Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | februarie 19, 2020

Scroll to top

Top

Nota de fundamentare UAP folosința gratuită către PMB

admin
  • On aprilie 23, 2013

antet UAP

Către:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIMĂRIA GENERALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DOMNULUI PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Prof.univ.dr. Sorin Mircea Oprescu

Uniunea Artistilor Plastici din România (U.A.P), este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, constituită din creatori și teoreticieni în domeniul artelor vizuale.

U.A.P este continuatoarea juridică a Sindicatului Artelor Frumoase din București,( SAF ), fondat în anul 1921 și a Sindicatelor Mixte de Artiști Plastici din Provincie.

U.A.P este înființată în temeiul Decretului nr.266/1950, al Prezidiului Marei Adunări Naționale a R.P.R., pentru recunoașterea Uniunii Artiștilor Plastici, ca persoană juridică de utilitate publică și funcționează în baza Decretului-Lege nr.27/1990 și a art. 85 din Oug. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații:

,,persoanele juridice de utilitate publică -asociatii, fundații sau alte organizații de acest fel, înființate prin legi, ordonanțe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe, ci ramân supuse reglementarilor speciale care stau la baza înființării și funcționării lor’’.

U.A.P este membră fondatoare a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România (A.N.U.C) și membră a unor organizații internaționale de prestigiu: Asociația Internațională a Artiștilor Plastici (A.I.A.P) și Consiliului Artiștilor Europeni (E.C.A).

În baza Legii nr.550/2002, ( Leg.nr.558/2004), modificată și completată prin Oug.nr.

21/2003, potrivit art.3 indice 1, UAP deține spații culturale protejate.

Astfel: ,,spațiile destinate creației artistice- ateliere, studiouri, sedii centrale și locale ale uniunilor, precum și altele asemenea-,aflate in proprietatea privată a statului si în administrarea consiliilor județene și consiliilor locale sau a altor instituții sau autorități ori în patrimoniul regiilor autonome, pentru care există contracte de închiriere încheiate cu uniunile de creatori și care sunt folosite de artiștii plastici sau de alte categorii de artiști și oameni de cultură, membri ai uniunilor de creatori legal constituite în România

și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică , se declară ,,spații culturale

protejate’’

Această lege este conexată cu dispozițiile HG nr.1280/2003, privind Inventarierea

spațiilor cu destinație specială (aflate în folosința instituției noastre), pentru care există contracte de închiriere cu CGMB-AFI, conform HCGMB nr.32/2007 si Leg.nr.331/2004, privind încheierea contractelor de închiriere în condiții de facilitate.

Pentru acest motiv vă solicităm să analizați posibilitatea atribuirii în folosință gratuită, pe termen nelimitat, a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, respectiv, studiourile de creație și galeriile de artă, care în acest moment nu sunt supuse revendicării.

EXPUNERE DE MOTIVE

Începând cu anii 1950 Primăria Municipiului București ( Sfatul popular) a atribuit artiștilor, membrii U.A.P spații de creație în diferite locații, cele mai multe dintre ele, în imobile degradate, insalubre, care nu ar fi putut fi folosite ca spații de locuit.

În perioada 1962 – 1975, U.A.P prin Fondul Plastic (F.P) a construit din fonduri proprii, sau a fost coparticipant cu primăria sau alte instituții de stat, la finanțarea construcției mai multor imobile, în București și în țară, cu destinația: studiouri de creație și galerii de artă. Legislația din acea perioadă, nepermițand înscrierea dreptului de proprietate asupra U.A.P/ FP, aceste spații au fost înscrise imediat în proprietatea statului, iar U.A.P a fost obligată să semneze contracte de închiriere cu primăriile, cu destinația de ateliere de creație sau galerii de artă. În același mod s-a procedat și cu donațiile făcute către U.A.P, de către artiștii, membrii S.A.F sau U.A.P.

Astfel se consemnează numai în București:

întregul parter al imobilului din B-ul N Bălcescu nr 23 A. Galeriile de artă “Orizont” în suprafața de cca 650 mp ( din care supr. de cca 400 mp a fost vândută de către primăria Sector 1); Galeria de artă “Gara de Nord”, din B-ul Garii de Nord nr. 6-8; patru ateliere în Calea Plevnei nr 44; trei ateliere în B-ul Al Ioan Cuza nr 10.

Din cauza unor clauze prevăzute în procesele-verbale de predare-primire ale spațiilor, a fost imposibilă revendicarea, după 1990.

U.A.P se bucură astazi de cca. 180 de spaţii, studiouri de creaţie, date în folosinţă artiștilor, prin contracte de închiriere semnate de U.A.P cu A.F.I și numai 8 galerii de artă. Dintre acestea, unele se află deja în curs de retrocedare.

Precizăm că la începutul anilor ’90, în București existau aproape 400 de ateliere și 21 galerii de artă, inchiriate U.A.P.

În București U.A.P are peste 2500 de membri, iar cifra este în continuă creștere.

Ţinând cont de faptul că în fiecare an, 300 de tineri sunt absolvenții Universității Naționale de Arte București, se impune atribuirea / construirea de noi spații de creație, dar și prezervarea celor existente, pentru a nu mai fi dispuse practicilor abuzive a unor grupuri de interese, de instrăinare a lor, și transformare în spații comerciale, bănci etc. Artiștii bucureșteni, prin U.A.P. s-au implicat, de-a lungul timpului, în evenimente culturale importante, pentru crearea unei bune imagini a Bucureștiului și României în lume, desfășurand programe în domeniul artelor vizuale, de interes național si internațional.

În București, numai în galeriile U.A.P, are loc câte un vernisaj pe săptămană, organizându-se astfel cca 100 de evenimente culturale pe an.

Artiștii fac parte din singura categorie socială care își plăteste locul de munca, iar producția de artă este costisitoare. Statul nu are o politică de achiziție. Majoritatea spațiilor atribuite încă din anii ’50 – ’60, au fost degradate, fapt care a determinat artiștii să investească în recondiționarea lor, riscând în fiecare an, evacuarea.

Este o situație paradoxală: Primăria – proprietar/ locator, nu investește în renovare iar artistul / locatar, căruia i s-a dat spațiul în folosință, nu mai vrea să investească, pentru că nu are asigurată continuitatea funcționării în spațiu.

Mai mult decat atât, artiștii membrii U.A.P, desfășoară activitatea în galeriile de artă,

în interes public, și tot ei trebuie să asigure și întreținerea, amenajarea, reabilitarea spațiilor expoziționale.

Astfel, atribuirea atelierelor de creație și galeriilor de artă, în folosință gratuită ar fi cu atât mai necesară, cu cât majoritatea spațiilor de creație închiriate sunt într-o stare avansată de degradare, deoarece locatorii nu și-au îndeplinit de-a lungul anilor obligația de a face reparații capitale.

Precizăm că în alte orașe din România, Consiliile locale sau județene au înțeles acest fenomen și au atribuit Uniunii Artiștilor Plastici din România, în folosința gratuită, atelierele și galeriile de artă.

În calitate de comodatari, artiștii vizuali ar fi degrevați de costurile chiriei, ar avea obligația morală de a face investițiile necesare pentru a aduce și menține aceste spații într-o stare civilizată de funcționare. Totodată ar avea certitudinea că le pot deține fără a le schimba destinația, și fără teama de a fi evacuați.

Odată amenajate, studiourile de creație, galeriile de artă, cât și sălile de expoziții, ar putea fi integrate în oferta de turism cultural a Bucureștiului, declarându-le ateliere de creație deschise, în cadrul evenimentelor culturale majore ale Bucureștiului, asa cum se practică în marile capitale culturale ale lumii.

În acest sens, putem da câteva exemple care onorează:

1. parteneriatul U.A.P – P.M.B pentru evenimentul ,, Seara Atelierelor Artiștilor Plastici

Bucuresti’’- 2010- 2011;

2. proiectul ”Arte în București’’2010 – 2011- 2012;

3. proiectul ,, Noaptea Albă a Galeriilor București’’2010, 2011, 2012;

4. proiectul “Galeria-Galateea Ceramic rendez-vous” 2011, care a demonstrat că o galerie din București, dată în folosința U.A.P, încă din anii 1953, poate să fie o galerie de referință în București, fiind înscrisă și în circuit internațional.

Ţinem să menționăm că toate aceste evenimente culturale s-au bucurat de un real succes. Vizitatorilor bucureșteni, cu această ocazie, li s-a indus un sentiment, o idee, o senzație, o trăire, o cunoaștere îndeaproape a artei și a artistului.

Şi pentru că arta este în esență, cea mai profunda expresie a creativității umane, prin solicitarea noastră nu facem decât să cerem să sustineți arta.

Cu deosebită considerație,

Președinte

Conf.univ.dr. Petru Lucaci

Descarcă originalul aici