Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 21, 2020

Scroll to top

Top

Realizare monument de for public statuia Regina Maria

Realizare monument de for public statuia Regina Maria
Administrator

I.1) Denumire si adrese

Institutul Cultural Roman
Adresa:Strada: Alexandru, nr. 38 Cod fiscal:15726657 Cod postal:011824 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:achizitii@icr.ro Telefon:+40 317100682 Fax:+40 212301373 Adresa Internet (URL):www.icr.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala

Recreere, cultura si religie
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Realizare monument de for public statuia Regina Maria Numar de referinta:8260/19.06.2018

II.1.2) Cod CPV principal:

92312230-2 Servicii prestate de sculptori (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Prin organizarea concursului de solutii se urmareste selectarea celor mai bune proiecte si obtinerea celei mai bune solutii artistice pentru realizarea statuii din bronz „Regina Maria” ce va fi amplasata in orasul Ashford, comitatul Kent, Marea Britanie. Concursul de solutii se desfasoara pe baza cerintelor Regulamentului de concurs si a Temei concursului care fac parte din documentatia de concurs incarcata pe SICAP, www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta va incheia ulterior un contract de realizare a statuii cu castigatorul concursului de solutii prin negocierea fără publicarea prealabila potrivit dispozițiilor art. 104, alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Criteriul de atribuire este punctajul maxim obținut în urma cumulării punctajelor aferente celor patru factori de evaluare descrisi conform Documentatiei de concurs. Algoritmul de calcul este următorul: 1. Pentru criteriul/factorul de evaluare 1 se acordă un punctaj de maxim 20 de puncte. Se va lua în considerare justa relaţie dintre modalitatea de reprezentare a machetei, tema concursului şi condiţiile impuse de organizator. Punctajul se acordă astfel de la 0 la 20 p. 2. Pentru respectarea trăsăturilor generale şi particulare ale personajului reprezentat; surprinderea caracterului personajului; acurateţea redării detaliilor vestimentare şi accesoriilor se va acorda un punctaj maxim de 25 p. Punctajul se acordă astfel de la 0 la 25 p. 3. Pentru coerenţa limbajului plastic utilizat; armonia raportului de volume; expresivitatea modelajului suprafeţelor şi autenticitatea reprezentării morfologice şi stilistice, juriul va acorda un punctaj maxim de 30 p propunerilor care vor păstra unitat

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:23.07.2018 14:03

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Da

Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e):– premiu locul I contractul de executie dupa procedura de negociere fara publicare prealabila: concept artistic (și drepturi de autor), realizare, transport și asigurare sculptură valoare estimata 530.541,60 lei fără TVA – premiu locul II 3.000 lei – premiu locul III 2.000 lei

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

– premiu locul I contractul de executie dupa procedura de negociere fara publicare prealabila: concept artistic (și drepturi de autor), realizare, transport și asigurare sculptură valoare estimata 530.541,60 lei fără TVA – premiu locul II 3.000 lei – premiu locul III 2.000 lei – remunerare 2 pers.

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Da

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Da

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

Marian-Augustin Ioan, Marius Marcu-Lapadat, Kerly Tracey, Gheorghe Mirel Talos, . Raluca-Ioana Cimpoiasu –, Petru Lucaci, Claudia Daniela Lazar
SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

Punctajul final va fi calculat prin media artitmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului. În cazul în care niciuna dintre propuneri nu întruneşte un punctaj minim de 70 de puncte, concursul va fi reluat.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Conform Legii 101 din 2016 – Legea privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Institutul Cultural Roman – Oficiul Juridic
Adresa:Aleea Alexandru nr. 38 Cod fiscal: Cod postal:011824 Cod NUTS: Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:juridic@icr.ro Telefon:+40 317100641 Fax: Adresa Internet (URL):Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

21.06.2018 14:11