâni româneşti arhaice. Simbolurile frizează mereu lirismul reflexiv, în vreme ce expresia plastică tinde spre o rafinată abstractizare. Departe de a fi rece şi steril, acest abstractism coboarã în adânc, descoperind pânza freatică a poeziei formelor”.

Viorica Guy Marica- Cluj-Napoca,,… Voiaj artistic – De timpuriu Mariana Elaş se remarcă în grafică prin calităţi certe, dominate de o viguroasă cumpănire, ocolind efuziunile chiar şi în ipostazele în care sensibilitatea juvenilă este mai intens solicitată. Folosindu-se de conte’ cu o excelentă intuire a resurselor grafice pe care această tehnică sobră, dar variabilă le oferă, ea izbuteşte să fixeze fără vreun efort vizibil tonalitatea adecvată unei anumite topografii, unui anumit climat surprins în cadrul călătoriei sale europene.
Adaptarea la motiv este în aceleşi timp energică şi senzitivă, depăşind superficiile coloritului local, străduindu-se să pătrundă realitatea geografică şi istorică deopotrivă. Imaginea e absorbită prin toţi porii, priveliştea asimilată prin spontană conectare,
Notaţii succesive consemnează ambianţa rarefiată a metropolei pariziene, celebre geometrii arhitecturale şi punţi aruncate peste matca Senei, capriciile inedite ale străzii. Ca o corabie oscilantă, catedrala Notre-Dame pare să navigheze pe traseul secular al marii artere, pornită din inima anticei Luteţii. De la Place de la Concorde la Bastilia, la colţurile citadine cu un aspect cvasi provincial, explorările sunt însoţite de o admiraţie mutuală şi reţinută. Un alt cer şi un alt relief ne întâmpină pe tărâm
Un alt cer şi un alt relief ne întâmpină pe tărâm hispanic. Întinderi toride, înecate într-un colb universal ce estompează conturele peisajului traversat de un monumental pod toledan, îşi etapează grandoarea posacă. Drumul spre Barcelona ori capitala madrilenă respiră o egală ariditate, fie ea nudă ori fastuoasă, deopotrivă încinsă de albul unui soare necruţător.
Inspirate sunt mai ales peisajele veneţiene, iscodind unghiuri perspectivice a căror adâncime labi- rintică, pe canale laterale şi înguste, conduce privirea spre o mai puţin cunoscută, Cetate a lagunelor. Interpretarea e variabilă, pendulând între umeda învăluire a văzduhului venet şi somtuozitate stinsă a stacojiurilor, cufundate în somnul vetust al unei nobile decadenţe. Înceţări difuze, poveri aburoase încărcând atmosfera însoţesc lumina sibilinică şi stinsă, ce şterge conturele vechilor palate riverane.
Alături de pregnanţa temperată a negrului, jocurile tonale ale sanguinei şi ale brunurilor de sepia se desfăşoară contra balansate de cortegiul subtil al griurilor, de la cele terne până la cele disparente, anihi-
late de subita intervenţie a unor alburi străvezii. Soliditatea arhitectonică vizând efecte monumentale e contaminată de transparenţele mişcătoare ale mediului aerian şi acvatic, reunite într-o expresivă îmbinare de contraste. Voiajul artistic al Marianei Elaş nu este simplă deplasare în timp şi spaţiu, ci periplu spiri-
tual pe meleagurile bătrânei Europe contemplată cu agerimea senzitivă a ochiului tânăr”.

Gheorghe Vida-Bucureşti ,,…Desenele şi gravurile Marianei Elaş sunt departe de fi simple studii şi schiţe, având sttutul de creaţie autonome cu accentuată tentă simbolică mizându-se în esenţă de capacitatea de fantazare a contemplatorului.
Artista porneşte în general de la elemente nespectaculoase în fine (fântâni, pietre, copaci), aduse în prim plan, focalizate şi intens prelucrate pentru a deveni încărcate de sens, pregnante vizual, antrenân-du-se datorită unor subtile alternanţe de deschis-închis, cu o notaţie multiplă printr-o tehnică remarcabilă a sugestiei creatoare de atmosferă tensionată, poetică, adâncime prevestitoare.”

Mihaela Gafencu-Iaşi ,,Peisaje şi compoziţii -…La a patra expoziţie personală, clujeanca (ieşancă, de fapt, prin adopţiune) Mariana Elaş ne surprinde prin maturitatea sa cumpănită (tematica şi chiar modalitatea de exprimare), prin soliditatea culturii teore-tice acumulate şi bine sedimentate (aplicată în sistemul de a compune imaginea şi de a armoniza culoarea) şi, în contradicţie cu aceste prime caracteristici, prin neliniştea ce se străve de îndărătul cumpănirii înţe-
lepte, aparent împăcate cu sine. Dar Mariana Elaş nu este o “împăcată cu sine”. Dimpotrivă ea se va oferi total “luptei cu îngerul”, o dată ce i se va astâmpăra setea de certitudini obiective şi adevăruri verificate prin strădanie proprie. Ea cercetează căi, îşi asumă procedee, dezvoltă canalizând, izvoare de gând şi văz, ce încearcă, adică, în re-inventarea imaginii. În această ordine de idei, experimentul său e o reeditare pe cont propriu. El supune probei elementele fundamentale ale retoricii plastice clasice şi baroce mai curând cu înverşunare polemică decât cu reverenţă. Implicită, acceptată încă tacit, ca o autoprovocare, această po-lemică se va dezlănţui, probabil, în conflict dur, totuşi benefic şi atunci pragul “aşezat”al calmului părel-nic va fi sărit şi nimic nu va mai zăgăzui adevărurile puternice ale unei sensibilităţi preponderent lirice, autentic-afective, decis-originale.
Privirea pictoriţei se lasă mai puţin condusă raţional, e mai greu de influenţat prin livresc, este proas-
pătă, vie, avidă de real şi de vis, în egală măsută. Ea descoperă straniu şi tulburător picturalul pur, pictu-ralul de forţă şi sens vădind posibile vehemenţe şi profunzimi de trăire. De aici, tensiunea latentă din pei-saje. Intenţia era de a evoca, smerit şi creator, atmosfera locurilor colindate cu paşi cuceriţi de privire, de a restitui amintirii vraja spaţiului toledan sau dobrogean, parizian ori italian. Intenţia s-a realizat, dar s-a şi întors împotrivă-şi: Mariana Elaş nu atât că evocă aerul peregrinărilor peisagistice, cât luptă împotriva lui, în presimţirea a ceva mai consistent de rostit, poate ca transcriere a sinelui devenit trăire, natura fiind apropiată, devorată şi transgresată, poate ca distrugere a dat-ului natural şi recreare a s-a ca univers se-
cund (abstractizare, ideogramă).Deocamdată această magmă pare ţinută sub control: forma e limpede deşi promite reverberaţii de subtilă muzicalitate (în compoziţii, mai ales în Lumi paralele), iar culoarea avan-sează prudentă, spre rafinamente preţioase, prin ninic idilice, totuşi cu adevărat poematice. Tectonica pas-tei, bogată,ne cheamă în adânc, spre lăuntruri rare,somptuoase, complicate,schimbând, pe rând, opacitatea senzuală pe diafane aerări spiritualizate şi transparenţele inocente, pe solidităţi robuste, grave, pasionate.
Motivele abordate în pictura Marianei Elaş sunt două aspecte ale fluidului-Mişcare: aparenta stază a naturii (figurată de peisajul în chip subversiv dramatic, unde teluricul prin esenţă static, închipuie, prin munte, vârtejul direcţiei ascensionale şi prin apă, mirajul neopririlor orizontale) şi gestul în derulare, pur (sesizat în compoziţii ca cele cu Cai sau tineri sportivi). Totul e tratat cu deplină autoritate profesionistă, dar dincolo de autoritate, pândeşte tentaţia de a încerca şi altceva, de a duce jocul până la capăt; jocul cu sine al artistilui care se inventează pe măsură ce îşi inventează lume”.

Ramona Terdig-Oradea…,,Stârnit,spiritul timpului face fremătătoare tăcerea transparentă a Orizonturilor. Nemărginite, suspendate într-un timp imobil ca locuri-limită, deopotrivă pământ şi cer, aici şi dincolo, vizibile şi nevăzute,orizonturile Marianei Elaş sunt prezenţele inefabile care stăpânesc imaginea şi conduc către adâncul ei.
Imaginile sunt populate de nenumărate lumi transparente,congruente,de o muzicalitate contrapuncti-
că, ale căror orizonturi întrepătrunse dau naştere acelor stranii spaţii plastice ce-i sunt proprii Marianei Elaş. Misterul lor îşi ia forţa din articularea planurilor ce alunecă neaşteptat şi imperceptibil, prinse între
timpii unei subiectivităţi luminoase.
Linia şi culoarea plăsmuesc texturi de o bogăţie în acelaşi timp delicată şi somtuoasă, ce însufleţesc prin nuanţele lor rigoarea şi siguranţa unei gândiri plastice extrem de exigente faţă de sine.
Spaţiul plastic e oprit să evolueze către efectele spectaculare de iluzionism optic, ci e astfel dirijat încât să evolueze în intervalul miraculos şi riscant dintre real şi imaginar. Acolo, praguri neaşteptate se deschid către lumi onirice, zăbovind ambiguu între feerie şi coşmar. În cuprinsul lor, fiinţele unui bestiar neliniştit,dar şi creaturi angelice, răsar dintr-o proiecţie subiectivă vizionară alimentată de tulburătoare premoniţii.
Concepţia plastică de ansamblu are discreţia eleganţei autentice, a cărei bogăţie interioară se lasă dezvăluită doar de rafinamentele ductului grafic, de nuanţarea subtilă a tonurilor şi câmpurilor cromatice, de suprapunerile în transparenţă pe care doar o sensibilitate plastică de excepţie le poate imagina şi transfigura în operă.
Oricât de proteică, de tulburatoare, ori exuberantă ar fi lumea plastică a Marianei Elaş, întotdeauna sentimentul dominant este acela al transfigurării imaginii prin forţa unei ordini şi armonii lăuntrice pe care o generează iubirea faţă de spectacolul tăinuit, dar luminos, al lumii”.

Aurel Leon-Iaşi ,,…Mariana Elaş reuşeşte în linogravură o modelare convingătoare a reliefurilor, amintind ca tehnică şcoala de la Iaşi a lui Ion Sava-Th.Kiriacoff. E o grafică de mari disponibilităţi, mai ales că … urmăreşte o graţie expresionistă a penumbrei ce sugerează jocul luminii, obţinând efecte de forţă plastică”.

Ana Luduşa-Cluj-Napoca,,… Curajul de a nu fi la modă – Expoziţia de pictură a Marianei Elaş surprinde prin liniştea peisajelor elaborate în recenta călătorie în Franţa, Elveţia, Italia, Grecia.
La vernisajul expoziţiei s-a spus că pentru un pictor o călătorie în aceste ţări devine un pelerinaj. Pentru Mariana Elaş chiar dacă a fost aşa, ea ne ascunde suferinţa cu delicateţe şi ne convinge că locurile prin care a trecut sunt binecuvântate de Dumnezeu. Fie că vedem o catedrală grecească, un peisaj parizian ori un port mediteranian. Această expoziţie aşează lucrurile în firescul, în liniştea şi frumuseţea lor eternă. Pictoriţa depăşeşte angoasa existenţială atât de presantă şi prezentă la sfârşitul nostru de secol, având curajul să nu fie la modă şi puterea să esenţializeze ceea ce tămădueşte şi îmbogăţeşte fiinţa umană. Ceea ce creează Mariana Elaş în aceste tablouri se numeşte nevoia de a te aşeza firesc în lume. Dar acest lucru se poate întâmpla doar după ce ai dobândit înţelepciunea de a sublima suferinţa în împăcare, neliniştea în pace, ne-voia în generozitate.
Iată o filosofie ce se cere înţeleasă şi însuşită.Căci Mariana Elaş nu se revoltă că nu are bani să meargă la Tokio unde va expune, că nu merge încă odată la Paris ori în alte locuri unde prezenţa ei dovedeşte că de mult s-a “internaţionalizat”, ci pictează, desenează, predă tinerilor din măiestria acestei arte cu senină-tatea celor aleşi. Dar ca să ajungi la această seninătate trebuie să fii un om norocos, să nu fi lovit în ce ai mai bun, să nu fi fost ameninţat permanent în propria ta identitate.
Picturile Marianei Elaş le pot înţelege şi mă pot bucura de ele cu atât mai mult cu cât pot înţelege atît mai bine diferenţa dintre un om norocos şi unul lovit de destin. De aceea ele mă tămăduiesc prin certitudinea pe care mi-o dau că în lume rămâne până la urmă o catedrală,un port, o stradă, un OM. Iar OMUL trebuie să găsească mereu puterea de a se aşeza firesc în LUME”.

Radu Negru-Iaşi,,…cu o peniţă sigură, apăsată în anatomii vegetale…”, ,,Jocul paralel” al Marianei Elaş, este evident, nu atât în balet, cât între grafică şi pictură, cu un foarte bun efect volumetric”.

Steliana-Delia Beiu-Iaşi ,,… Mirajul mişcării – …Peisajul autohton , cel mai intim simţit ca spaţiu de trecere, oferă o subtilă sinteză spaţio-temporală. Oraşele cetate cu zone de tranziţie pe registre de o rară fineţe şi bogăţie cromatică se îngemănează firesc cu ,,Peisajul de iarnă” sau ,,Peisaj din deltă”. Acestea din urmă vădesc o deosebită ştiinţă a albastrului, albastru clar luminiscent exuberant, potenţat savant de un singur punct oranj în ,,Peisaj din deltă”, sau delicat închis în sine ca în “Peisaj de iarnă”: un lied cu acelaşi nume.
…Portretul expus ne-a încântat. Este piesa definitorie pentru sinteza linie-culoare ca modelatoare. Credem că dacă din toată ,,producţia” lui ’85 a Marianei Elaş am fi văzu doar portretul de bătrână, un alb
punctat de tuşe discrete, chip marcat de înţelepciunea unei generaţii, figură de o demnitate ce-şi interzice prin frumuseţea-i intrinsecă până şi analiza ,,la panou”, am fi socotit-o pe autoare un virtual ,,nume” în plastica noastră”.

Liviu Suhar-Iaşi,, …este în egală măsură preocupată de realizarea unor proiecte de artă monumentală; de abordarea cu talent a picturii de şevalet, cât şi a graficii. În toate aceste genuri se manifestă cu un talent plin de sensibilitate, fiind permanent preocupată de găsire a unor soluţii plastice, care să-i definească personalitatea.
Preocupările sale vizează ca o constantă, figura umană integrată peisajului şi activităţii umane contemporane, cît şi frumuseţile peisajului românesc. Ca grafician …realizează compoziţii în care face de monstraţia talentului şi lirismului său, stăpânind tehnicile şi mijloacele de expresie specifice”.

Negoiţă Lăptoiu–Cluj-Napoca…, afirmă o vocaţie picturală de excepţie. Un simţ cromatic deosebit, o acurateţă şi siguranţă a cu accente personale. Nu se observă nici o ezitare, exprimării recomandă deja definirea unei viziuni ci dimpotrivă o frenezie a transpunerii care simplifică şi ordonează imspirat datele oferite de natură.
Departe de pitorescul facil, impresiile sale italiene, cunosc o epurare a naraţiei până la stadiul în care motivul evocat devine argument al unei civilizaţii, de-o splendoare unică, a cărei contem-plare implică o stare de vrajă şi înnobilare. Relieful şi aspectele arhitectonice, atât de specifice, ale peisajului italian, nu ne sunt înfăţişate sub ipostaza instantaneului efemer, ci sunt încremenite în largul unui spaţiu sensibilizat, expresie metaforică a dăinuirii lor în timp. Ele mărturisesc frumuseţea gestului uman, care a sporit prin creaţie, miracolul naturii”.
I.C.Corujan-Iaşi…,demonstrează o oarecare virtuozitate a desenului, modelele impunându-se prin mobilitatea şi echilibrul lor compoziţional”.

Doina Petrache-Lemny-,,…Din confruntarea a două şcoli de pictură cu tradiţie ca cea de la Cluj-Napoca, şi Iaşi, un artist tânăr ca Mariana Elaş, dar cu multiple posibilităţi creatoare, nu are decât de învăţat. Formată la Cluj-Napoca, sub îndrumarea unor maeştri care i-au imprimat obişnuinţa unor compoziţii echilibrate, structurate armonios prin imprimarea unui ritm de esenţă muzicală, a unui desen clar şi sugestiv, care reţine culoarea în cadrele conturelor, artista lucrează cu nerv în atmosfera Iaşului artistic, ce îi oferă în compensaţie ritmul calm şi nostalgic al spaţiului subcarpatic, lumina difuză a ,,Peisajului ieşean”.
Acceptând tacit cele două medii, … este în permanentă căutare a unor subiecte care să se grefeze pe structura s-a sufletească, urmând parcă recomandarea lui Pallady:,,Să ştii să alegi ceea ce-ţi îngăduie să creezi opera de artă”. Diversitatea tematicii abordate o dezvăluie ca o abilă creatoare de forme uşor stilizate, în realizarea cărora se remarcă acurateţea desenului. Acesta constituie, de altfel, unul din capitolele de rezistenţă ale artei sale; ea realizează şi lucrări de grafică în care linia îşi urmează drumul către un sâmbure semnificant.,,Notele de călătorie”sunt povestirile unor emoţii trăite, a unei recunoaşteri în spaţii noi, o întoarcaere către sine. Pete întinse de culoare sunt oprite de contururi ce fixează forma impresionantă.
Ea înfruntă curajos spaţiile mari, pe care le acoperă cu straturi succesive de culoare, obţinând efecte preţioase, transparenţe, lumini. Toate acestea dovedesc refuzul retragerii în cadre închise, setea de spaţiu, de aer, putinţa îmblânzirii tentaţiilor unei picturi ,,comode”…
Mariana Elaş se remarcă prin realizarea unor transparenţe de culoare în compoziţii ca ,,Maternitate”,,Tineri”,,Gând de pace”, oferind privirii largi spaţii de peregrinare în peisaje:,,Peisaj ieşan”, ,,Canal veneţian”,,Arrezzo”,etc. Simţind nevoia unei purificări a formelor, încercând ,,reducerea supra feţelor la simple linii”, artista realizează şi lucrări de grafică, în care rezolvă fericit probleme de com poziţie, ca în ,,Dincolo de nodul gordian”, de exemplu.
,,…Pânza albă a fost întotdeauna pentru mine sensul pur al ideii, ca orice sentiment gingaş înaintea pânzei preparate proaspăt sau păstrate anume; m-am apropiat cu linişte, profunzime şi detaşare, pentru că dincolo de ea, adică după primul semn înfăptuit, tabloul era suma de urme frământate ale ideilor cu forme”.

Iulia C. Suciu-Iaşi…,,Grafica … pare mai barocă şi mai legată de spiritul generaţiei decât de tradiţiile familiei; vom con- stata şi la ea pasiunea pentru călătoria cu şevaletul (Notre Dame”,,Toledo”) atât de caracteristică lui Leonid Elaş, vom descoperi şi un anume gust pentru alegorie (,,Metamorfoze”, ,,”Univers liric”, ,,Pere-nitate”)(…). Dar Mariana Elaş dă glas şi unor angoase izvorâte din zbuciumul acestui secol. (…) La precizia trăsăturilor şi liniile reţinute n-o împiedică să transmită varietatea de impresii în peisaje. De la bun început te uimeşte generalizarea intuitivă a percepţiei sale, a măiestriei de a reda esenţa celor văzute şi retrăite în limba graficii”.

Victor Ciato-Cluj-Napoca ,,… Un ochi lucid, o mare sensibilitate şi simţ al realităţii, aceste calităţi le sugerează lucrările Marianei Elaş”.

Vasile Nicolae (R.M.) ,,…Grafica …apare ca o fericită împlinire a acestei familii de artişti reprezentate, cum am arătat, de cei doi piloni ai artelor plastice – pictura şi sculptura. Chiar dacă arta profesată … pare mai barocă şi mai legată de spiritul generaţiei decât de tradiţiile familiei, …domnia sa ne prezintă nişte personaje ce sunt stăpânite de nelinişti şi presimţiri vagi (,,Masa de şah”)”.

Mircea Ţoca- ClujNapoca ,,…O mai bogată şi salutară prezenţă înscrie în contextul manifestării generaţia de tineri pictori clujeni prin creaţiile de ţinută semnate… , Mariana Elaş într-o poetică şi esenţializată evocare a Primăverii”.

Mihai Ispir- ,,… Mariana Elaş readuce în atenţie într-un mod desigur mai distanţat (nu şi distant) aceeaşi tradiţie; lirismul şi concizia viziunii peisagistice sunt evidente, totul părând a fi temeinic pregătit pentru ca timbrul individual să poată prevala”.

website link: web: