Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 6, 2020

Scroll to top

Top

Regulament de organizare şi de funcţionare a Senatului uniunii artiştilor plastici din România

admin

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SENATULUI UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA ( U.A.P )

Art. 1 Conform art. 17 din Statutul Uniunii Artiştilor Plastici din România (U.A.P), Senatul este organul de coordonare a activităţii U.A.P, între şedinţele Adunării Generale ale U.A.P.

Art. 2 Senatul este format din reprezenţanţii filialelor U.A.P din toată ţara, în proporţie de 1/100 din numărul total al membrilor titulari. Filialele cu un număr mai mic de 100 de membri vor avea un reprezentant, astfel încât filialele din Bucureşti şi filialele din teritoriu să fie reprezentate proportional cu numarul membrilor lor.

Art. 3 Atribuţiile Senatului sunt cele prevăzute la art. 21 din Statutul U.A.P. Art 4 Conform art. 20 din Statut, Senatul este convocat de preşedintele U.A.P. sau la cererea a jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi. Senatul se întruneşte o dată la trei luni sau ori de câte ori este nevoie, fiind legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din membrii săi. Data şi ordinea de zi a şedinţei sunt comunicate în scris, prin mail sau fax, cu două saptămâni înainte de termenul fixat. Art. 5 Membrii aleşi în Senat primesc un mandat, pentru o perioadă de patru ani. Membrii Consiliului Director şi reprezentanţii filialelor sunt de drept membri în Senat. Lucrările Senatului sunt conduse de Preşedintele U.A.P., iar în lipsa acestuia, de Vicepreşedintele Uniunii.

Art. 6 Senatul poate decide alegerea unui Preşedinte de şedinţă, care va conduce lucrările Senatului, altul decât Preşedintele U.A.P, respectiv Vicepreşedintele U.A.P.

Art. 7 Pentru constituirea Senatului se convoacă Adunări generale pentru alegeri, în fiecare filială U.A.P, potrivit Regulamentului privind organizarea alegerilor pentru organismele de conducere ale acestora.

Art. 8 În cazul în care, pe tot parcursul mandatului, unul dintre membrii Senatului nu mai deţine funcţia care i-a conferit această calitate, respectiv este înlocuit din funcţia de Preşedinte U.A.P, din cea de vicepreşedinte, membru C.D sau Preşedinte de filială UAP, locul acestuia este luat de noii deţinători ai funcţiilor respective.

Art 9. Prezenţa la şedinţele Senatului este obligatorie. Pentru motive obiective, membrii Senatului pot fi înlocuiţi temporar, pentru cel mult trei şedinţe consecutive ale Senatului. Decizia privind înlocuirea membrului în şedinţă, va fi luată de conducerea filialei din care face parte reprezentantul propus în Senat. Art. 10 Decizia de înlocuire temporară va fi adusă la cunoştinţă secretariatului Senatului, de către cei care au decis înlocuirea, în scris, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care acesta, din motive obiective, nu poate participa.

Art. 11 Senatul adoptă hotărâri, cu majoritatea simplă din numărul membrilor prezenţi, prin vot deschis sau secret, dupa caz, care sunt semnate de preşedintele U.A.P. Hotărârile se pun în aplicare de Consiliul Director al U.A.P. Art. 12 Dacă la Senat nu se întruneşte cvorumul statutar, de jumătate plus unu din membrii săi, şedinţa se reprogramează în termen de cel mult o lună.

Art. 13 Senatul funcţionează în şedinţe ordinare şi extraordinare. Data şedinţelor ordinare va fi
stabilită în fiecare şedinţă pentru următoarea şedinţă. Senatul este convocat în şedinţa extraordinară de Preşedintele U.A.P sau la cererea a jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi, conform art.20 din Statutul U.A.P.

Art 14 La şedinţele Senatului se întocmesc procese-verbale în conformitate cu care se emit hotărâri semnate de Preşedintele de şedinţă şi de Preşedintele U.A.P sau, în lipsa acestuia, de Vicepreşedintele U.A.P.

Art. 15 Secretariatul lucrărilor Senatului este asigurat de Secretariatul U.A.P.

Art 16 La lucrările Senatului participă în mod obligatoriu şi un jurist care asigură asistenţa juridică, pe marginea problemelor discutate.

Art. 17. Pentru o bună desfăşurare a lucrărilor Senatului, Secretariatul U.A.P îndeplineşte următoarele atribuţii: • întocmeşte ordinea de zi hotărâtă în şedinţa precedentă, la care se adaugă problemele apărute ulterior; • convoacă membrii Senatului. Convocarea se face în scris, se semnează de Preşedintele U.A.P şi se comunică cu doua săptămâni înainte, conform art 4 din prezentul regulament;

• pregăteşte materialele lucrărilor înscrise pe ordinea de zi şi le transmite membrilor Senatului, cu două săptămâni înainte de data fixată pentru şedinţa;

• face prezenţa membrilor Senatului la fiecare şedinţă; • verifică cvorumul Senatului şi îl comunică Preşedintelui de şedinţă;

• numără, comunică şi consemnează rezultatul voturilor liber exprimate în timpul şedinţei;

• organizează activitatea de întocmire şi redactare a proceselor-verbale de şedinţă; • redactează hotărârile Senatului şi le prezintă spre semnare Preşedintelui U.A.P şi Preşedintelui de şedinţă;

• comunică tuturor filialelor interesate hotărârile Senatului în termen de cel mult şapte zile de la data adoptării acestora;

• înregistrează în evidenţa Senatului (registru unic), toate documentele transmise de Filialele din structura UAP, care sunt supuse spre dezbatere în şedinţa Senatului;

• asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea votului, respectiv redactarea şi distribuirea buletinelor de vot, precum şi întocmirea procesului-verbal de numărătoare a acestora, dacă membrii Senatului nu decid numirea unei comisii speciale pentru asigurarea votului secret.

Art. 18 Secretariatul U.A.P asigură arhivarea separată a tuturor materialelor şi documentelor care se dezbat în cadrul Senatului, inclusiv hotărârile, buletinele de vot şi procesele-verbale de numărătoare a voturilor.

Art. 19 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Senatului a fost aprobat de Senat în şedinţa sa, din data de 8 decembrie 2012, a fost validat in Adunarea Generala la data de………. şi intră în vigoare la data validării. 19.03.2013

Acest document se poate descărca aici