Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 7, 2020

Scroll to top

Top

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de Onoare a UAP

admin

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE ONOARE ŞI ARBITRAJ A UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Art. 1. Comisia de Onoare şi Arbitraj a Uniunii Artiştilor Plastici din România, denumită în continuare Comisia, organism jurisdicţional independent care funcţionează în cadrul Uniunii Artiştilor Plastici din România, denumită în continuare U.A.P.

Art. 2. Comisia este o instituţie permanentă de arbitraj, independentă, neguvernamentală, fără personalitate juridică, care este organizată şi funcţionează conform legislaţiei României, conform Statutului U.A.P şi conform prezentului Regulament.

Art. 3. Comisia funcţionează conform principiilor celerităţii, imparţialităţii şi echităţii.

Art. 4. Prin dobândirea calităţii de membru al UAP de către o persoană, aceasta îşi asumă obligaţia de respecta Statutul şi Regulamentele U.A.P, Deciziile Consiliului Director, precum şi de a se adresa Comisiei în vederea soluţionării prin arbitraj, conform normelor cuprinse în prezentul Regulament, a oricăror situaţii conflictuale care ar rezulta din raporturile dintre membrii UAP şi/ sau din raporturile dintre membri şi UAP.

Art. 5. Procedura arbitrală prevăzută de prezentul Regulament constituie o procedură prealabilă obligatorie, accelerată, care trebuie parcursă înainte de a se apela la instanţele judecătoreşti de drept comun, conform art. 28 din Statutul U.A.P.

Art. 6. Comisia este competentă să examineze şi să soluţioneze orice probleme ar rezulta din încălcarea statutului UAP precum şi alte elemente de natură disciplinară (etice, morale, deontologie profesionala, probleme financiare, patrimoniale, etc.) cu excepţia situaţiilor care cad în sfera dreptului penal.

Art. 7. Comisia îşi are sediul în Bucureşti, sect.1, str. Ermil Pangratti, 31, unde se vor ţine şedinţele Comisiei. La adresa menţionată îşi are sediul şi Secretariatul Comisiei. Schimbarea de sediu va fi comunicată de Consiliul Director, iar art.7 va fi modificat, după caz, fără a se mai solicita validarea Adunării Generale.

Art. 8. Părţile sunt obligate să colaboreze cu Comisia pentru desfăşurarea corespunzătoare a litigiului şi pentru finalizarea litigiului.

Art. 9. (1) Toate hotărârile emise de Comisie precum şi toate Deciziile si Hotărârile emise de Senatul U.A.P conform prezentului Regulament, se vor păstra într-un Registru gestionat de către Secretarul Comisiei. (2) Secretarul Comisiei va comunica, la cererea părţilor care au fost implicate în litigiu, fotocopii ale hotărârilor emise de Comisie şi ale deciziilor emise de Senatul U.A.P.

Art. 10. Membrii Comisiei vor primi o indemnizatie de sedinta ce va fi stabilita de Senatul U.A.P. Art. 11. Comisia este formată din (9) nouă membri ai U.A.P, aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani si se întruneşte ori de câte ori este nevoie.

Art. 12. Comisia de Onoare si Arbitraj in prima sa şedinţa va alege un preşedinte şi un secretar.

Art. 13. Preşedintele are următoarele atribuţii: – asigură conducerea generală şi curentă a Comisiei; – reprezintă Comisia în raporturile cu terţii, cu U.A.P şi cu membrii U.A.P; – conduce în mod nemijlocit şedinţele Comisiei; – stabileşte modalitatea de exercitare a activităţii Secretariatului Comisiei; – exercită atribuţiile ce ţin de organizarea şi administrarea soluţionării litigiului transmis spre soluţionare Comisiei; – propune modificarea prezentului Regulament.

Art. 14. În cazul absenţei Preşedintelui, membri prezenţi aleg un conducator de şedinţa.

Art. 15. (1) Preşedintele poate fi schimbat din funcţie de către membrii Comisiei pentru motive temeinice, la
solicitarea motivată a cel puţin 3 membri ai Comisiei. (2) Decizia de schimbare din funcţie a Preşedintelui se ia cu majoritatea simplă de voturi a membrilor Comisiei şi va fi consemnată într-un Proces-Verbal, care va fi transmis, cu rol informativ, către Consiliul Director al U.A.P şi către Filialele teritoriale.

Art. 16. Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii: – întocmeşte procesul-verbal de şedinţă şi asigură transmiterea hotărârilor adoptate către Consiliul Director al UAP;- – realizează corespondenţa şi procedura de convocare cu părţile implicate; – redactează Hotărârile Comisiei şi Decizia Adunării Generale a U.A.P; – este responsabil de gestionarea Registrului de Hotărâri şi Decizii, care va cuprinde, în copie, toate Hotărârile luate de Comisie şi toate Hotărârile adoptate de Senatul U.A.P referitor la contestaţiile formulate, privind litigiile soluţionate; -este responsabil de gestionarea Arhivei Comisiei, în care vor fi păstrate toate dosarele soluţionate în mod irevocabil în baza prezentului Regulament.

Art. 17. În îndeplinirea atribuţiilor sale Comisia este statutar constituită dacă se întrunesc minim 5 membri. Art. 18.(1) Comisia trebuie să soluţioneze cauza în termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii de arbitraj ori de la data sesizării din oficiu a Comisiei, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament. (2) Comisia poate dispune, prin încheiere, pentru motive temeinice, prelungirea termenului arbitrajului cu cel mult 30 de zile. (3) Trecerea termenului în care trebuie soluţionat diferendul conduce la caducitatea arbitrajului.

Art. 19. (1) Comisia poate fi sesizată printr-o cerere de arbitraj, făcută în formă scrisă, depusă la secretariatul U.A.P, ori se poate sesiza din oficiu. (2) Comisia poate pronunţa exclusiv una dintre soluţiile prevăzute de art. 24. Art. 20. Fiecare dintre părţi are sarcina să dovedească faptele pe care îşi întemeiază litigiul sau pretenţia. Comisia poate cere părţilor explicaţii scrise.

Art. 21. Probele care vor fi administrate de Comisie sunt înscrisurile şi martorii. Art. 22. Toate chestiunile discutate în cursul fiecărei şedinţe, sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţă. Procesul-verbal va fi semnat de către toţi membrii Comisiei, cât si de părţile aflate în conflict. Art. 23. (1) Hotărârea se adoptă cu majoritate simplă de voturi şi va fi semnată de către Preşedinte, de secretarul de şedinţă şi de toţi membrii prezenţi. (2) Hotărârea se va comunica, de îndată, persoanelor interesate, Consiliului Director al U.A.P sau Consiliului Director al Filialelor din care fac parte persoanele interesate. Art. 24. Prin Hotărâre, Comisia va putea adopta una dintre următoarele sancţionare împotriva artiştilor vinovaţi precum:
a. Avertisment;
b. Suspendarea calităţii de membru al U.A.P;
c. Excludere din U.A.P.

Art. 25. (1) Avertismentul constă în notificarea orală sau scrisă prin care Comisia, prin Preşedinte, atrage atenţia celui în cauză să ia măsurile necesare pentru a nu mai săvârşi încălcări ale reglementărilor privind U.A.P, o dată cu menţionarea faptului că la o nouă abatere se va aplica o sancţiune mai gravă. Avertismentul poate fi aplicat o singură dată.
(2) Suspendarea calităţii de membru al U.A.P poate fi aplicată de Comisie pe o perioada de până la un an, timp în care artistul plastic îşi pierde toate drepturile care decurg din calitatea de membru al U.A.P; (3) Excluderea din U.A.P a artistului plastic se face cu aprobarea Senatului U.A.P şi validarea de către Adunarea Generală. Măsura excluderii poate fi aplicată de Comisie pentru fapte grave constând în nerespectarea statutului, atingerea adusă imaginii U.A.P, defăimarea, prin orice mijloace a U.A.P, ori a unui membru al U.A.P sau a operelor artistice ale acestuia, săvârşirea unor fapte cu intenţie frauduloasă în vederea însuşirii patrimoniului U.A.P, precum şi pentru oricare alte fapte, al căror efect implică prejudicii aduse U.A.P. (4) Excluderea pentru neplata cotizaţiei de membru se aplică automat, de către Consiliul Director, prin constatarea neachitării cotizaţiei, conform art.12 lit.c din Statut

. Art. 26. (1) Hotărârile Comisiei sunt executorii, începând cu data comunicării acestora către persoanele interesate, precum şi Consiliului Director al U.A.P şi filialei din care fac parte persoanele interesate. (2) Executarea acestora de catre Consiliul Director se face in termen de maxim15 zile de la comunicare.

Art. 27. Persoanele interesate pot formula contestaţie împotriva hotărârii Comisiei în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea hotărârii Comisiei.

Art. 28. (1) Contestaţia va fi soluţionată de către Senatul U.A.P. (2) Senatul UAP, în vederea soluţionării contestaţiilor, se întruneşte ori de câte ori este nevoie.

Art. 29. În cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiei, se reanalizează probele deja administrate în faza iniţială de către Comisie.

Art. 30. După audierea părţilor, membrii Senatului U.A.P deliberează, în secret, cu privire la admiterea/ respingerea contestaţiei.

Art. 31. (1) Decizia se adoptă de către Senatul U.A.P cu majoritate simplă de voturi, în aceeaşi zi în care au loc dezbaterile. (2) Soluţia privind contestaţiile se pronunţă în cadrul Senatului UAP de către Preşedintele Senatului U.A.P. Art. 32. În cazul admiterii contestaţiei, măsura luată prin Hotărârea Comisiei este desfiinţată.

Art. 33. Decizia pronunţată cu privire la contestaţie este irevocabilă şi executorie începând cu momentul pronunţării.

Art. 34. Decizia de soluţionare a contestaţiei va fi comunicată de către Secretariat persoanelor interesate, Consiliului Director al U.A.P şi filialei din care fac parte persoanele interesate.

Art. 35. Interpretarea dispoziţiilor prezentului Regulament ţine de competenţa Adunării Generale a U.A.P.

Art. 36. Membri stagiari sau titulari sunt suspendaţi din U.A.P în cazul nerespectării art.12 din Statul U.A.P şi alte cauze: – au acţionat U.A.P în judecată cauzând prejudicii materiale; – nu au respectat Statutul U.A.P; – nu şi-au plătit cotizaţia timp de un an; – au folosit studiourile de creaţie în alte scopuri decat cele pentru care le-au fost atribuite, cum ar fi: locuinţă, firme, subînchiriere unor terţi; – au contribuit prin neplata la termen a utilităţilor şi /sau chiriei pentru atelierele pe care le deţin, la întreruperea activităţii celorlalţi artişti în studiourile lor de creaţie. Prin neplata cotizaţiei timp de un an, artistul este suspendat de drept.

Art. 37 Suspendarea atrage dupa sine şi scoaterea din drepturile de membru U.A.P.

Art. 38 Termenul de suspendare este de un an după care se procedeaza la excludere, în situaţia în care aceştia nu şi-au îndeplinit în continuare obligaţiile.

Art. 39 Artiştii care şi-au pierdut calitatea de membrii U.A.P pot fi reprimiţi la cerere conform prezentului Regulament, dupa achitarea tuturor obligaţiilor care au dus la suspendare, dar numai cu aprobarea Adunării.Generale a filialelor din care aceştia au făcut parte.

Art. 40 Conducerea Filialei urmăreşte, hotărăşte şi comunică suspendarea conform Regulamentului în vigoare. Adunarea Generală valideaza decizia de suspendare.

Art. 41 Artiştii plastici pot fi excluşi din U.A.P conform art 12 lit .c) şi d) din Statut.

Art. 42 Excluderea se va face la recomandarea Consiliului Director al Filialei şi/ sau al Consiliului Director al U.A.P. Comisia de Onoare şi Arbitraj analizează, hotărăşte şi transmite decizia spre validare Adunarii Generale.

Art. 43 Decizia intră în vigoare de la data la care a fost luată.

Art. 44 Membrii U.A.P excluşi nu vor mai putea face parte din nicio Filiala a U.A.P.

Art. 45 Prezentul Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei de Onoare şi Arbitraj a fost votat de către Adunarea Generală, în data de……………………..şi intră în vigoare la data validării.
19.03.2013

Acest document poate fi descărcat aici.