Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | februarie 22, 2020

Scroll to top

Top

Normă metodologică din 2006 de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

admin
  • On ianuarie 1, 2007

Guvernul României

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 04.12.2006

Intrat în vigoare la: 01.01.2007

Fişa actului →

Art. 1. 

Beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, denumită în continuare lege, pensionarii sistemului public de pensii care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publică, cetăţeni români, străini sau apatrizi cu domiciliul sau reşedinţa în România ori, după caz, în străinătate.

Art. 2. 

În cazul pensionarilor sistemului public de pensii, membri a două sau a mai multe uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se acordă o singură indemnizaţie lunară prevăzută de lege.

Art. 3. 

În înţelesul legii, prin uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înţelege persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale şi al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.

Art. 4. 

(1) Calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se atestă de către conducerea acestora, pe baza unei adeverinţe eliberate conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Listele transmise caselor teritoriale de pensii de către uniunile de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cuprinzând membrii uniunilor având statut de pensionari ai sistemului public de pensii, conform prevederilor art. 10 din lege, vor fi actualizate ori de câte ori intervin modificări în structura acestora. Modelul tabelului nominal este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. 

(1) Cuantumul indemnizaţiei lunare acordate membrilor uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se calculează, conform legii, ca procent din pensia cuvenită sau, după caz, aflată în plată la data înregistrării cererii la casa teritorială de pensii în a cărei evidenţă se află dosarul de pensie.

(2) Prin pensie cuvenită se înţelege pensia stabilită prin decizia emisă de casa teritorială de pensii şi care nu a fost pusă în plată până la data depunerii cererii de acordare a indemnizaţiei lunare.

(3) Eventualele modificări ale cuantumului pensiei, intervenite după data solicitării indemnizaţiei lunare, nu modifică nivelul acesteia.

Art. 6. 

(1) Indemnizaţia lunară se acordă la cererea titularului sau a mandatarului acestuia, desemnat prin procură specială şi autentificată conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale persoanei îndreptăţite să solicite acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute de lege, valabil la data eliberării procurii, precum şi ale mandatarului;

b) obiectul mandatului: formularea cererii pentru acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute de lege, deschiderea contului curent personal, încasarea indemnizaţiei pentru plăţi curente şi restante sau, după caz, semnarea extrasului de cont;

c) precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin titularului dreptului la indemnizaţie, inclusiv obligaţia de a anunţa în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenită în situaţia titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la indemnizaţie.

(3) În cazul în care procura a fost emisă într-o limbă străină, aceasta va fi depusă şi în traducere autorizată.

Art. 7. 

(1) Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare se fac de către casa teritorială de pensii în a cărei rază titularul sau, după caz, mandatarul îşi are domiciliul ori reşedinţa.

(2) Indemnizaţia lunară prevăzută de lege se acordă pe baza următoarelor documente:

a) cerere de acordare a indemnizaţiei lunare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

b) copie de pe legitimaţia de membru al uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică, vizată la zi;

c) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate;

d) adeverinţă eliberată de uniunea de creatori legal constituită şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică al cărei membru este solicitantul;

e) decizia de pensionare sau, după caz, talonul de plată a pensiei prin mandat poştal ori talonul prin cont curent sau cont de card;

f) procura specială şi autentificată conform reglementărilor legale în vigoare, după caz.

Art. 8. 

(1) Indemnizaţia lunară se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii.

(2) Admiterea sau respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei lunare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Decizia emisă în condiţiile alin. (2) poate fi contestată de solicitant conform prevederilor Legii contenciosului administrativnr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 9. 

Suspendarea plăţii indemnizaţiei se face în situaţiile de suspendare a plăţii pensiilor, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţia suspendării temporare a calităţii de membru, potrivit statutelor uniunilor de creatori.

Art. 10. 

Încetarea plăţii indemnizaţiei lunare se face în următoarele situaţii:

a) încetarea plăţii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

b) când beneficiarul pierde calitatea de membru al uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică;

c) când titularul beneficiază de indemnizaţia de merit în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

Art. 11. 

(1) Documentaţia care stă la baza stabilirii indemnizaţiei lunare prevăzute de lege se constituie în dosare noi, distincte faţă de dosarul de pensie.

(2) Indemnizaţia lunară nu face parte din pensie şi se evidenţiază distinct pe documentul cu care se face plata pensiei.

Art. 12. 

Uniunile de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică au obligaţia să anunţe în scris casele teritoriale de pensii ori de câte ori intervin modificări de natură să conducă la acordarea sau încetarea plăţii indemnizaţiei lunare, în termen de 15 zile de la data producerii acestora.

Art. 13. 

Indemnizaţia lunară se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială şi autentificată conform reglementărilor legale în vigoare sau reprezentantului legal al acestuia, în funcţie de opţiunea adresată casei teritoriale de pensii, prin mandat poştal, cont curent sau cont de card, în condiţiile negociate prin convenţiile încheiate de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., respectiv cu bănci.

Art. 14. 

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţie se recuperează în termenul general de prescripţie de 3 ani.

(2) Casele teritoriale de pensii recuperează sumele plătite necuvenit în baza deciziei emise de conducerea casei respective, care constituie titlu executoriu.

Art. 15. 

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1la normele metodologice

Denumirea uniunii de creatori …………..

Localitatea …………………………..

Judeţul/Sectorul ………………………

Telefon ………………, fax …………

ADEVERINŢĂ
Nr. …….. din ……………..

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ………………………………, domiciliat/domiciliată în ……………………….., str. ……………… nr. ….., bl. ….. sc. ….., ap. ….., sectorul ……, judeţul ……….., actul de identitate ………., seria …….. nr. ……………….., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat la data de …………………. de către …………………., are calitatea de membru ……………. al Uniunii …………………….. .

Uniunea a dobândit calitatea de persoană juridică de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. ……………..

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

Preşedinte,
……………………………….

ANEXA Nr. 2la normele metodologice

Denumirea uniunii de creatori …………………………..

Localitatea …………………………………………..

Judeţul/Sectorul ………………………………………

Telefon ……………………., fax …………………..

TABELnominal cuprinzând persoanele care au calitatea de pensionar al
sistemului public de pensii şi sunt membri ai uniunii de creatori

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Numărul deciziei de pensie

CNP

Certificăm corectitudinea datelor înscrise în prezentul tabel.

Preşedinte,
………………………………………….

ANEXA Nr. 3la normele metodologice

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII …………………………….

Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………….., născut/născută la data de ……………. în localitatea …………………, judeţul …………………….., fiul/fiica lui ……………………….. şi al/a ……………………., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ………. nr. ……….., având CNP …………………….., domiciliat/domiciliată în localitatea …………………………….., str. …………………….. nr. …….., bl. ….. sc. ……, ap. …., sectorul/judeţul ……………., solicit în baza art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, acordarea indemnizaţiei lunare.

Menţionez că beneficiez de pensie de …………………., în baza Deciziei nr. ………….. din ……………, prin talon de pensie nr. ………….., din care anexez câte un exemplar.

Mai anexez la prezenta cerere următoarele acte:

a) copia de pe legitimaţia de membru al uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică;

b) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate;

c) adeverinţă eliberată de uniunea de creatori legal constituită şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică al cărei membru sunt.

Solicit ca plata indemnizaţiei să se facă prin: mandat poştal/cont curent/cont de card.

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, că nu beneficiez de indemnizaţia acordată în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că nu am mai solicitat şi nu voi mai solicita acordarea indemnizaţiei în baza calităţii de membru al unei alte uniuni.

Mă oblig să anunţ în scris casa teritorială de pensii despre orice modificare a condiţiilor de acordare a indemnizaţiei lunare reparatorii, în termen de 15 zile de la data producerii acesteia.

Am luat la cunoştinţă faptul că sunt obligat să restitui sumele încasate necuvenit, ca urmare a intervenirii modificărilor pe care nu le-am comunicat casei teritoriale de pensii.

Data ………………….

Semnătura ……………………………

ANEXA Nr. 4la normele metodologice

Casa Judeţeană de Pensii ………………./Casa Locală de Pensii ………………

Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti/Casa Locală de Pensii a Sectorului ……….

DECIZIA
Nr. ……………….. din …………………………
pentru stabilirea indemnizaţiei prevăzute de Legea nr. 8/2006 privind
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca
persoane juridice de utilitate publică

Cod ………………..

Ca urmare a cererii şi a examinării documentelor din dosarul înregistrat la nr. …………./………….. pentru acordarea indemnizaţiei lunare în baza art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se admite/se respinge cererea solicitantului ……………………, CNP ………………, având calitatea de pensionar ……………., născut/născută la data de …………………, şi se stabilesc următoarele drepturi lunare începând cu data de ………………………..:

 indemnizaţia lunară de …………………. lei.

Cererea se respinge pentru următoarele motive: ………………………. .

Plata drepturilor se va face către ………….., CNP …………………, la adresa:

localitatea ………………….., str. ………………….. nr. ……, bl. …… sc. ……… .

Decizia poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Începând cu luna …………………/anul ………………, încetează plata indemnizaţiei stabilite conform prevederilor Legii nr. 8/2006 (Dosar nr. …………………………).

Director executiv adjunct,

Întocmit

Verificat

……………………..

…………….

………………..

În situaţia casei locale de pensii decizia se semnează de şeful casei locale de pensii.