Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 7, 2020

Scroll to top

Top

Regulament privind alegerea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de cenzori a UAP

admin

REGULAMENT PRIVIND ALEGEREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE
CENZORI A UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

CAP. 1. GENERALITĂŢI

Art. 1
(1) Activitatea de control în cadrul Uniunii Attiştilor Plastici (U.A.P), reprezintă o funcţie importantă.
Această activitate este destinată să prevină:
a. diminuarea patrimoniului UAP;
b. încălcarea prevederilor legale, a dispoziţiilor Statutului şi Regulamentelor U.A.P., abuzul, în activitatea
membrilor Consiliului Director al U.A.P, în activitatea directorilor şi altor organe din U.A.P.
(2) Comisia de Cenzori îndeplineşte rolul de auditor intern.

Art. 2 Activitatea de control în cadrul U.A.P se exercită de către Comisia de Cenzori, un organ funcţional
care exercită un control special şi independent şi care este prevăzut în Statutul U.A.P.

Art. 3 Controlul exercitat de Comisia de Cenzori asigură informarea artiştilor plastici/ vizuali privind
situaţia gestiunii U.A.P, dându-le posibilitatea să-şi exercite dreptul de vot în deplină cunoştinţă de cauză

la aprobarea bilanţului şi la descărcarea de gestiune.

Art. 4 Comisia de Cenzori a U.A .P are obligaţia să verifice sesizările şi reclamaţiile făcute de artiştii
plastici/ vizuali, iar concluziile la care a ajuns, în cazul în care reclamaţiile au fost întemeiate, le va avea
în vedere la întocmirea raportului prezentat Adunării Generale a membrilor U.A.P.

Art. 5 Sesizările şi reclamaţiile se vor depune la registratura UAP, care va avea obligaţia să le transmită
Comisiei de Cenzori, în ziua imediat următoare, primirii lor. Sesizările şi reclamaţiile anonime nu vor fi
luate în consideraţie .
CAP. II. ALEGEREA, ATRIBUŢIILE, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE
CENZORI

Art. 6 Comisia de Cenzori a U.A.P este compusă din cinci membri aleşi de Adunarea Generală a U.A.P,
prin vot secret, pentru un mandat de patru ani .

Art. 7
(1) Comisia de Cenzori se compune din preşedinte , un vicepresedinte, un secretar şi doi cenzori.
(2) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul sunt aleşi prin vot deschis de către toţi membrii aleşi în
comisie.
(3) Dintre membrii Comisiei de Cenzori, cel puţin unul va avea calitatea de auditor financiar sau expert
contabil.
(4) Membrii Comisiei de Cenzori nu pot face parte din nici un organism de conducere din U.A.P. şi nici
nu pot avea funcţii în U.A.P. sau la filialele pe care le coordonează sau le verifică.
(5) In activitatea sa, Comisia de Cenzori va respecta normele profesionale valabile pentru auditorii
financiari şi experţii contabili elaborate de organismele profesionale constituite prin lege.
( 6) Cenzorii trebuie să-şi exercite personal mandatul lor.

ATRIBUŢII

Art. 8
(1) Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii principale:
a) urmăreşte realizarea anuală a bugetului de venituri şi cheltuieli;
b) verifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi rezultat în urma exerciţiului ;
c) verifică prin sondaj , gestiunea casieriei de la sediul central şi de la filialele teritoriale ale U.A.P.,
ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de o verificare anuală;
d) examinează, prin sondaj, documentele supuse finanţării şi modul de gestionare a patrimoniului ,
sub aspectul !egalităţii , oportunităţii şi eficienţei acestora;
e) prezintă Adunării Generale, Senatului şi Consiliului Director, rapoartele anuale privind activitatea
Comisiei;
t) informează operativ Consiliul Director şi Preşedintele U.A.P., ori de câte ori constată deficienţe;
g) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii din domeniul financiar-contabil;
h) propune Adunării Generale descărcarea de gestiune pentru perioada precedentă;
i) convoacă Adunarea Ordinară şi Extraordinară, când aceasta n-a fost convocată de
Consiliul Director al U.A.P.;
j) ia parte la Adunările Ordinare şi Extraordinare, putând să insereze pe ordinea de zi,
propunerile pe care le crede necesare;
k) verifică dispoziţiile legale ale Statutului U.A.P. , Regulamentelor şi hotărârilor Adunării
Generale, să fie îndeplinite de organele de conducere ale Uniunii şi Filialelor U.A.P., cu şi
fără personalitate juridică ;
1) aduce la cunoştinţa Consiliului Director al U.A.P. neregulile în administraţie şi
încălcările prevederilor legale şi ale Statutului U.A.P., pe care le constată, iar în cazurile
mai importante să fie aduse la cunoştinţa Senatului şi a Adunării Generale a membrilor
U.A.P.
m) îndeplineşte alte atribuţii specifice, conform legislaţiei in vigoare.
(2) Preşedintele Comisiei de Cenzori are următoarele atribuţii principale:
a) convoacă Comisia de Cenzori ori de câte ori este nevoie şi conduce lucrările în plen;
b) propune spre aprobare Comisiei de Cenzori, repartizarea pe membrii săi a controlului
activităţii UAP şi filialelor;
c) propune Comisiei de Cenzori, norme interne de desfăşurare a activităţii financiar-contabile,
atât pentru sediul UAP cât şi pentru filialele teritoriale, le susţine în Senat, Adunarea Generală şi
Consiliul Director, în vederea aprobării;
d) reprezintă Comisia de Cenzori în relaţiile cu organismele de conducere ale U.A.P.
e) stabileşte atribuţiile secretarului ;
t) asigură elaborarea planului de activitate şi participarea membrilor comisiei la realizarea
programului.

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 9 Comisia de Cenzori în prima sa şedinţă organizată în termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare
a prezentului regulament, propune programul de verificare şi de întocmire a infonnărilor anuale şi
rapoartelor

Art. 10
(1) Membrii Comisiei de Cenzori au acces, prin anunţare prealabilă în formă scrisă, ori de câte ori este
nevoie, la toate documentele financiar-contabile, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor teritoriale,
referitoare la operaţiunile de încasări şi plăti , precum şi la cele care au stat la baza efectuarii operaţiunilor
patrimoniale.
(2) Conducerile U.AP.şi ale filialelor, prin directorii lor, sunt obligate să dea curs solicitării la termenul
stabilit de Comisia de Cenzori.
(3) Este interzis cenzori lor să comunice terţi lor, datele referitoare la operaţiunile U.A.P, constatate cu
ocazia exercitării mandatului lor. Acestea sunt supuse regimului confidentialităţii pană la inserarea
acestora în informări şi rapoarte care se prezintă Consiliului Director al U.A.P. sau Senatului şi Adunării
Generale.
(4) Pentru deplasările in teritoriu, membrii Comisiei de Cenzori, vor fi sprijiniţi în exercitarea mandatului
lor , de conducerile filialelor şi Consiliul Director al U.A.P.
(5) Deplasările se vor realiza pe baza delegaţiei scrise, semnată de Preşedintele sau vicepreşedintele
UAP., în baza programului întocmit conf. art.l O din prezentul regulament aprobat de C.D.
(6) Documentele elaborate de Comisia de Cenzori, înainte de a fi înaintate către organismele de
conducere ale U.A.P., se dezbat şi se aprobă prin vot în plenul Comisiei.
(7) Deciziile în cadrul Comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de
trei.
(8) Pentru elementele asupra cărora nu s-a căzut de acord, se vor putea înainta opinii separate, prezentate
Consiliului Director al U.A.P, care în funcţie de problematica la care se referă şi de competenţa, le va
prezenta Senatului sau /şi Adunării Generale.
(9) Rapoartele, inclusiv opiniile separate la acestea, care sunt în legătură cu activitatea Comisiei pentru
întregul mandat, se supun aprobării Adunării Generale.
(10) La şedinţele Consiliului Director şi ale Senatului, precum şi la şedinţele Adunarii Generale a
membrilor U.AP., vor fi convocaţi şi cenzorii.
( 11) Cenzorii iau parte la adunările organismelor arătate la pct.1 O, dar fără drept de vot.
( 12) Lucrări le şi dezbaterile din şedinţă se consemnează în proces-verbale, în registrul special,
specificându-se constatările făcute de comisie;
(13) Procesele-verbale vor fi semnate de membrii Comisiei care au participat la şedinţa respectivă.
(14) Comisia de Cenzori nu întocmeşte acte de administraţie.

RĂSPUNDEREA CENZORILOR

Art. 11 Unul sau mai mulţi membri ai Comisiei de Cenzori pot fi revocaţi din funcţie de către Adunarea
Generală, pentru inactivitate, desfăşurarea activităţii în afara normelor profesionale sau favorizarea unor
elemente infracţionale, la propunerea preşedintelui Comisiei de Cenzori sau a Consiliului Director.

Art. 12. In cazul descompletării Comisiei de Cenzori prin deces, decădere din drepturile civile,
împiedicarea fizică legală, încetarea sau renunţarea la mandat prin absenteism repetat, cenzorii rămaşi
numesc alte pesoane în locurile vacante, interimar, până la întrunirea celei mai apropiate Adunări
Generale.

Art.13 În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, Consiliul Director va convoca de urgenţă
Adunarea Generală a membrilor U.A.P, care va proceda la alegerea sau numirea altor cenzori.

Art. 14
(1) Intinderea şi efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.
(2) Cenzorii sunt solidar răspunzători faţă de U.A.P pentru:
a). realitatea datelor şi operaţiunilor efectuate de U.A.P;
b ). existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
c). exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
d). stricta îndeplinire a hotărâri lor pe care legea, Statutul U.A.P, o impun.

CAP. III DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 15
1 ). Consiliul Director va trebui să înştiiţeze Senatul de toate abateri le constatate în executarea obligaţiilor
sale de supraveghere.
2). In situaţia depistării unor încălcări ale legislaţiei în vigoare, Comisia de Cenzori, propune Consiliului
Director, după caz, măsuri interne de sancţionare administrativă pe linie U.A.P, în conformitate cu
prevederile statutului şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare internă al U.A.P, conf. Art.40 (!)din
Codul Muncii.
3). Membrii Consiliului Director sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi, dacă, având
cunoştinţă de neregulile săvârşite nu le denunţă cenzorilor şi nu iau măsuri de recuperarea daunelor.
4). Nu vor răspunde de daunele produse cei care vor dovedi că în registrul de procese verbale s-a
consemnat împotrivirea lor şi că au încunoştiinţat despre aceasta Comisia de Cenzori.

Art. 16 Executarea operaţiunilor în cadrul U.A.P este încredinţată unor directori executivi, funcţionari ai
U.A.P, care sunt răspunzători faţă de Uniune pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

Art. 17
1). Acţiunea în răspundere contra membrilor Consiliul Director, cenzorilor şi directorilor, aparţine
Adunării Generale a membrilor U.A.P, care va decide cu majoritatea simplă de voturi.
2). Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie.
3). Întrucât preşedintele Comisiei de Cenzori desfăşoară o activitate continuă, va fi retribuit cu o
indemnizaţie lunară.Ceilalţi membri ai comisiei vor primi indemnizaţie, numai pentru raportul de
activitate din luna respectivă, semnat şi aprobat de preşedintele Comisiei. Cuantumul indemnizaţiei va fi
stabilit de Senatul UAP.
4). Activitatea Comisiei de Cenzori încetează la expirarea mandatului pentru care a fost aleasă, când îşi
prezintă raportul de activitate în faţa Adunării Generale a membrilor UAP.

Art. 18 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Cenzori, a fost validat de
Adunarea Generală în data de 25.04.2013, şi intră in vigoare de la data validării.

Acest document poate fi descărcat aici.