Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | mai 29, 2017

Scroll to top

Top

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Director al UAP

admin
  • On iulie 24, 2013

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CONSILIULUI DIRECTOR AL UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

I. GENERALITĂŢI

Art. 1 Conform art. 24 din Statutul Uniunii Artiştilor Plastici din România (U.A.P), conducerea şi coordonarea activităţii între şedinţele Adunării Generale a U.A.P este asigurată de către Consiliul Director, denumit în continuare C.D, care este constituit din:
– Preşedinte
– doi Vicepreşedinţi (unul pentru Bucureşti, unul pentru teritoriu)
– doi Membri (unul pentru Bucureşti, unul pentru teritoriu)

Art. 2 C.D al U.A.P îşi desfăşoară activitatea în baza mandatului acordat, respectiv a programelor prezentate individual la alegerea sa în Adunarea Generală.

Art. 3 Înscrierea candidaturilor pentru C.D se face la secretariatul U.A.P, în baza unui proiect propriu de dezvoltare a activităţii U.A.P cu obiective precise şi identificarea mijloacelor de realizare.

Art. 4 C.D se întruneşte în şedinţa de lucru cel puţin o dată pe săptămâna sau ori de câte ori este necesar, în prezenţa a cel puţin trei membrii ai săi.

Art. 5 (1) În conformitate cu art.21 din Statutul UAP, fiecare membru din C.D are obligaţia să prezinte Senatului, la fiecare şedinţă, propriul raport de activitate.
(2) În cazul în care un membru titular nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile înăuntrul mandatului său, din motive de sănătate sau este demisionat, sancţionat, incompatibil sau a decedat, locul său în cadrul C.D va fi ocupat interimar de unul dintre cei trei membri supleanţi, desemnat de către C.D prin vot secret.

Art. 6 Adunarea Generală poate retrage calitatea de membru în C.D al U.A.P pe baza constatărilor privind nerespectarea angajamentelor asumate în executarea proiectelor şi programelor aprobate sau în cazul în care se constată că sunt încălcate prevederile Statutului, ale Regulamentelor U.A.P şi ale legilor în vigoare.

II. COMPETENŢE – ATRIBUŢII

Art.7 Preşedintele asigură şi reprezintă U.A.P în raporturile cu autorităţile publice, administraţia publică, autoritatea judecătorească, cu instituţiile publice centrale şi locale, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice din ţară şi din străinătate.

Art. 8 Pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale, precum şi a atribuţiilor prevăzute de art. 23 din Statut, Preşedintele poate da mandat de reprezentare, şi dreptul de semnătură, unuia dintre vicepreşedinţi.

Art. 9 Fiecare membru al C.D are atribuţii bine precizate şi poartă răspunderea îndeplinirii lor. Preşedintele UAP decide în scris atribuţii, fiecărui membru din C.D.

Art. 10 Membrii C.D prezintă lunar, în şedinţa de lucru, o informare scrisă privind evoluţia activităţii lor, conform sarcinilor asumate.

Art. 11 În exercitarea atribuţiilor sale, C.D emite decizii şi hotărâri, semnate de Preşedintele U.A.P.

Art. 12 C.D are următoarele atribuţii :

a. pune în aplicare hotărârile Adunării Generale şi ale Senatului UAP;
b. acordă avizul pentru înfiinţarea şi desfiinţarea Filialelor UAP /şi
urmăreşte funcţionarea acestora;
c. întocmeşte proiectul de buget pe care îl supune spre aprobare Senatului
UAP;
d. hotărăşte afilierea la organizaţii profesionale similare din alte ţări şi
supune spre ratificare hotărârea la proxima Adunare Generală a UAP;
e. face propuneri pentru alegerea prin vot de către Adunarea Generală a
membrilor Comisiei de cenzori;
f. iniţiază acţiunile în justiţie şi căile de atac;
g. stabileşte nivelul diurnei pentru deplasările în interesul Uniunii şi modul
de decontare a cheltuielilor de transport;
h. poate convoca reprezentanţii Filialelor Uniunii pentru analizarea
activităţii Filialei în cazul în care se constată nerespectarea deciziilor
Adunării Generale a U.A.P sau a Statutului U.A.P;
i. pentru unele activităţi de specialitate, C.D poate hotărî angajarea de
colaboratori externi, poate încheia contracte de prestări servicii sau
contracte de management, etc;
j. convoaca Senatul şi Adunarea Generală, conform Statutului sau ori de
câte ori este nevoie,
k. decide schimbarea destinaţiei unui spatiu de creaţie, proprietate a U.A.P,
temporar sau defnitiv,
l. convoacă Comisia de Onoare şi supune atenţiei acesteia, cazurile de
litigii între artişti sau între artişti şi U.A.P;
m. supune spre aprobarea Senatului: Organigrama U.A.P, ştatele de
funcţiuni, indemnizaţile C.D, precum şi salariile angajaţilor,
indemnizaţiile Comisiei de cenzori, Comisiei de Onoare şi Arbitraj ale
U.A.P, conform art 3 din Regulamentul Senatului.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Art. 13.Documentele (materialele) ce se vor pune în discuţia C.D vor fi sistematizate de
către secretariatul UAP.
Ordinea de zi a şedinţei va cuprinde în principiu materiale cu următorul conţinut:
1. drepturile şi obligaţiile profesionale ale membrilor U.A.P
2. probleme privind organizarea şi dezvoltarea activităţii artistice
3. activitatea expoziţională internă şi externă
4. probleme de interes general ale Filialelor U.A.P
5. probleme economice, organizatorice şi administrative
6. activitatea Combinatului Fondului Plastic (C.F.P)
7. alte probleme

Art. 14 La şedinţele C.D pot fi solicitaţi să participe directorii de departamente şi alţi
specialişti din cadrul acestora, atunci când problemele ce se vor discuta necesită prezenţa
lor.

Art. 15 Hotărârile privitoare la problemele dezbătute în şedinţă se iau de regulă prin vot deschis şi vor fi consemnate prin decizii, semnate de către Preşedintele UAP sau de Vicepreşedintele care a condus şedinţa în care a fost luată decizia.

Art. 16 Secretarul UAP va redacta şi va avea grijă să aducă la cunoştinţa deciziile C.D, tuturor departamentelor care urmează să le pună în aplicare. Lucrările de secretariat ale şedintelor C.D sunt asigurate de către Secretarul U.A.P şi Secretarul pentru Filialele teritoriale ale U.A.P, prin următoarele activităţi: – întocmirea Procesului Verbal al fiecărei şedinţe, ce va fi semnat de către toţi membrii C.D care au participat la şedinţa,
– înscrierea pe Ordinea de zi a tuturor cererilor ce au fost adresate C.D, dar şi a informaţiilor care sunt transmise C.D pe mail,
– redactarea deciziilor luate, înregistrarea fiecăreia şi comunicarea lor către
departamente şi către Filialele UAP din Bucureşti şi ţară.

Art. 17 Prezentul Regulament privind Organizarea şi Funcţionarea Consiliului
Director al U.A.P a fost validat de către Adunarea Generală la data de ……………. şi intră în vigoare la data validării.
19.03.2013

Acest documetn poate fi descărcat aici.

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.