Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 30/09/2023

Scroll to top

Top

Confesiuni obsesive @ Artoteca - UAP

Confesiuni obsesive @ Artoteca
Nistor Laurențiu

Între 15 aprilie și 12 mai, Galeria Artoteca a Sectorului 2, București, va găzdui expoziția personală de pictură a artistului Marius Barb Barbone, „Confesiuni obsesive”.

Pentru Marius Barb, apropierea de mitologie prin subiectele alese este o a doua natură, prima fiind, fără doar și poate, aceea de artist. Lucrările sale atrag atenția datorită organizării, cromaticii și soluțiilor, dar cuceresc grație semnificațiilor cu care sunt înzestrate semnele vizuale propuse. Dacă în urmă cu ceva timp remarcam faptul că artistul surprinde de câte ori apar lucrările sale pe simeze, în ultimii ani, el confirmă cu fiecare dintre proiectele pe care le întreprinde.

După expoziția de grafică Veterotestamentar, în care aborda în manieră deopotrivă gnoseologică și angelologică mitul căderii, în expoziția de pictură Confesiuni obsesive, artistul abordează tema ispitei, privită mai degrabă din perspectiva mitului Zburătorului, decât din aceea a Izgonirii din Rai, respectiv a căderii în păcat, deși a păstrat ideea aripilor și a șarpelui. Interesant din punct de vedere iconografic este faptul că tema, așa cum a fost tratată, nu are conotații morale și nici peiorative. În acest proiect, Barbone, așa cum semnează artistul, echivalează ispita cu seducția și cu pierderea inocenței, ca proces firesc al vieții, nu ca act de incriminare sau accident de parcurs. Mai mult decât atât, conform discuțiilor purtate cu acesta, lucrările se bazează inclusiv pe experiențe și trăiri personale, cu conotații universale, totuși. Identificarea pictorului însuși cu seducătorul este în fapt garanția benignului care domină pânzele și triumfă în proiectul său.

Mihai Plămădeală, critic de artă

Between April 15 and May 12, Artoteca Gallery from Bucharest, will host the personal painting exhibition of the artist Marius Barb Barbone, „Obsessive Confessions”.

For Marius Barb, the approach to mythology through the chosen subjects is a second nature, the first being, without a doubt, that of an artist. His artworks draw attention due to their organization, chromatics and solutions, but they seduce thanks to the meanings with which the proposed visual signs are endowed. If some time ago I noticed that the artist surpriseseverytime his artworks are displayedin galleries, in recent years, he confirms with each of the projects he undertakes.

After the solo graphics show,Veterotestamentar, in which he approached the myth of the fall in both the gnoseological and angelic way, in the painting exhibition Obsessive Confessions, the artist approaches the theme of temptation, seen more from the perspective of the myth of the Flyer, than from the expulsion of Adam and Eve from Paradise, though he kept the idea of ​​wings and the serpent. Interesting from an iconographic point of view is the fact that the theme, as it was treated, has no moral or pejorative connotations. In this project, Barbone, as the artist signs, equates temptation with seduction and the loss of innocence, as a natural process of life, not as an act of incrimination or accident. Moreover, according to the discussions with him, the works are based on personal experiences and feelings, with universal connotations, however. The identification of the painter himself with the seducer is in fact the guarantee of the benign who dominates his canvases and triumphs in his project.