Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | mai 25, 2020

Scroll to top

Top

REALIZARE MONUMENT DE FOR PUBLIC REGINA MARIA A ROMANIEI

REALIZARE MONUMENT DE FOR PUBLIC REGINA MARIA A ROMANIEI
Administrator
ACEST CONCURS ESTE REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 2004/18/CE
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
Adresa postala:  STR. POLONA, NR. 24-26, SECTOR 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010492 , Romania , Punct(e) de contact:  CORNELIA APOSTOL , Tel.  +40 3183767/3183768 , Email: secretariat@ampt.ro , Fax:  +40 3183766 , Adresa internet (URL):  www.ampt.ro
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATE (ACTIVITATI) PRINCIPALA (PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Recreere, cultura si religie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
,,REALIZARE MONUMENT DE FOR PUBLIC REGINA MARIA A ROMANIEI”
II.1.2) Descriere succinta
Statuia va reprezenta personajul in picioare, va fi executata din bronz (pentru care va fi prezentat certificat de conformitate inainte de turnarea personajului), inaltimea va fi de aprox. 3 m si va fi amplasata pe un soclu din piatra naturala, cu înaltimea de 1,40 m. Soclul va fi amplasat pe un postament din piatra naturala, format din trei trepte. Pe soclul monumentului se va inscriptiona REGINA MARIA a ROMANIEI. Regina Maria va fi reprezentata cu coroana sa Regala. Monumentul trebuie sa se incadreze armonios in zona propusa pentru amplasare.
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
92310000-7 – Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CRITERII DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR
Se solicita experienta similara. Modalitatea de indeplinire Se va completa DUAE privind Lista principalelor servicii, efectuate in ultimii 3 ani (servicii duse la bun sfâsit), conform art 179 lit b) din Legea 98/2016. Candidatii trebuie sa faca dovada prestarii unor servicii similare(prin servicii similare întelegând: realizare monumente de for public, realizare lucrari de arta plastica, realizare arta monumentala), prin prezentarea a maxim 5(cinci) contracte de servicii, în valoare totala de cel putin 2,700,000.00 lei, fara TVA. Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat. Prin sintagma ,,servicii duse la bun sfârsit in cadrul perioadei de 3 ani” se intelege: servicii receptionate care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale. Cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decât in lei, este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a României pentru fiecare an in parte. La nivelul DUAE candidatii vor preciza: numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia/acestora, data si numarul documentului/documentelor de receptie, ponderea pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea, fara TVA. Îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, daca a intrunit un punctaj de minimum 70 puncte. În cazul în care candidatul clasat pe locul I nu prezinta documentele justificative în termenul precizat de juriu, atunci documentele justificative vor fi solicitate candidatului aflat pe locul II, daca a intrunit un punctaj de minimum 70 puncte. În cazul în care nici candidatul clasat pe locul II nu prezinta documentele justificative în termenul precizat de juriu, atunci documentele justificative vor fi solicitate candidatului aflat pe locul III, daca a intrunit un punctaj de minimum 70 puncte. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE, referitor la experienta similara, pot fi urmatoarele, fara a se limita la acestea: recomandari din partea beneficiarilor; procese verbale de receptie; parti relevante din contracte; documente constatatoare. În cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a îndeplini cerinta privind experienta similara prin cumularea experien?ei individuale sau comune, prezentata de toti meebrii grupului. În acest sens, toti membrii grupului, asociati /terti sustinatori /subcontractanti vor depune informatiile de interes, completând DUAE. Odata cu DUAE va fi prezentat acordul de asociere / angajamentul tertului sustinator / acordul de subcontractare, împreuna cu documentele anexa la angajament / acord din care rezulta efectiv în ce se va materializa sustinerea acestuia. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau în considerare o singura data. Nedepunerea DUAE (inclusiv de catre asociati/terti sustinatori/subcontractanti) la momentul depunerii ofertei atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.
III.2) PARTICIPAREA ESTE REZERVATA PENTRU O ANUMITA PROFESIE
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIP DE CONCURS
Licitatie deschisa
IV.2) NUMELE PARTICIPANTILOR DEJA SELECTATI
IV.3) FACTORI DE EVALUARE A PROIECTELOR
autenticitatea abordarii compozitionale 20.00 justa relatie dintre macheta prezentata si tema concursului 15.00 constructia plastica a ansamblului sculptural arhitectural,modelajul suprafetelor si proportia elementelor volumetrice 15.00 integrarea armonioasa in spatiul urbanistic propus 5.00 durata de realizare 5.00 pretul 40.00
IV.4) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.4.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
IV.4.2) Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data:  11.12.2017     Ora:  16:00
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.4.3) Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data:  18.12.2017     Ora:  12:00
IV.4.4) Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
IV.4.5) Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
Romana
IV.5) RECOMPENSE SI JURIU
IV.5.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Da
Numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate
Nu se acorda premii. Juriul va fi remunerat, 11764,71 lei fara TVA.
IV.5.2) Detalii privind platile catre toti participantii
IV.5.3) Contracte atribuite in urma concursului:  Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Nu
IV.5.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Da
IV.5.5) Numele membrilor juriului selectati
1.  Dl.Acad.prof.dr.Razvan THEODORESCU
2.  Dna Sandra GATEJANU GHEORGHE
3.  Directia de Cultura-PMB-d-na Irina Bologa
4.  Dl.Ionel STOICESCU
5.  Dl.Ioan NEMTOI
6.  Dl.prof.dr.arh.Gheorghe BALASOIU
7.  Dl.Gheorghe TANASE
8.  Dl.Cezar BUIUMACI- membru de rezerva
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONCURSUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.2) ALTE INFORMATII
În cazul in care nu a fost intrunit punctajul minimum de 70 puncte, stabilit in Regulamentul de concurs atunci procedura se va relua. Daca doi sau mai multi concurenti vor avea acelasi punctaj, departajarea se va face in functie de pret, fiind situat pe un loc superior proiectul cu pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale atunci se va face o noua propunere financiara, ce va fi depusa la sediul autoritatii contractante in plic sigilat, în termenul stabilit de juriu. Valoarea totala estimata pentru realizarea monumentului este de 2952941,18 lei fara TVA, dar din aceasta valoare 3000 lei fara TVA vor face obiectul unui alt contract de servicii de dirigentie de santier, iar 11764,71 lei fara TVA reprezinta plata efectuata membrilor juriului. Juriul asigura pastrarea anonimatului. Solutiile care nu respecta anonimatul vor fi excluse din jurizare. Depunerea machetei ambalate la secretariatul comisiei de jurizare va fi insotita de scrisoarea de înaintare conform modelului atasat documentatiei de concurs.
VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
14.11.2017 12:48

Pentru detalii privind documentele licitației vă rog să le solicitați la adresa de email it@uap.ro