Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 2, 2020

Scroll to top

Top

Strategia culturală

admin
 • On februarie 5, 2013

Strategia Culturală a Uniunii Artiștilor Plastici din România.


I. PRINCIPII GENERALE

Uniunea Artiştilor Plastici România ( U.A.P) este urmaşa de drept, moştenitoarea juridică, morală – patrimonială şi
continuatoarea tradiţiilor Sindicatului Artelor Frumoase din Bucureşti (S.A.F) şi a Sindicatelor Mixte din Provincie.
S.A.F a fost prima expresie autoritară a conştiintei de breaslă a artiştilor români.
Obiectivul principal al U.A.P este acela de a funcţiona ca o organizaţie dedicată artelor vizuale ca fenomen cultural precum şi protecţiei sociale şi promovării intereselor membrilor ei, definite în Statut.
Înfiinţarea în 1995 a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori (ANUC), unde U.A.P este membră fondatoare, a contribuit la redefinirea acestei organizaţii, în sensul colaborării cu celelalte organizaţii profesionale pentru aparărea statutului creatorilor de artă.
Activităţile U.A.P sunt definite pe scurt ca activităţi culturale ( factor important în formarea şi valorificarea patrimoniului naţional ) şi de protecţie socială. Prima categorie cuprinde: protecţia şi valorificarea patrimoniului existent (ateliere şi case de creaţie, galerii de artă, Combinatul Fondului Plastic); patrimoniul documentar
( publicaţii, gestionarea arhivei şi bibliotecii, cercetare ), promovarea unor activităţi de valoare în domeniul artelor vizuale, al teoriei şi criticii de artă, al restaurării de monumente.
A doua categorie, protecţia socială, include şi participarea la procesul de reformă a cadrului juridic şi fiscal în domeniul artelor, promovarea statutului profesiei şi a solidarităţii între artişti.

II ACTIVITĂŢI CULTURALE

 1. CREAREA ŞI DEZVOLTAREA CENTRULUI INTERNAŢIONAL AL ARTELOR VIZUALE
  Acesta este obiectivul principal, esenţial al Uniunii Artiştilor Plastici din România.

Centrul Internaţional al Artelor Vizuale Bucureşti se va constitui în Bucureşti, str. Băiculeşti nr 29, sector 1, prin reconversia Combinatului Fondului Plastic, unitate economică a Uniunii Artiştilor Plastici din România.
Centrul va constitui un loc de atracţie al Bucureştiului deoarece va fi altceva decat un muzeu, el va reprezenta o practică artistică de gen platforma interactivă, înlocuind strategiile reflexive cu dicursuri angajate social în mod mai radical, va fi o platformă de comunicare interdisciplinară între artişti, critici de artă, colecţionari, reprezentanţi ai media, curatori, oameni de cultură, cercetatori. Centrul îşi propune sa fie atât un spaţiu educaţional pentru bursieri, studenţi, oameni de cultură, cât şi o sursă importantă de informare despre aspectele culturale româneşti pentru o largă audienţă, prin intermediul unei oferte diversificate în domeniul artelor vizuale.
Principalele obiective ale Centrului vor fi:
1. promovarea dialogului şi schimbului de cunostinţe despre cultura şi istoria europeană;
2. promovarea creativităţii şi diseminării transnaţionale culturale, cât şi a programelor de mobilitate a artiştilor;
3. promovarea diversităţii culturale şi dezvoltarea unor noi forme de expresie culturală;
4. recunoaşterea rolului culturii ca factor economic, de integrare socială şi de atitudine civică;
5. găzduirea dialogului şi schimburilor culturale între culturile europene şi cele din afara Europei.

Centrul va include:
– muzeu de artă contemporană, cu colecţii naţionale, regionale şi internaţionale;
– săli de expoziţii; săli multifuncţionale;
– ateliere deschise de artă decorativă (ceramică, sticlă, textile), gravură şi design conceptual şi interactiv;
– studiouri de creaţie;
– zona rezidenţială pentru programele de mobilitate a artiştilor;
– galerii cu vânzare de arta românească şi internaţională;
– biblioteca ce va gazdui şi documentatie în baze de date;
– artoteca; depozite de lucrări de artă ca sursă pentru expoziţii temporare
– editură şi tipografie pentru publicarea de reviste de specialitate; librării;
– instituţii de educaţie şi formare vocaţională în domeniul artelor vizuale;
– case de licitaţie, etc

Programul Centrului are două direcţii principale de acţiune:

A. Crearea Centrului propriu-zis

Se va face o documentare în Europa sau S.U.A, referitor la centre culturale similare, constituite prin reconversia unor obiective industriale. Parteneriatele privat – privat şi public – privat vor sta la baza aplicaţiei proiectului pe fonduri structurale europene. Se va constitui o echipă care va elabora un studiu de fezabilitate privind programul, structura de organizare, obiectivele, funcţiunile, necesarul de spaţiu şi dotări, bugetul etc.
Termene:
– documentare în Europa: decembrie 2012
– lansare proiecte de arhitectura: 2013
– constituirea echipei: 2013
– studiu de fezabilitate (documentare, elaborare): 2013

B. Constituirea fondului Centrului

Centrul trebuie să funcţioneze de fapt înainte de a exista ca instituţie ocupând un anumit spaţiu. De aceea, activităţile legate de fondul documentar vor fi continuate şi dezvoltate, urmând să fie integrate în momentul în care centrul s-a constituit. Completarea şi catalogarea completă a fondului de arhive al Uniunii reprezintă o altă prioritate pentru U.A.P.
Activităţi:

1. Restructurarea Bibliotecii U.A.P
– ordonarea fizică a materialului, crearea catalogului digital, organizarea accesului la documente pentru membrii U.A.P, studenţi, cercetători din alte discipline. Aceasta activitate va fi finanţată din fondul Timbrul Artelor Plastice, prin proiect. Se va constitui o echipa de lucru.
Termen: decembrie 2013
– îmbogăţirea fondului prin achiziţii, abonamente, donaţii şi crearea bibliotecii digitale (DVD-uri cu publicaţii, filme de artă etc.). Termen: activitate continuă
– ordonarea, completarea transformarea în instrument de lucru a arhivei de fotografii, reviste şi calatoage de artă etc: Această activitate se va realiza de către echipe de cercetători prin proiecte finanţate prin Timbrul Artelor Plastice.
Vor fi incurajate şi acţiunile pe bază de voluntariat, prin parteneriat cu Universitatea Naţională de Artă – Bucureşti. Vor fi sprijinite şi acţiunile de acest tip privind arhive care nu se vor afla în posesia Uniunii, urmând ca o copie a arhivelor digitale rezultate să facă parte din fondul UAP ( ex. arhiva TVR- filme dedicate artiştilor vizuali).
Termen: activitate continuă.

2. Fondarea bibliotecilor şi arhivelor fiecărei filiale
Se va urma acest model şi pentru filialele U.A.P şi se va asigura finanţarea din Timbrul Artelor Plastice şi alte surse. Se va urmări, pe cât posibil, ca fondurile de arhive să rămână în custodia filialelor. Arhivele digitale vor putea fi reproduse şi folosite de către Uniunea Artiştilor Plastici din România şi de către toate filialele.
Termen: activitate continuă.

3. Arhiva U.A.P
Acţiunea de restaurare a arhivei U.A.P, carea suferit în urma repetatelor mutări din sediile în care a funcţionat U.A.P, constituie de asemenea o prioritate. Aceasta arhivă pastrează imaginea istorică a organizaţiei şi constituie o sursă de documentare extraordinară pentru cercetătorii din domeniul artelor vizuale.
Ordonarea fizică a materialului arhivei se va face şi prin parteneriat cu Institutul de Arhivistică.
Termen: activitate continuă.
Digitalizarea arhivei este un obiectiv care se poate finaliza prin finanţare din Timbrul Artelor Plastice şi alte surse.
Termen: 2014
Biblioteca şi fondul de arhive U.A.P constituie obiective de prim ordin, iar proiectele legate de acestea vor avea prioritate la finanţarea prin fondul de timbru.

 1. REVISTA ARTA

Revista ARTA a fost editată de Uniunea Artiştilor Plastici din România începând cu anul 1954, cu o frecvenţă lunară până în anul 1992, când îşi încetează brusc apariţia din cauza dificultăţilor de subvenţionare din partea U.A.P.

Revista ARTAa fost singura publicaţie de profil din ţară timp de aproximativ 50 de ani, cea care a reflectat constant activitatea din domeniul artelor vizuale, înregistrând preocupările, tendinţele, realizările şi performanţele plasticienilor români şi constituindu-se în singura sursa de informaţie profesionistă, sistematică şi cât de cât completă asupra acestei perioade din cultura vizuală română. Reapariţia ei a fost o necesitate stringentă pentru păstrarea memoriei breslei artelor vizuale, pentru generaţiile viitoare, deja văduvite de un deceniu de lipsă a unei publicaţii proprii şi pentru o documentare adecvată a dinamicii domeniului artelor vizuale din România.

Ediţia nouă a revistei ARTA este o platformă de promovare a producţiei vizuale româneşti contemporane în spaţiul intern dar şi internaţional, de participare la dialogul interdisciplinar din sfera culturii, de facilitare a cunoaşterii şi înţelegerii fenomenului vizual contemporan . Prin cele două forme de apariţie, revista poate să ofere o arie mai mare de acoperire atât în plan naţional cât şi internaţional.

Proiectul este gândit pentru o revistă cu frecvenţă trimestrială, în ediţie tipărită bilingv ( română si engleză) şi online. Susţinerea financiară se va face pe de o parte de la bugetul de Stat, pe de altă parte din fondul Timbrul Artelor Plastice. Termen pentru prima apariţie: decembrie 2010
Aceasta revist
ă este un mijloc important de promovare al U.A.P, şi constituie de asemenea o prioritate.

 1. GALERIILE DE ARTĂ ale U.A.P
  Un instrument de promovare important îl constituie Galeriile de Artă, care vor fi remodelate, conform standardelor europene, iar managemnetul lor va fi unul performant.
  Proiectul cultural
  Galateea (Bucureşti) va fi finalizat în decembrie 2010.
  Un proiect cultural de anvergură va cuprinde şi Galeriile
  Simeza, Galeria Căminul Artei (Centrul Artelor Vizuale), Galeria Orizont. Termen: decembrie 2014.
  Se vor face demersuri pentru darea în folosin
  ţă a unui numar mai mare de galerii şi studiouri de creaţie, ca spaţii culturale protejate, pentru filialele U.A.P. Termen: activitate continuă.
  O galerie de artă pentru Filiala U.A.P Cluj, care a pierdut toate galeriile este o urgen
  ţă. Termen: 2013.
 2. PROIECT CULTURAL: CASELE DE CREAŢIE CONSTANŢA şi NĂIENI
  În baza unor proiecte se vor remodela casele de crea
  ţie din Năieni şi Constanţa pentru tabere de creaţie, rezidenţe, etc. Termen: 2014
 3. ALTE PROIECTE CULTURALE

Finanţările se vor acorda în baza unor proiecte aprobate de către Consiliul Director al U.A.P, de Senat sau de Adunarea Generală, dupa caz, conform Statutului şi regulamentelor U.A.P.
Va fi acordată sus
ţinerea financiară, în mod prioritar, proiectelor legate promovarea artiştilor şi artelor vizuale, de patrimoniu construit sau documentar, cercetare, premii.