Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | august 19, 2017

Scroll to top

Top

Legea nr. 8/2006 din 11.01.2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

admin
  • On ianuarie 11, 2006

Parlamentul Romaniei
Lege nr. 8/2006
din 11/01/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 17/01/2006

privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. –
(1) Prezenta lege reglementeaza dreptul la o indemnizatie lunara in beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 246/2005.
(2) Cuantumul indemnizatiei reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenita titularului sau, dupa caz, aflata in plata la data solicitarii.
(3) Indemnizatia nu se acorda persoanelor prevazute la alin. (1) care beneficiaza de indemnizatia acordata potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile ulterioare.
Art. 2. – Beneficiaza de dispozitiile prezentei legi persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori prevazute la art. 1 alin. (1), potrivit statutelor acestora.
Art. 3. –
(1) Conducerea fiecareia dintre uniunile prevazute la art. 1 alin. (1) va atesta calitatea de membru, la cererea persoanelor interesate. Conducerii uniunii de creatori ii revine intreaga responsabilitate asupra corectitudinii si exactitatii datelor consemnate in dovada calitatii de membru.
(2) Dovada eliberata poate fi contestata potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
(3) Conducerile uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, potrivit legii, vor institui o evidenta speciala privind persoanele carora li s-au eliberat dovezi pentru a atesta calitatea de membru in scopul de a beneficia de indemnizatie.
Art. 4. – Stabilirea si plata indemnizatiei lunare se efectueaza de catre casa teritoriala de pensii in a carei raza solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.
Art. 5. –
(1) Indemnizatia lunara prevazuta de prezenta lege se acorda, la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea la casa teritoriala de pensii.
(2) Cererea va fi insotita de actul de identitate, decizia de pensionare sau, dupa caz, cuponul mandat postal ori talonul cont curent, dovada calitatii de membru al uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, o declaratie pe propria raspundere ca nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002, precum si alte documente necesare sustinerii cererii.
(3) Punerea in plata se face in baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.
(4) Decizia prevazuta la alin. (3) poate fi contestata de solicitant, in conditiile Legii nr. 554/2004.
Art. 6. – Plata indemnizatiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul a decedat sau in cazul pierderii calitatii de membru, pe baza comunicarii efectuate in acest sens de conducerea persoanei juridice prevazute la art. 1 alin. (1).
Art. 7. –
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie se recupereaza de la beneficiar, in conditiile legii.
(2) In cazul in care sumele platite necuvenit drept indemnizatie nu pot fi recuperate de la beneficiar, ele vor fi recuperate, in conditiile legii, de la persoanele vinovate de dispunerea fara drept a platii.
Art. 8. – Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 9. – Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, incetarea, plata pensiilor, raspunderea juridica si jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se aplica in mod corespunzator si indemnizatiei stabilite in conditiile prezentei legi.
Art. 10. –
(1) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conducerile persoanelor juridice prevazute la art. 1 alin. (1) vor transmite Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale situatia completa a membrilor cu statut de pensionar al sistemului public.
(2) In acelasi termen Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 11. – Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu exceptia dispozitiilor art. 10.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                      PRESEDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA                                     NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.
Nr. 8.

Anunț important

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză