Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 28, 2020

Scroll to top

Top

PROIECT MANAGERIAL DAN TUDOR TRUICĂ

admin

PROIECT DE CANDIDATURĂ

PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Cum se poate pătrunde în visele mele, în instinctele mele,

în dorinţele mele, în gândurile mele, care au avut nevoie de mult timp pentru a se închega, pentru a ieşi la lumină, pentru a vedea ce am de spus în ele, probabil, fără voia mea?

Pablo Picasso

poza-truica

Nume şi prenume: DAN TUDOR TRUICĂ Data şi locul naşterii: 21 mai 1981 Bucureşti tel.: 0766.790.094, 0729.641.197

e-mail: tudorro7000@yahoo.com

Membru al Filialei Pictură Bucureşti

CUPRINS

 1. I.  Criterii
 1. II.  Strategii
 1. III.   Strategii de dezvoltare operaţională
 1. IV.  Managementul administrativ şi financiar

IV.1.  Managementul administrativ

IV.2.  Managementul calităţii

IV.3.  Managementul resurselor umane

IV.4.  Managementul financiar

IV.5 Managementul bazei materiale şi al dotărilor

În această perioadă grea, de frământări şi lupte intestine, care conţine în ea atât şansa unei totale reînnoiri cât şi şansa unei totale pierderi de identitate a Uniunii Artiştilor Plastici din România, rolul dual al Preşedintelui, cel de manager al instituţiei şi de reprezentant al ei într-o continuă relaţie cu instituţiile statului, constituie, în acest moment, coordonata esenţială în realizarea demersului comun de a crea o instituţie vie, transparentă, credibilă, în care îşi au locul doar oameni marcaţi de profesionalism şi onestitate, care să conţină valorile tradiţionale şi specificul instituţiei pe care o reprezintă.

Astăzi, Uniunea Artiştilor Plastici din România trebuie să canalizeze în totalitate puţinele resurse proprii, financiare şi morale, pentru a-şi redobândi strălucirea de odinioară.

Tocmai din această cauză, modelul actual al unui Preşedinte trebuie să conţină imaginea unui profesionist şi a unui bun organizator, un om capabil de multe sacrificii personale în beneficiul breslei, având o moralitate şi o corectitudine de necontestat în ceea ce priveşte raporturile interumane şi profesionale, însufleţit de idealurile comune ale colegilor, indiferent de vârstă, naţionalitate sau confesiune, breaslă pentru care poate şi vrea să găsească soluţii administrativ financiare reale şi viabile.

Întreaga mea activitate de până acum, în plan organizatoric şi curatorial, a avut ca principal obiectiv reunirea, atât pe simeze cât şi în manifestări conexe (tabere, workshop-uri, simpozioane, etc.), a tuturor colegilor, artişti plastici din întreaga ţară, sub semnul sinceritaţii, al bunului simţ şi al interrelaţionării profesionale. În ultimii cinci ani am realizat numeroase expoziţii de grup, tabere de creaţie şi Salonul Naţional de Artă Plastică “Atitudini Contemporane”, manifestare care a avut un caracter itinerant şi solitar, ce a reunit 1200 de artişti, membri ai UAPR, cât şi tineri absolvenţi ai facultăţilor de profil, în galerii UAP, muzee şi centre culturale din 29 de oraşe cu 78 de spaţii expoziţionale. Acest “perpetuum mobile” mi-a facilitat întâlnirea cu artişti deosebiţi, oameni sensibili şi receptivi la iniţiativele pe care le-am propus.

Motivul pentru care îmi propun să ocup o funcţie de maximă resposabilitate, cum este aceea de Preşedinte, este găsirea unui contact viabil între Uniune şi societatea civilă, prin elaborarea de parteneriate concrete pentru a putea readuce pe simeze, în cele mai variate locuri (muzee, centre culturale, galerii, spaţii neconvenţionale, etc.), toţi artiştii, membri  ai UAPR, având aceleaşi drepturi.

 • criteriul devotamentului, onestităţii, respectului şi dragostei necondiţionate faţă de creator şi opera lui;
 • criteriul echităţii în obţinerea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii de creaţie şi exprimare;
  • criteriul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională prin informare strictă şi directă către toţi membrii UAPR;
  • criteriul asigurării calităţii evenimentelor aflate sub egida UAPR prin constituirea unui consiliu seniorial, care va avea drept de veto asupra tuturor proiectelor depuse pentru avizarea conducerii operative;
  • criteriul autonomiei şi libertăţii, UAPR netrebuind să fie supusă influenţelor politice sau grupurilor de interese;
  • criteriul transparenţei decizionale şi a colaborării necondiţionate;
  • criteriul răspunderii publice;
  • criteriul indispensabil al realizarii unor proiecte de management performante şi logice;
  • criteriul aplicativ în relaţia practică – teorie.

Cred cu tărie că printr-un efort conjugat şi prin înţelegere reciprocă care nu presupune grade de subordonare, ci doar de prietenie şi colegialitate, vom putea duce la îndeplinire numeroase proiecte care să ne reprezinte plenar atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Aleg acest drum anevoios din dorinţa de a pune experienţa, tinereţea şi loialitatea mea în slujba tuturor membrilor breslei noastre, cât şi a aspiranţilor ce doresc să se alăture singurei instituţii profesioniste din sfera artelor plastice româneşti.
Indiferent de vârstă trebuie să acţionăm ca o generaţie…

Constantin Bălăceanu Stolnici

 • Crearea condiţiilor pentru o exprimare artistică liberă, prin proiecte individuale sau comune, naţionale şi internaţionale;
 • Asigurarea posibilităţilor de participare la cursuri de perfecţionare în domeniu pentru tinerii până în 35 de ani prin parteneriate cu structuri similare (instituţiile noastre din strainătate);
 • Promovarea unei politici care să încurajeze excelenţa;
  • Identificarea şi căutarea de soluţii pentru problemele sociale ale membrilor aflaţi în dificultate;
  • Readucerea prioritară pe simeze a artiştilor pensionari prin crearea unui sistem de sponsorizare care va acoperi costurile respectivei manifestări, artistul fiind scutit de taxe;
  • Transformarea UAPR într-o instituţie ambiţioasă şi curajoasă, deschisă provocărilor artistice şi sociale, cu o structură modulară flexibilă, exemplară pentru creativitatea şi spontaneitatea necesare societăţii civile contemporane, ferment al vieţii artistice naţionale şi europene;
  • Crearea unui brand, unei identităţi şi unui profil artistic puternic şi reprezentativ;
   • Realizarea unei legături între generaţii, prin crearea unui program, în parteneriat, cu liceele şi universităţile de profil din întreaga ţară, pentru o cunoaştere reală şi sinceră a variatelor modalităţi de expresie plastică contemporană;
   • Crearea unei identităţi proprii a comunităţii cadrelor administrative şi a personalului tehnic, acestea urmând a fi supuse unor controale riguroase, periodice, în vederea eficientizării îndeplinirii sarcinilor aflate în fişa postului;
   • Cadrul legislativ actual permite înființarea unor unități productive sau non-profit, scopul fiind crearea de parteneriate (public – privat) reciproc – avantajoase, atragerea de fonduri complementare, sustenabile;
   • Înfiinţarea unei agenţii de turism proprii care ar lansa un nou reviriment în relaţia de cunoştere a artiştilor din ţară şi străinatate, aducând beneficii, prin modul de operare, atât Uniunii cât şi membrilor săi;
   • Realizarea în mod organizat de tabere de creaţie, workshop-uri, simpozioane, congrese, conferinţe, etc;
   • Transformarea Combinatului Fondului Plastic într-un centru cultural de mare anvergură.
 • Înfiinţarea unei comisii pentru a analiza statutul Uniunii în vederea îmbunătăţiri acestuia;
  • Convocarea Adunării generale în termen de şase luni de la alegerea noii conduceri pentru a aproba noul statut şi a fixa graficul alegerilor anticipate pentru fiecare filială. În tot acest timp mă oblig să iniţiez întâlniri cu fiecare filială pentru a afla în mod exact punctele de vedere care vor consolida noua viziune;
  • Atragerea de personalități marcante, din țară și străinătate, care ar putea să consilieze, să creeze suport și să gireze strategiile Uniunii și implementarea lor. Dincolo de prezența acestor personalități, bordul ar putea să conțină reprezentanți ai unor instituții cu care Uniunea este inevitabil în relație. Componența bordului va fi agreată și stabilită prin decizia Adunării generale;
  • Evaluarea tuturor proprietăţilor Uniunii, modernizarea continuă a acestora şi eficientizarea lor;
  • Elaborarea şi desfăşurarea unui program de “artist in residence”, schimb cultural bilateral, în vederea atragerii personalităţilor din lumea artistică internaţională (ICR, Ministerului Culturii şi Patrimonului Naţional);
  • Aducerea unor noi burse UAPR în spiritul vechilor tradiţii pentru a promova tinerele talente;
   • Stabilirea de parteneriate cu toate instituţiile culturale;
   • Organizarea de noi Bienale, Saloane, Municipale, etc;
    • Elaborarea unui patrimoniu digital şi a unui anuar al artelor vizuale româneşti, care să cuprindă toate creaţiile artistice şi toate mărturiile manifestărilor create sub egida UAPR şi care să se constituie într-un amplu material de cercetare artistică şi ştiintifică;
    • Reorganizarea modalităţilor de primire a proiectelor şi reevaluarea criteriilor ce conduc la acceptarea anumitor proiecte. Informarea din timp a tuturor membrilor, prin toate modalităţile tehnologice, devine astfel imperios necesară.
 1. 1.            Managementul administrativ
 • Revizuirea aspectelor legate de serviciul juridic;
  • Numirea unui coordonator, responsabil cu abdatarea şi modernizarea continuă a paginii web  www.uap.ro;
  • Numirea unei persoane responsabile cu informarea tuturor membrilor despre acţiunile şi deciziile luate în cadrul UAPR;
  • Urmărirea eficientizării activităţii administrative în concordanţă cu specificul Uniunii;
   • Managementul administrativ are la bază principiul descentralizării şi se realizează pe baza delegării competenţelor tuturor angajaţiilor instituţiei;
   • Eficientizarea  managementului  Uniunii  prin extinderea  şi  diversificarea  activităţii,  oferind posibilitatea tuturor membrilor de a participa la proiecte;
   • Exploatarea eficientă a tuturor spaţiilor Uniunii printr-un management cultural adecvat;
    • Ridicarea calităţii nivelului de trai al membrilor UAPR prin atragerea de sponsori (achiziţii lucrări, etc.).

2.            Managementul calităţii

 • Revizuirea aspectelor legate de serviciul de audit intern;
  • Elaborarea unor criterii clare de evaluare a proiectelor ce implică egida UAPR, inclusiv a criteriilor de acceptare a noilor membrii UAPR;
  • Introducerea perioadei obligatorii de stagiatură (trei ani) pentru absolvenţii Universităţilor de Artă;
  • Iniţierea unor proiecte de cercetare ştiiinţifică, având ca temă evaluarea calitativă a creaţiilor artistice;
  • Urmărirea şi recompensarea calităţii şi excelenţei realizate în creaţie şi documentare;
   • Creşterea vizibilităţii Uniunii prin intermediul unui advertising agresiv şi eficient, prin realizarea unor evenimente de anvergură naţională şi internaţională, şi nu în ultimul rând resursele financiare atrase de aceste manifestări;
   • Recunoaşterea profesională prin acordarea de distincţii personalităţilor care au contribuit fundamental la construcţia identităţii artistice naţionale.
 • Se va urmări cariera profesională a fiecărui membru în parte şi se va elabora o strategie pe termen mediu, prin care Uniunea să investească în artiştii cu rezultate excepţionale la acţiunile internaţionale (biennale, trienale, etc.), în vederea definirii unor “ambasadori” ai artelor vizuale româneşti;
 • Organizarea de tabere de creaţie prin care să se întărească sentimentul apartenenţei la comunitatea breslei noastre;
 • Vizitarea  permanentă  a  atelierelor  de  creaţie,  apropierea  membrilor  Uniunii  prin  toate “canalele” existente, întâlniri, tabere, mass media (ziare, internet, etc.);
 • Readucerea  pe  simezele  galeriilor  UAPR  a  artiştilor  români  din  diasporă  şi  corelarea acestora cu creaţia foştilor colegi de generaţie.

4.            Managementul financiar

 • Transparenţa totală a activităţii financiare;
  • Managementul financiar va urmări realizarea unei politici financiare şi a unui control riguros asupra modului de folosire a resurselor;
  • Creşterea ponderii veniturilor proprii în bugetul anual de venituri şi cheltuieli, alături de sponsorizări şi donaţii;
  • Elaborarea  cu  ajutorul  tuturor  forurilor  decizionale  ale  Uniunii,  a  diferitelor  proiecte  în vederea accesării unor posibile fonduri europene;
  • Strategia managerială are în vedere utilizarea cât mai raţională a fondurilor existente.

5.            Managmentul bazei materiale şi al dotărilor

 • Identificarea de noi spaţii expoziţionale şi spaţii destinate creaţiei;
 • Eficientizarea şi modernizarea CFP în vederea valorificării potenţialului acetuia;
 • Înfiinţarea agenţiei de turism pentru o bună mobilitate a artiştilor şi a lucrărilor lor;
 • Modernizarea galeriilor rămase în patrimoniul UAPR.

19 martie 2012                                                                                                                 Dan Tudor Truică

semnatura-truica