Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 7, 2020

Scroll to top

Top

Regulament de organizare şi funcţionare a studiorilor de creaţie ale UAP

admin

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A STUDIOURILOR DE
CREAŢIE ALE UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

CAP. I GENERALITĂŢI

În conformitate cu prevederile Statutului Uniunii Artiştilor Plastici din România ( U.A.P ), în scopul stimulării, susţinerii şi promovării artelor vizuale din România, U.A.P deţine cu titlu de proprietate sau chiriaş principal, imobile pe care le pune la dispoziţia artiştilor plastici/vizuali, membrii U.A.P, pentru a fi folosite într-un singur scop: ca studiouri de creaţie artistică.
După modul în care sunt utilizate, studiourile de creaţie pot fi: individuale ( folosite de un singur artist plastic/vizual) şi colective ( puse la dispoziţia mai multor artişti plastici/ vizuali).
Dreptul de a deţine studiouri de creaţie se dobândeşte la cererea artiştilor plastici/vizuali, adresată Consiliilor de conducere ale Filialelor U.A.P din ţară, respectiv a Filialelor U.A.P din Bucureşti.
Consiliul de conducere al Filialei analizează, aprobă şi repartizează atelierele, având în vedere criterii care ţin de activitatea artistică a solicitantului dar şi de activitatea depusă în interesul U.A.P.
Contractele de închiriere / folosinţă gratuită încheiate în Bucureşti de U.A.P. cu Primăria Municipiului Bucureşti (P.M.B), vor fi semante de preşedintele U.A.P, conform legislaţiei actuale. În teritoriu Contractele vor fi semnate de Preşedintele Filialei respective.
Contractele de folosinţă ateliere, încheiate de artişti cu U.A.P, vor fi semnate în Bucureşti de preşedintele fiecărei filiale precum şi de Preşedintele U.A.P, până la noi dispoziţii.
CAP. II STUDIOURILE INDIVIDUALE
Art. 1 Membrii U.A.P pot beneficia de un studiou de creaţie din fondul deţinut de U.A.P cu titlu de proprietate, de chiriaş principal sau de comodat, numai prin repartiţie.
Art. 2 Repartiţia se face după criterii care vizează activitatea artistică personală dar şi aceea desfăşurată în interesul U.A.P ( ex.: curatoriat, manageriat expoziţii, contracte de drept de autor încheiate prin U.A.P, atragere de sponzorizări, etc).
Art. 3 Înainte de semnarea Contractului de folosinţă, artistul plastic/vizual are obligaţia:
a). să prezinte C.V-ul artistic personal, actualizat
b). să încheie o Convenţie cu U.A.P privind folosirea studioului de creaţie, forma
şi conţinutul acesteia sunt prevăzute la Anexa 1 din Regulament
c). să ia act de instrucţiunile privind prevenirea şi stingerea incendiilor ( P.S.I )
d). să semneze un Proces Verbal de predare – primire, în care se va consemna
starea spaţiului locativ dar şi faptul ca artistul plastic este de acord să-l preia în starea respectivă.

Art. 4 Prezentele contracte încheiate urmează a fi adaptate noului Cod Civil. La reânoirea contractului artistul va prezenta din nou CV-ul personal.

Art. 5 Obligaţiile de plată a chiriei şi cotelor de întreţinere aferente studioului de creaţie, revin în întregime artistului plastic /vizual.

Art. 6 Artistul plastic/vizual va respecta în totalitate Contractul de folosinţă care va preciza condiţiile în care se face plata chiriei, a utilităţilor, penalităţile care decurg din neplata la termen a acestora, având ca model Contractele de închiriere cadru folosite de AFI.

Art. 7 Chiria lunară este aceea stabilită la semnarea Contractului, cu menţiunea că aceasta se poate modifica în ultima lună a fiecărui trimestru, pentru trimestrul următor, conform deciziilor AFI sau ale Consiliului Director al U.A.P ( în cazul proprietăţilor U.A.P).

Art. 8 Este interzisă artistului plastic/vizual, schimbarea destinaţiei studioului de creaţie sau folosirea acestuia pentru alte activităţi străine muncii de creaţie artistică.

Art. 9 Suprafeţele locative auxiliare ( debara, depozit, pivniţă, grup sanitar comun), vor fi folosite corespunzator scopului atribuit prin construcţie sau repartiţie.

Art. 10 Orice modificare pe care artistul plastic/vizual locatar doreşte să o aducă studioului de creaţie repartizat, se poate face numai cu aprobarea Consiliului Director al Filialei U.A.P, atunci când U.A.P are calitatea de chiriaş principal sau are drept de folosinţă obţinut prin Contract de comodat, şi numai cu aprobarea Consiliului Director al U.A.P atunci cand studiourile respective sunt deţinute de U.A.P cu titlu de proprietate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 11 Artiştii plastici/vizuali sunt obligaţi să întreţină studiourile atribuite lor, spaţiile de folosinţă comună precum şi cota parte de teren, dupa toate normele de igienă şi civilizaţie ce se impun.

Art. 12 În studioul de creaţie repartizat, fiecare artist este obligat să realizeze lucrări de artă şi are dreptul să-şi desfăşoare activitatea în funcţie de programul personal.

Art. 13 Studioul de creaţie nu poate fi lăsat neutilizat pe o perioadă mai mare de 6 luni.

Art. 14 Nerespectarea Art. 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 atrage după sine anularea repartiţiei, după ce în prealabil au fost trimise Notificări de către Consiliile de conducere.

Art. 15 Hotărârea de anulare a dreptului de folosinţă a studioului de creaţie trebuie să
se ia în situaţii bine justificate, în conformitate cu prezentul Regulament, de către Consiliile de Conducere a Filialelor U.A.P

Art. 16 Conducerea Filialei, prin structurile sale, va comunica artistului plastic/ vizual locatar Hotărârea cu privire la pierderea dreptului de folosinţă a studioului de creaţie.

Art. 17 Artistul plastic / vizual care a pierdut dreptul asupra studioului de creaţie se va achita de obligaţiile contractuale ce i-au revenit, până la data anulării repartiţiei ( chirie, utilităţi, reparaţii atunci când spaţiul a fost deteriorat, etc).

Art. 18 Eliberarea atelierului se va face în termen de 15 zile de la primirea Notificării de pierdere a dreptului de folosinţă a atelierului. In caz contrar se va proceda în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19 În situaţia în care artistul plastic /vizual nu şi-a achitat obligaţiile de plată a chiriei şi întreţinerii cu penalităţile ce decurg din întârziere, nu s-a prezentat timp de 30 de zile de la primirea Notificării, Conducerea Filialei U.A.P, părţile ( artistul plastic/ vizual şi Conducerea Filialei, de comun acord convin ca U.A.P , prin structurile administrative, va putea interzice accesul artistului plastic/vizual în spaţiu, prin schimbarea încuietorilor. U.A.P va putea proceda la evacuarea din spaţiu, respectiv a tuturor bunurilor aparţinând acestuia, urmând a le depozita pentru 30 de zile în alte spaţii de depozitare.

Art. 20 În Convenţia aflată la Anexa 1 a acestui Regulament, se specifică şi măsura care se impune în cazul în care expiră şi perioada de 30 de zile de la evacuare. Convenţia se va semna de ambele părţi ( artist plastic /vizual şi Conducerea Filialei U.A.P).

Art. 21 Artiştilor plastici/vizuali locatari, beneficiari ai dreptului de folosinţă a studiourilor de creaţie, le revine şi sarcina de a realiza şi suporta contravaloarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii, în conformitate cu obligaţiile prevăzute în Contractul de folosinţă, stabilite în baza Contractului cadru emis de A.F.I ( Administraţia Fondului Imobiliar) în Bucureşti, alte instituţii similare în ţară.

CAP. III STUDIOURILE COLECTIVE

Art. 22 Conducerile Filialelor U.A.P, pot autoriza organizarea şi funcţionarea atelierelor de creaţie colective, cu obligaţia ca acestea să respecte prezentul Regulament.

Art. 23 Artiştii care vor fi repartizaţi într-un atelier colectiv vor semna Contracte de folosinţă în nume propriu şi se vor supune regulilor impuse, specifice acestor tipuri de ateliere ( plata în cota parte a chiriei, întreţinerii, penalităţilor, reparaţiilor, etc)
CAP IV DISPOZIŢII FINALE

Art. 24 Artiştii plastici/vizuali locatari care deţin ateliere individuale sau colective au obligaţia să încheie Contracte în nume propriu cu furnizorii de utilităţi ( gaz, apa, en. electrică, etc), în baza Contractului de folosinţă încheiat prin UAP.

Art. 25 În situaţia în care există grupuri de ateliere în imobile în care branşamentele electrice, gaze, apă, sunt comune cu alţi utilizatori decât membri U.A.P, este obligatorie încheierea unei Convenţii între artiştii plastici/ vizuali şi Asociaţia de proprietari ( sau alte Asociaţii, Instituţii ), din imobilul respectiv.

Art.26 În conformitate cu Art. 69 din H.G nr. 1275/ 22.12.2000 prin respectiva Convenţie, părţile ( artiştii plastici/ vizuali, prin reprezentant şi Asociaţia de proprietari prin administrator) vor stabili de comun acord cotele de contribuţie la cheltuielile aferente consumurilor, determinate de activităţile desfăşurate de artişti, altele decât cele specifice unei locuinţe. Se va stabili citirea lunară a apometrelor din atelierele respective, cota parte ce revine artiştilor pentru plata consumului de en. electrică, după contoarele din ateliere ( pasante, după caz), consumul de energia termică, în funcţie de situaţia fiecărui atelier în parte, la care se includ în cotă şi părţile comune, serviciile, penalităţile etc.

Art. 27 Consiliile de Conducere ale Filialelor U.A.P, prin structurile de specialitate, au obligaţia: a). să verifice, prin controale periodice, modul în care artiştii plastici/ vizuali şi organismele administrative asigură respectarea prezentului Regulament; b). să urmărească achitarea la zi a obligaţiilor de plată, chirie şi utilităţi aferente; c). să păstreze atelierele de creaţie, atribuite în folosinţă; d). să asigure artistului plastic/vizual, în măsura posibilităţilor, dreptul la un alt atelier, în cazul în care imobilul, proprietatea U.A.P, este obiectul unui proces amplu de restaurare, reamenajare.

Art. 28 Nerespectarea acestor obligaţii ce revin Consiliilor de conducere, prin structurile lor, conform Art. 27, va fi sancţionată.

Art. 29 Consiliul Director al U.A.P, în cazuri de forţă majoră, poate schimba destinaţia unor ateliere de creaţie din Bucureşti sau din ţară temporar sau definitiv (ex. pentru Sediu U.A.P sau alte activităţi culturale care sunt în interesul U.A.P.). Art. 30 Actualul Regulament de organizare şi funcţionare a studiourilor de creaţie introduce în contractul dintre artist şi U.A.P, clauza de Pact Comisoriu grad IV. Art. 31 În cazul în care artistul vizual, membru U.A.P, încalcă prevederile art. 12 din Statutul U.A.P şi ale art.5 şi 6 din prezentul Regulament, pierde dreptul de folosinţă a atelierului.

Art. 32 Ca urmare a pierderii dreptului de folosinţă a atelierului, artistul este obligat să evacueze de urgenţă atelierul, să-şi achite integral debitele restante, penalităţile, dobânzile şi cheltuielile de executare.

Art.33 În cazul în care artistul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, Consiliul Director al U.A.P împreună cu conducerile filialelor, va numi o comisie care, va proceda la acţiunea de mutare/depozitare a bunurilor acestuia într-o altă locaţie, pe cheltuiala artistului.

Art. 34 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a studiourilor de creaţie din sistemul U.A.P a fost validat de Adunarea Generală a U.A.P în data de……….. ………..şi intră în vigoare la data validării.
19.03.2013

Acest document poate fi descărcat aici.