Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 26/02/2024

Scroll to top

Top

Evoluţia @ Galateea Contemporary Art - UAP

Evoluţia @ Galateea Contemporary Art
Doctor

Galeria Galateea Contemporary Art vă invită vineri 12.01.2024, ora 18, la vernisajul expoziției „Evoluția identității. Jurnalul spațiului personal”, instalația mixed media a artistei ceramiste Elena Pîrvu.

Lucrarea constă dintr-un ansamblu însumând peste 1500 de piese, portrete și forme conice asemănătoare clopoțeilor dispuși în jurul unui nor simbolic.

În viziunea ceramistei, fragilitatea și versatilitatea materialului redau identitatea interschimbabilă a omului în funcție de transformările spațiului personal. Dar ce este, de fapt, un spațiu personal? Cum îl identificăm? Ce anume îl influențează? Cum creăm un spațiu personal, sau, mai ales, cum îl putem transforma? Expoziția „Evoluția identității. Jurnalul spațiului personal” încearcă să ofere răspunsuri acestor întrebări.

Instalația mixed media are forma unui cumulonimbus, a unui nor de ploaie / de furtună. Spre deosebire de norul negru, întunecat și apăsător, cumulonimbus-ul Elenei Pîrvu este un puzzle, o poveste alcătuită din elemente simbolice.

Norul, simbol al metamorfozei, reprezintă nebulozitatea, realitatea indefinită, misterioasă, greu de descris, ascunsă. Însoțit de „ploaia” de portrete și conuri, norul recompune jurnalul emoțiilor, al gândurilor prezente în spațiul personal al artistei. Inspirată de trăiri și experiențe senzoriale proprii, Elena Pîrvu transcrie în portrete-contur o „furtună” de sentimente și stări sufletești strâns legate de oameni și de ambient. Portretul repetitiv, un simili-șablon identificat cu expozanta, este personalizat prin intervenții de culoare, prin texturi și grafisme sgrafitate, prin amprente și reliefuri delicate. Definite de trăsături specifice, portretele redau stările de spirit generate de modificările spațiului personal, dar și de cel al interlocutorilor ori al contextului în care artista, personaj-reper, interacționează cu ambientul și comunitatea.

Formele, asemănătoare trunchiurilor de con, sunt dispuse în contrast cu „ploaia” de portrete care exprimă trăirile Elenei Pîrvu, pentru ca, în cele din urmă, aceste mici trunchiuri de con, modelate individual, cu margini crestate și denivelate, cu vârfuri rotunjite, să capete formă de clopot. Ploaia, simbol vitalizator și purificator, este redată prin vibrațiile clopoțeilor, iar sunetele rezultante invită la meditaţie, la descoperirea liniștii interioare.

Fiecare portret reprezintă un moment în timp, un punct de cotitură din viața artistei, o clipă care i-a (re)modelat identitatea. Prin mijlocirea norului de emoții schimbătoare, Elena Pîrvu demonstrează faptul că mediul exterior, prin tot ce îl definește, poate influența subtil, în mod benefic sau malefic, o personalitate.

Romana Mateiaș

Într-o lume în continuă schimbare, în care mediul înconjurător are o mare influență asupra noastră, propun o incursiune profundă în propria ființă. Expoziția „Evoluția identității. Jurnalul spațiului personal” se dorește un refugiu pentru introspecție și explorare, fiecare portret ilustrând o pagină din jurnalul meu interior. Instalația prezintă modul în care mediul înconjurător, evenimentele și interacțiunile noastre ne pot transforma și (re)modela percepția asupra sinelui, arătându-ne că, prin fiecare experiență și interacțiune, în fiece spațiu se naște o poveste complexă care ne definește evoluția individuală.

Elena Pîrvu

Elena Pîrvu ‒ Evolution of Identity: A Journal of Personal Space

Galateea Contemporary Art Gallery exhibits Evolution of Identity: A Journal of Personal Space, a mixed-media installation made by Elena Pîrvu, a ceramic artist.
The work consists in an ensemble of more than 1500 pieces, portraits and conic shapes resembling little bells displayed around a symbolic cloud.
In ceramicistʼs vision, the fragility and versatility of the material render manʼs interchangeable identity according to the transformations occurring in his/her personal space. Yet, what is, in fact, a personal space? How could we identify it? What exactly influences it? How could we create a personal space, or, most of all, how could we change it? The exhibition “Evolution of Identity: A Journal of Personal Space” tries to offer answers to these questions.
The mixed-media installation is shaped like a cumulonimbus, i.e. like a rain / a storm cloud. Unlike the black, the dark or the sullen cloud, Elena Pîrvuʼs cumulonimbus stands for a puzzle, for a story made of symbolic elements.
The cloud, a symbol of metamorphosis, acts for nebulosity, for the indefinite, mysterious and ineffable, for the hidden reality. Accompanied by the ‘rainʼ of portraits and cones, the cloud recomposes the journal of emotions and thoughts in artistʼs personal space. Inspired by her inner feelings and sensory experiences, Elena Pîrvu transposes in outlined portraits a ‘stormʼ of sentiments and moods closely related to both people and environment. The reiterated portrait, a simili-pattern of the exhibitor, is personalized through colour interventions, textures and sgraffited graphisms, through prints and delicate embossments. Defined by specific features, the portraits render the states of mind generated by the changes occurring in the personal space, yet also in her interlocutorsʼ or in the context in which the artist, qua reference character, interacts with the environment and community.
The shapes, resembling truncated cones, are displayed in contrast with the ‘rainʼ of portraits expressing Elena Pîrvuʼs experiences, because, after all, shaped apiece, these small truncated cones, with indented uneven edges and rounded tips, acquire a bell shape. The rain, a vitalizing and purifying symbol, is rendered via these small bellsʼ vibrations, and the resulting sounds call for meditation, for finding oneʼs inner peace.
Each portrait stands for a moment in time, for a turning point in artistʼs life, for an instant which has (re)modelled her identity. By means of this cloud of ever-changing emotions, Elena Pîrvu demonstrates that the outside world, by everything defining it, can subtly influence, either beneficially or evilly, a personality.                                                                                                                                                       Romana Mateiaş   

In an ever-changing world, where the environment has a great influence upon us, I propose a deep journey into our own being. The exhibition “Evolution of Identity: A Journal of Personal Space” is meant to be a refuge for introspection and investigation, each portrait illustrating a page of my inner diary. The installation presents the way in which the environment, the events and our interactions can change and (re)shape our perception upon our self, showing that, through each experience and mutual action, a complex story that defines us is born in every space.                                                                                      Elena Pîrvu