Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 1, 2020

Scroll to top

Top

Regulament pentru primiri şi titularizări în UAP 2107

admin

REGULAMENT PENTRU PRIMIRI ŞI TITULARIZĂRI ÎN UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Potrivit art. 9. din Statutul Uniunii Artiştilor Plastici din România (U.A.P),
validat de Adunarea Generală, în data de 19.12.2011, calitatea de membru U.A.P se poate dobândi de orice artist vizual, critic şi istoric de artă, absolvent al oricărui institut de învăţământ superior, care îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul regulament.
Art. 2. U.A.P este formată din membri stagiari şi membri titulari. Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani.
Art. 3. Primirea de membri stagiari şi titularizările de membri se fac pe baza recomandării filialei, cu avizul Comisiei Naţionale. Atât primirea cât şi titularizarea membrilor se validează de către Adunarea Generală.
Art. 4. Pentru primirea şi titularizarea în U.A.P, candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai unui institut superior de artă, să aibă activitate artistică publică sau să facă dovada activităţii publicistice (candidaţii pentru Filiala Critică).
Art. 5. Conform recomandărilor UNESCO, pot să devină membri ai U.A.P şi absolvenţii oricărui institut superior, cu condiţia să aibă masterat sau doctorat în artă, sau să facă dovada unei activităţi importante în domeniul artelor vizuale.
Art. 6. Se poate face derogare de la art. 4 şi 5 în cazuri excepţionale, atunci când o persoană are un C.V profesional recunoscut naţional / internaţional.
Art. 7. Membrii stagiari sau titulari, validaţi de Adunarea Generală, nu pot face parte din mai multe filiale ale U.A.P.
Art. 8. Membrii stagiari sau titulari vor fi înscrisi în Registrul Artiştilor Vizuali din România.

CAP. II PROCEDURA DE PRIMIRE A MEMBRILOR STAGIARI
Art. 9. Primirea de membri stagiari în U.A.P se face prin depunerea la una dintre filialele U.A.P a unui portofoliu care să cuprindă :
– cerere tip completată, în care se vor specifica motivele pentru care se solicită primirea în UAP;
– C.V cu participări la expoziţii personale sau de grup; dovada efectuării masteratului sau obţinerii doctoratului în artă; în cazul absolvenţilor unui alt institut superior decât cel de artă, aceştia vor face dovada activităţii în domeniul artei;
– scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari în U.A.P;

– copia diplomei de absolvire a unui institut de învăţământ superior;

– cinci lucrări în original cu date de identificare.

Pentru filiala Critică, dovada activităţii publicistice:

a) C.V cu detalierea studiilor de specialitate: istoria şi teoria artei, module de arte vizuale, estetică, masterate în arte vizuale etc.;

b) minim zece articole publicate (eseuri, cronici ) dedicate artei contemporane (cu predilecție pentru arta românească, după 1945);
c) o scrisoare de intenţie privind interesul viitor pentru activităţi dedicate artiştilor contemporani. Desemnarea zonelor de interes din sfera artelor vizuale, grupuri de artişti pe care îi vizează candidatul şi nivelul de capacitate curatorială (texte de catalog, discurs vernisaj, relaţii sponsori/presă, muzeotehnica expoziţiei etc.).

d) enumerarea câtorva evenimente expoziţionale relevante pentru profilul profesional al candidatului;

e) cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii române, proprietatea asupra termenilor folosiţi şi interesul candidaţilor pentru toate formele de artă;

chitanța pentru plata sumei de 50 euro, la cursul zilei în care se face plata.

În baza documentaţiei depuse, filialele U.A.P eliberează avize pentru fiecare candidat în parte.
Art. 10. Cererile de primire ca membru stagiar în U.A.P se depun le sediul fiecărei Filiale în perioada stabilită de Consiliul Director al U.A.P.
Art. 11. Atribuţiile privind primirea cererilor, actelor necesare, comunicarea deciziei de primire şi evidenţa membrilor vor fi duse la îndeplinire de structurile fiecărei filiale.
Art. 12. În urma vizionării dosarelor, Consiliul de Conducere ale fiecărei filiale recomandă Comisiei Naţionale candidaţii selecţionaţi pentru primirea în U.A.P. Comisia Naţională va decide primirea de membri stagiari ai U.A.P, în urma evaluării dosarelor selecţionate de filiale.
Art. 13. Primirea de noi membrii stagiari se face în fiecare an.

CAP. III PROCEDURA DE TITULARIZARE
Art. 14 Titularizarea membrilor se va face prin prezentarea unei mape şi a unui
număr de lucrări. Mapa trebuie să cuprindă:
– cerere tip completată;
– C.V care să cuprindă participări la expoziţii naţionale şi internaţionale cu juriu, expoziţii personale, concursuri, festivaluri, granturi, premii, simpozioane (tabere );
– scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari în U.A.P;
– chitanţa pentru plata sumei de 50 Euro, la cursul zilei în care se face plata;
– un portofoliu cu fotografii sau un C.D cu lucrări creaţie proprie, texte critice;
– lucrări în original, creaţie proprie, realizate în perioada de stagiatură, conform prezentului Regulament.
Art. 15 Cererile pentru titularizare se primesc în perioada şi la locul stabilit de Consiliul Director al U.A.P.
Art. 16

a) În cazul lucrărilor de mari dimensiuni, pentru oricare din domeniile menționate, se poate prezenta pentru titularizare, un film video de maxim 1-2 minute.

b) În urma vizionării dosarelor și a lucrărilor în original, comisiile organizate de fiecare filială recomandă Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări, candidații selecționați pentru titularizarea în UAP.

Filialele vor organiza o expoziție cu lucrările originale și vor transmite Comisiei Naționale filmul expoziției (captură pentru fiecare lucrare expusă), însoțit de procesul-verbal al Comisiei.

Comisia Națională va decide primirea de membrii titulari în U.A.P. pe baza dosarelor selecționate de filiale și a filmului expoziției.

c) Titularizarea membrilor se face anual.

Numărul lucrărilor de artă, prezentate pentru titularizare, va fi în funcţie de specificul fiecărui domeniu al artelor vizuale, astfel:
– PICTURĂ – şapte lucrări în original
– SCULPTURĂ – cinci lucrări în original
– GRAFICĂ – şapte lucrări în original
– GRAFICĂ PUBLICITARĂ – cinci lucrări în original
– CERAMICĂ – şapte lucrări în original
– STICLĂ – şapte lucrări în original
– METAL – cinci lucrări în original
– TEXTILE – trei tapiserii cu dim. de minim 1 m. sau alte obiecte textile – şapte lucrări
– DESIGN – cinci proiecte / machete
– SCENOGRAFIE – două spectacole de teatru – decor / costume şi un proiect

– MULTIMEDIA – cinci concepte sau proiecte ilustrate prin fotografii, suport digital, (video, film, etc)
– CRITICĂ şi TEORIA ARTEI – două studii publicate sau un studiu şi 10 cronici (altele decât cele prezentate la primire)
– ARTĂ RELIGIOASĂ – MONUMENTALĂ
1 – material documentar de la cel puţin şapte lucrări finalizate (lucrări parietale, icoane, mozaic, frescă, vitralii);
2 – pentru realizarea de creaţii în domeniul conservării şi restaurării de componente artistice ale monumentelor istorice sau de bunuri culturale, în general, se va prezenta şi documentaţiatehnică privind lucrările a trei obiective sau trei piese restaurate sau în curs de execuţie (în funcţie de mărimea obiectivului).

CAP. IV COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIMIRI ŞI TITULARIZĂRI
Art. 17
Comisia Națională este formată din 19 membri (nouăsprezece), din care trei sunt critici de artă. Aceștia sunt propuși de către Consiliul Director al U.A.P. și președinții filialelor, urmând a fi validați de Adunarea Generală.
Art. 18 Comisia Naţională se întruneşte pentru primiri şi titularizări în fiecare an. Pentru primirea membrilor stagiari se evaluează numai dosarele. Pentru titularizări se evaluează dosarele şi lucrările originale ale candidaţilor. Comisia Naţională lucrează valabil în integralitatea ei (formulă completă), deciziile fiind luate în majoritate simplă din numărul voturilor exprimate de către cei prezenţi. Votul este deschis. Deciziile sunt definitive şi irevocabile.
Art. 19
Comisia Națională supune spre validare deciziile sale Adunării Generale.
Art. 20
Comisia Națională are un mandat de 1 (un) an și va fi remunerată pentru fiecare ședință.
Art. 21 Atribuţiile privind primirea cererilor, a actelor necesare, a lucrărilor originale, comunicarea deciziei de titularizare a celor interesaţi, precum şi evidenţa membrilor U.A.P, vor fi organizate şi aduse la indeplinire de către structurile care funcţionează în cadrul U.A.P.

CAP. VII DISPOZIŢII FINALE
Art. 22
Sumele încasate de filialele U.A.P. din taxa pentru primiri și titularizări, potrivit prevederilor cap.II, art.9 și cap.III, art.14, acoperă costurile legate de primirea și titularizarea membrilor U.A.P. Acestea se vor vira în contul U.A.P. în termem de cel mult 10 zile de la încasare. Dovada plătii se va face cu dispoziție de plată/ordin de plată/foaie de vărsământ, în copie, după caz.

Art. 23 Adeverinţele pentru Legea 8/ 2006 se eliberează numai membrilor titulari. Art. 24 Încălcarea Statutului U.A.P şi declanşarea suspendării sau excluderii se constată de către Comisia de Onoare şi Arbitraj a U.A.P, se aprobă de Senat şi se validează de Adunarea Generală.

Art. 25. Procedura de suspendare şi excludere este cuprinsă în Regulamentul Comisiei de Onoare şi Arbitraj.
Art. 26 Prezentul Regulament de primiri şi titularizări în U.A.P a fost aprobat de către Senat în data de 08 decembrie 2012 și validat de Adunarea Generală în data de 25.04.2013.

De asemenea, a fost modificat de Adunarea Generală a U.A.P prin Hotărârea nr. 1 din data de 04.04.2017, după cum urmează: [art. 9, lit.e), art.17, art. 19, art. 20, art. 22 – completate]; [art.14(5) – abrogat ]; [art.16, lit.a), art.16, lit.b), art.16, lit.c) – nou introduse].