Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | decembrie 12, 2019

Scroll to top

Top

Decret nr. 294 din 29.07.1954 publicat in Buletinul Oficial nr. 38 din 09.08.1954

admin
  • On august 9, 1954

Decret nr. 294 din 29/07/1954 Page 1 of 3

Marea Adunare Naţională

Decret nr. 294 din 29/07/1954

Publicat in Buletinul Oficial nr. 38 din 09/08/1954

pentru organizarea si functionarea „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

Art. 1. – „Fondul Plastic din Republica Populara Romana” functioneaza pe linga „Uniunea Artistilor Plastici din Republica Populara Romana” si sub supravegherea si controlul Ministerului Culturii.

„Fondul Plastic din Republica Populara Romana” este persoana juridica avind sediul in Bucuresti.
Art. 2. – „Fondul Plastic din Republica Populara Romana” are ca scop asigurarea conditiilor necesare desfasurarii muncii creatoare, precum si imbunatatirea conditiilor materiale de viata ale artistilor plastici si criticilor de arta, membri ai

„Fondului Plastic din Republica Populara Romana”.
Art. 3. – Pentru atingerea scopurilor enumerate la art. 2, „Fondul Plastic din Republica Populara Romana”:
a) sprijina pe membrii sai in desfasurarea muncii creatoare, prin acordarea de imprumuturi si ajutoare de creatie;
b) organizeaza si finanteaza deplasarile artistilor plastici in vederea documentarii pe teren;
c) infiinteaza si organizeaza intreprinderi productive pentru fabricarea inventarului si materialelor de productie necesare

artistilor plastici si pentru realizarea de venituri „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”;
d) organizeaza aprovizionarea artistilor plastici cu materiale si cu inventarul necesar muncii de creatie, precum si

procurarea de ateliere pentru artisti;
e) infiinteaza ateliere de productie artistica in care se vor executa de catre membrii sai opere de arta, originale si

reproduceri;
f) organizeaza expozitii artistice, unde se vor vinde lucrarile de arta plastica executate de membrii „Fondului Plastic din

Republica Populara Romana”;
g) contribuie la popularizarea creatiilor artistice ale membrilor sai;
h) stimuleaza creatia artistica pentru realizarea celor mai bune modele destinate productiei de bunuri de larg consum si

recomanda – la propunerea „Uniunii Artistilor Plastici din Republica Populara Romana” – introducerea lor in industrie, in vederea productiei in serie;

i) organizeaza case de creatie, biblioteci pentru artistii plastici;

j) organizeaza cooperative de consum, case de odihna, azile pentru artistii plastici batrini, cantine, restaurante, gradinite si crese pentru copii, pentru desavirsirea membrilor „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” si a familiilor lor;

k) acorda membrilor sai asistenta juridica in litigiile decurgind din exercitarea profesiunii lor;
l) urmareste aplicarea dispozitiilor legale in materia dreptului de autor al artistilor plastici;
m) acorda, conform normelor stabilite de „Uniunea Artistilor Plastici din Republica Populara Romana”, ajutoare si pensii

membrilor sai in cazurile de limita de virsta, de boala si de pierdere a capacitatii de munca, precum si – in caz de deces al membrilor „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” – ajutoare si pensii urmasilor acestora;

n) asigura asistenta medicala pentru artistii plastici si pentru membrii lor de familie, precum si trimiterea membrilor „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” in statiunile balneo-climatice;

o) acorda ajutor material tinerilor artisti talentati, care sint la inceputul carierii. CAPITOLUL 2

Despre membri

Art. 4. – Sint membri ai „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” numai membrii „Uniunii Artistilor Plastici din Republica Populara Romana”.

Art. 5. – Membrii achita taxele de inscriere si cotizatiile lunare stabilite, de Comitetul de Conducere al „Uniunii Artistilor Plastici din Republica Populara Romana”.

Art. 6. – Calitatea de membru al „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” se pierde in urmatoarele cazuri:
a) prin excluderea din „Uniunea Artistilor Plastici din Republica Populara Romana”;
b) prin neplata nemotivata a cotizatiilor timp de 3 luni consecutive.
Art. 7. – Persoanele care pierd calitatea de membru, nu au dreptul la restituirea taxei de inscriere sau a cotizatiilor

lunare.
Art. 8. – Membrii „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”, care executa lucrari de arta, vor fi remunerati pe

baza tarifelor legale.
Art. 9. – Membrii „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” beneficiaza de aceleasi drepturi ca si salariatii din

institutiile si intreprinderile de stat.

CAPITOLUL 3

Despre mijloace banesti

Art. 10. – Mijloacele banesti ale „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” sint asigurate prin:
a) taxele de inscriere si cotizatiile lunare achitate de membri;
b) veniturile provenite din proprietatile si intreprinderile productive apartinind „Fondului Plastic din Republica Populara

Romana”;
c) sumele alocate „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” din bugetul de stat al Republicii Populare

Romane;
d) Taxele de 2%, calculate la sumele platite de catre persoanele juridice si fizice, drept onorarii, pictorilor, sculptorilor,

http://www.legenet.net/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=jjonru0z0kkdlxjs… 08/04/2013

Decret nr. 294 din 29/07/1954 Page 2 of 3

graficienilor, pictorilor decoratori si industriali, etc., pentru lucrari artistice executate de fiecare dupa specialitatea sa. Taxele de 2% vor fi retinute din drepturile cuvenite artistilor de catre „Fondul Plastic din Republica Populara Romana”,

in cazul cind plata acestor drepturi se face prin „Fondul Plastic din Republica Populara Romana”.
Daca drepturile cuvenite artistilor plastici le sint platite direct de alte persoane juridice, taxele de 2% vor fi retinute de acestea si vor fi varsate „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”,in termenele prevazute pentru varsarea impozitului pe veniturile populatie. In cazul in care drepturile se platesc direct artistilor plastici de persoane fizice, taxele de

2% vor fi varsate „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” de catre artistii respectivi.
Instructiunile privitoare la modul de percepere a varsamintelor cuvenite „Fondului Plastic din Republica Populara

Romana” se aproba de Ministerul Finantelor, cu avizul Ministerului Culturii. A se vedea Decret nr. 591 din 17/12/1955 Articolul 7 la 24/12/1955

Art. 11. – Mijloacele banesti rezultate din retinerea taxelor asupra onorariilor artistilor plastici, prevazute la art. 10, indiferent de localitatea unde sint retinute, se varsa in contul centralizat al „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” la Banca de Stat a Republicii Populare Romane din Bucuresti.

Art. 12. – Sumele apartinind „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” se pot cheltui numai pentru scopurile prevazute in prezentul decret, in conformitate cu bugetele anuale.

CAPITOLUL 4

Despre organele de conducere

Art. 13. – „Fondul Plastic din Republica Populara Romana” este condus de un comitet, format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si cel putin 5 membri, desemnati de catre Comitetul „Uniunii Artistilor Plastici din Republica Populara Romana”.

Directorul si contabilul-sef ai „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”, fac parte de drept din comitetul de conducere, cu vot consultativ.

Art. 14. – Comitetul de conducere al „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” are urmatoarele atributii: a) intocmeste planul de activitate, bugetul si darile de seama anuale;
b) raspunde de intocmirea inventarului, a bilantului si a contului de beneficiu si pierdere;
c) organizeaza incasarea varsamintelor si a celorlalte mijloace banesti prevazute la art. 10 din prezentul decret; d) angajeaza salariatii, de care „Fondul Plastic din Republica Populara Romana” are nevoie;

e) aproba acordarea de imprumuturi si ajutoare de creatie, ajutoare de boala si pensii, conform prevederilor prezentului decret si normelor ce se vor stabili de „Uniunea Artistilor Plastici din Republica Populara Romana”;

f) aproba cheltuielile;
g) face actele de administratie si de dispozitie, necesare;
h) reprezinta „Fondul Plastic din Republica Populara Romana”, prin delegatii sai, in raporturile acestuia cu toate

persoanele fizice sau juridice si in fata instantelor judecatoresti;
i) elaboreaza si supune aprobarii „Uniunii Artistilor Plastici din Republica Populara Romana”:
– Regulamentul de functionare a „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”;
– regulamentele de functionare ale intreprinderilor productive infiintate conform art. 3 lit. e din prezentul decret;
– normele privitoare la conditiile si modul de acordare a premiilor, imprumuturilor, ajutoarelor si pensiilor prevazute in

prezentul decret.
Comitetul de conducere poate delega o parte din atributiile sale presedintelui, vicepresedintelui sau directorului.

Art. 15. – Actele „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” vor fi semnate de presedinte, vicepresedinte sau de o persoana delegata de comitetul de conducere.

Actele care angajeaza baneste „Fondul Plastic din Republica Populara Romana” vor fi totdeauna contrasemnate de contabilul sef.

Art. 16. – Comitetul de conducere se intruneste ori de cite ori este nevoie si cel putin o data pe luna.

Art. 17. – „Uniunea Artistilor Plastici din Republica Populara Romana”, prin comitetul sau de conducere, are urmatoarele atributii in activitatea „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”:

a) desemneaza si desarcineaza pe presedintele, vicepresedintele, precum si pe membrii comitetului de conducere, cu avizul Ministerului Culturii;

b) aproba planurile de activitate, bugetul si darile de seama asupra activitatii „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”, precum si a intreprinderilor care ii apartin;

c) indrumeaza si controleaza activitatea „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” si stabileste normele si conditiile dupa care membrii beneficiaza de drepturile prevazute in prezentul decret;

d) avizeaza asupra acordarii de imprumuturi, de ajutoare de creatie si de pensii;
e) stabileste cuantumul taxei de inscriere si al cotizatiilor lunare pentru membri.
Art. 18. – Indrumarea si controlul general al intregii activitati a „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” sint

exercitate de Ministerul Culturii.
Ministerul Culturii avizeaza asupra desemnarii si desarcinarii comitetului de conducere si asupra normelor stabilite de

„Uniunea Artistilor Plastici din Republica Populara Romana” privind conditiile si modul in care membrii „Fondului Plastic din Republica Populara Romana” beneficiaza de drepturile prevazute in prezentul decret.

CAPITOLUL 5

Filialele „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”

Art. 19. – Comitetul de conducere va putea infiinta filiale in provincie, care sint organele locale ale „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”.

Ele functioneaza pe linga filialele „Uniunii Artistilor Plastici din Republica Populara Romana” din localitatile respective. Art. 20. – Organele de conducere ale filialelor vor fi desemnate de comitetul de conducere al „Fondului Plastic din

Republica Populara Romana”.
Art. 21. – Bugetele, planurile de activitate, precum si darile de seama anuale, intocmite de filiale, vor fi aprobate de

http://www.legenet.net/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=jjonru0z0kkdlxjs… 08/04/2013

Decret nr. 294 din 29/07/1954 Page 3 of 3

comitetul de conducere al „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”.
Art. 22. – Controlul activitatii filialelor din provincie se exercita de comitetul de conducere al „Fondului Plastic din

Republica Populara Romana” prin delegatii sai.
Art. 23. – Se abroga Decretul nr. 343, pentru organizarea si functionarea „Fondului Plastic din Republica Populara

Romana”, publicat in Buletinul Oficial al Republicii Populare Romane nr. 54 din 20 august 1949.

http://www.legenet.net/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=jjonru0z0kkdlxjs… 08/04/2013