Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/09/2023

Scroll to top

Top

Abstract Mood @ București - UAP

Abstract Mood @ București
Nistor Laurențiu

Galeria Estopia București are plăcerea să vă invite joi, 20 mai, între orele 16.00 – 21.00, la vernisajul expoziției de grup Abstract Mood, la care participă 6 tineri artiști din București, Cluj și Timișoara: Marina Aristotel, Gagyi Botond, Mihai Guleș, Madár Réka, Andrea Tivadar și Edith Torony.Cum arată arta abstractă în viziunea și tehnica tinerilor artiști este punctul de pornire al acestei expoziții, construită conceptual în jurul „abstractizării realității” și al unui joc fluid și sensibil între figurativ și abstract.„Pentru a desena, pentru a picta sau pentru a fotografia, scria Eugène Ionesco din ipostaza mai puțin cunoscută de pictor, în a doua parte a vieții, în volumul Alb și negru, trebuie să știi, să vezi, să observi. În spatele realității care ne este dată tuturor se află o a doua realitate, mai subiectivă și prin urmare, în mod paradoxal, mai adevărată. Cu cât avansăm în realitățile succesive, suntem mai realiști, adică mai adevărați: nu în sensul realismului celui mai convențional, ci în sensul celui adevărat”. Către reprezentarea „realității secunde din spatele lumii vizibile” vorbesc lucrările selectate în această expoziție, iar referința la ce înseamnă „real” este unul dintre elementele la care fiecare dintre artiștii invitați a simțit nevoia să se raporteze.Pentru Marina Aristotel, „realul abstractizat” este matca întregului proces artistic, care pornește de la gestul fizic de a tăia suprafața pictată: abia de la această etapă de distrugere și reasamblare artista începe să descopere ordinea și sensul. Asperitatea de „așchie” a lucrărilor din seria Colour Splinters, incluse în expoziție, alături de surpriza materialului – plexiglass-ul – se armonizează cu paleta cromatică, oferind o insolită experiență senzorială.La granița între figurativ și abstract, Botond Gagyi propune, în schimb, o perspectivă insolită de dematerializare a elementului figurativ, transformat într-un fel de siluetă palidă a ceea ce numim convențional „realitate”. Pentru că realitatea, spune Botond, „nu mai este reală”, iar cea mai recentă serie la care lucrează, Monuments of Future, problematizează tocmai această abstracțiune.Mihai Guleș prezintă, pe de altă parte, Imposibila geometrie, o serie de lucrări care explorează un pattern vizual construit pe suprapunerea în spațiu a „peisajului interior” și a unei forme geometrice devenită marca sa vizuală dominantă.De geometria formelor este atrasă și Madár Réka, în seria Personal Apocalypse, cu care participă în expoziție, oferind o altă perspectivă asupra tensiunii între figurativ și abstract atunci când vine vorba de „reprezentarea esențializătă a realității”.Andrea Tivadar vede abstractizarea ca pe o formă de „creație sintetică” prin care reprezentări insolite, geometrii diafane și transparente iau locul formelor recognoscibile din lumea vizibilă – aceasta este, spune ea, calea de a impune „puritatea și simplitatea lucrurilor”.Edith Torony recompune, în schimb, în seria Synthetic Future, ca într-un ritual magic, reperele aproape mitice ale vieții urbane, folosind exclusiv rămășițele concrete ale consumismului nostru cotidian. Rezultă o imagine deopotrivă familiară și stranie, în același timp cunoscută și necunoscută, o alegorie a haosului și inconștientului contemporan, desfășurată ludic între figurativ și abstract.
Abstract Mood
Galeria Estopia, Strada Bocșa nr. 5, sector 2, București
20 mai – 27 iunie 2021
Vernisaj: joi, 20 mai, între orele 16.00 – 21.00
*Expoziția este organizată în conformitate cu normele oficiale în vigoare pentru prevenirea răspândirii Covid-19.
Curator: Irina Ungureanu
E-mail: office@estopiaartgallery.com
Website: www.estopiaartgallery.com
Telefon: +40 756906737.
Program de vizitare: de marți până sâmbătă, între orele 12.00 – 18.00
Duminică și luni: cu programare prealabilă.Scroll down for English version:Estopia Art Gallery, Bucharest, is pleased to invite you on Thursday, May 20, from 4.00 to 9.00 PM, at the opening of the group exhibition Abstract Mood, showcasing 6 young artists from Bucharest, Cluj and Timișoara: Marina Aristotel, Gagyi Botond, Mihai Guleș, Madár Réka, Andrea Tivadar and Edith Torony.What does abstract art mean in the vision and technique of young artists is the starting point of this exhibition, built around the concept of „abstraction of reality” and of a fluid and sensitive interference between figurative and abstract.”In order to draw, to paint or to photograph, Eugène Ionesco wrote in the volume Black and White, speaking from his less known position of a painter, which he practised in the second half of his life, you have to know, to see, to observe. Behind the reality that is given to all of us, there is a secondary reality, a more subjective and therefore, paradoxically, a truer one. The more we make steps forward in the successive realities, the more we become realistic, which is we are true: but not in the sense of the most conventional realism, but in the sense of the truest realism”. About the representation of the “secondary reality lying behind the visible world” speak the works selected in this exhibition, and the reference to what “real” means is one of the elements that every invited artist felt the need to relate to.For Marina Aristotel, the “abstraction of reality” is the origin itself of her creative process, which starts from the physical gesture of cutting the painted surface: beginning with this phase of destroy-and-reassemble, the artist puts order and meaning in her work. The splinter-like asperity of the works part of the series Colour Splinters, included in the exhibition, alongside the surprise of the material – plexiglass – play harmoniously with the chosen chromatic, bridging together a complete sensorial experience.At the crossroads of figurative and abstract, Botond Gagyi offers a different perspective of dematerialization of the figurative element, turned into a sort of pale silhouette of what we conventionally call “reality”. Because reality, says Botond, is “no longer real”, and on this abstraction is focused his most recent series, Monuments of Future.Mihai Guleș presents, on the other side, the Impossible Geometry, a series of works that explore a visual pattern built on the spatial overlapping of an „inner landscape” and of a geometric form, which has become his dominant visual pattern.Madár Réka also is fascinated with the geometry of forms, in the series Personal Apocalypse, showcased in the exhibition, featuring a different perspective on the tension between figurative and abstract when it comes to an “essentialized representation of reality”.Andrea Tivadar sees abstraction as a sort of “synthetic creation” by means of which unexpected representations, ethereal and transparent geometries take the place of recognizable forms from the visible world – this is, according to the artist, the way to impose “the purity and the simplicity of things”.Edith Torony recomposes, in the series Synthetic Future, like in a magic ritual, the almost mythical landmarks of urban life, using the concrete remains of our daily consumerism. A familiar and strange image will result, at the same time known and unknown, an allegory of chaos and of contemporary unconsciousness, approached by the artist at the fragile line between figurative and abstract.
Abstract Mood
Estopia Art Gallery, Bucharest, 5 Bocșa Street, sector 2, Bucharest
May 20 – June 27, 2021
Opening: Thursday, May 20, 4.00 – 9.00 PM
*The exhibition is organized in accordance to the official norms in force for the prevention of the spread of Covid-19.
Curator: Irina Ungureanu
E-mail: office@estopiaartgallery.com
Website: www.estopiaartgallery.com
Phone: +40 756906737.
Visiting hours: Tuesday to Saturday, from 12.00 – 6.00 PM.
Sundays & Mondays: By appointment only.