Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 16/04/2024

Scroll to top

Top

[:ro]ANSAMBLU STATUAR PODUL CENTENARULUI ORADEA[:]

[:ro]ANSAMBLU STATUAR PODUL CENTENARULUI ORADEA[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

ACEST CONCURS ESTE REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 2004/18/CE
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala:  P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor , Localitatea:  Oradea , Cod postal:  410100 , Romania , Punct(e) de contact:  Mihaela Laslau , Tel.  +4 0259437000 , Email:  mihaela.laslau@oradea.ro , Fax:  +4 0259409406 , Adresa internet (URL):  www.oradea.ro
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATE (ACTIVITATI) PRINCIPALA (PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitia de servicii de proiectare si realizare „ANSAMBLU STATUAR PODUL CENTENARULUI ORADEA”
II.1.2) Descriere succinta
Achizitia de servicii de proiectare si realizare „ANSAMBLU STATUAR PODUL CENTENARULUI ORADEA” Conducerea Primariei Oradea isi propune prin acest proiect, sa realizeze si sa atinga urmatoarele obiective: – amplasarea unui ansamblu statuar coerent, simbolic – figurativ, format din piese unitare (care pot contine elemente de subansamblu), aflate in perfect dialog spatial si conceptual-estetic intre ele, fabricate din beton armat patinat sau aluminiu care sa simbolizeze in mod clar sarbatorirea a 100 de ani de la infaptuirea Marii Uniri. Piesele se indica a fi concepute in stil contemporan, dar fara a tinde catre abstract, acestea putand coexista din punct de vedere stilistic cu arhitectura podului, de factura moderna, minimalista, perfecta ca fundal pentru ansamblul statuar, astfel: – 1 piesa reprezentativa pentru celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire, in sensul giratoriu amplasat la intersectia strazilor Ady Endre, Sf. Apostol Andrei si Szigligeti Ede. – 1 piesa reprezentativa pentru celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire, in sensul giratoriu amplasat la intersectia strazilor Plevnei, Calarasilor si Pricipatele Unite. Valoarea ofertata se va incadra in plafonul de 950.000 lei fara Tva. Diferenta de 10.000 lei fara Tva reprezinta premiile ce vor fi acordate. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
92312230-2 – Servicii prestate de sculptori (Rev.2)
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CRITERII DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR
Experienta similara in „Realizari de servicii similare”: Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca : – a prestat în ultimii 3 ani, în mod corespunzator servicii de aceeasi natura si complexitate respectiv servicii de realizare piese de arta pentru monumente de for public/similar. Pentru scopul prezentei proceduri: 1. perioada de referinta – respectiv ultimii 3 ani – va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat 2. servicii de proiectare si livrare piese de arta prestate in mod corespunzator înseamna servicii prestate de Ofertant si receptionate de beneficiarul serviciilor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul serviciilor nominalizat de catre Ofertant în DUAE si pentru care au fost emise “referinte adecvate” in sensul art 58 din Directiva 24/2016. Intra in categoria “referintelor adecvate” urmatoarele documente: procesele – verbale de receptie a pieselor de arta executate sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). NOTA 1: Ca dovada preliminara pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime, ofertantul va prezenta DUAE. In acest sens, Operatorul Economic trebuie sa utilizeze DUAE in forma pusa la dispozitie de autoritatea contractanta, sa-l incarce in calitate de „operator economic” in platforma electronica dispoibila accesand link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd, si sa completeze, Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala în DUAE (raspuns), rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat ” Modalitatea de indeplinire La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016 Ofertantul/primii 3 Ofertanti (Operatori Economici individuali sau membri ai asocierii) clasati pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor., vor demonstra îndeplinirea cerintei minime privind experienta similara prin prezentarea de documente care sa probeze toate afirmatiile incluse în DUAE (raspuns) la rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii : executarea de servicii de tipul specificat” Modul de completare DUAE de catre Ofertant, pentru demonstrarea indeplinirii cerintei privind experienta similara in prestari servicii: Pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract similar prezentat ca experienta similara, Operatorul Economic Ofertant completeaza în DUAE (raspuns), utilizând formatul pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, câmpurile solicitate astfel : i. utilizeaza câmpul „Descriere” pentru a include cel putin urmatoarele informatii: a. obiectul contractului cu Beneficiarul serviciilor, b. datele de identificare ale contractului, c. caracteristicile serviciilor prestate pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime, d. informatiile detinute de Operatorul Economic Ofertant pentru demonstrarea realizarii în mod corespunzator a serviciilor si pe care Operatorul Economic Ofertant le poate prezenta Autoritatii Contractante la solicitarea expresa a acesteia în aplicarea prevederilor articolelor 196, alin (1) si (2) din Legea 98/2016. Ofertantul trebuie sa nominalizeze în acest câmp documentul/documentele asa cum exista acesta/acestea sub forma de dovezi în evidentele sale; ii. introduce în câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentata ca experienta similara în format de numar întreg (fara zecimale) si fara a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.; iii. precizeaza în câmpul „moneda”, moneda în care este exprimata valoarea serviciilor prestate asa cum este aceasta moneda specificata în cadrul contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul serviciilor; iv. selecteaza „data de început” ca fiind data la care a început prestarea serviciilor prezentate ca fiind similare, conform prevederilor contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul serviciilor; v. selecteaza „data de sfârsit” ca fiind data la care serviciile prezentate ca fiind similare au fost finalizate si receptionate de catre beneficiarul serviciilor, conform prevederilor contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul serviciilor prezentate drept experienta similara; vi. introduce în câmpul „Beneficiari”: e. denumirea beneficiarului serviciilor prezentate, asa cum este acesta indicat în contractul prezentat ca fundament pentru prestarea serviciilor în câmpul „Descriere”, numele si coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a receptionat serviciile; f. rolul Operatorului Economic Ofertant în relatia cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au prestart servicii în cadrul contractului pentru beneficiarul serviciilor), asa cum este definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul „Descriere” si proportia din contract realizata de acesta în cazul în care operatorul economic Ofertant a activat ca subcontractant sau membru în asociere. NOTA 1 : În prezentarea informatiilor solicitate pentru experienta similara în DUAE (raspuns), Operatorul Economic Ofertant utilizeaza pentru fiecare contract cu un beneficiar al lucrarilor prezentate câte o grupare de informatii, adaugând câmpuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau stergând câmpurile initiale. Modalitatea de indeplinire La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016 Ofertantul/primii 3 Ofertanti (Operatori Economici individuali sau membri ai asocierii) clasati pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor., vor demonstra îndeplinirea cerintei minime privind experienta similara prin prezentarea de documente care sa probeze toate afirmatiile incluse în DUAE (raspuns) la rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii : executarea de servicii de tipul specificat” NOTA 2: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu: decembrie 2010: 1 euro = 4,294300 lei; decembrie 2011: 1 euro = 4,351800 lei; decembrie 2012: 1 euro = 4,510000 lei; decembrie 2013: 1 euro = 4,436100 lei ; decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 lei, decembrie 2015 : 1 euro = 4.4467 lei; decembrie 2016 : 1 EUR = 4.5172 RON; decembrie 2017; 1 euro =4,644 lei ) NOTA 3: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 3. NOTA 4: Cerinta mai sus mentionata este obligatorie si se evalueaza: CERINTA ÎNDEPLINITA/CERINTA NEÎNDEPLINITA utilizând ca referinte: i. conditiile stabilite prin Fisa de Date a Achizitiei – sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, paragraful Experienta similara in Realizari de servicii similare ii. informatiile furnizate de Operatorul Economic Ofertant în DUAE (raspuns), în aplicarea prevederilor art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 si art. 132, alin. (1) din HG nr. 395/2016, în etapa de verificare a modului de îndeplinire a cerintelor minime declarat in DUAE, respectiv, i. conditiile stabilite prin Fisa de Date a Achizitiei – sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, paragraful Experienta similara in Realizari de servicii similare, ii. informatiile furnizate de Operatorul Economic Ofertant în DUAE (raspuns), iii. documentele justificative ce urmeaza a fi furnizate de Operatorul Economic Ofertant pentru informatiile incluse în DUAE (raspuns), în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 si art. 132, alin. (2) din HG nr. 395/2016. La evaluarea indeplinirii cerintei vor fi avute in vedere mentiunile art cap v “Modalitati de indeplinire/demonstrare si evaluare a experientei similare” din cadrul Instructiunii 2/2017 emisa în aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale NOTA 5: În conditiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care exista discrepante între informatiile prevazute în DUAE si cele prevazute în Fisa de Date a Achizitiei, prevaleaza informatiile din Fisa de Date a Achizitiei, DUAE urmând a fi revizuit corespunzator. NOTA 6: Pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime privind experienta similara, orice Operator Economic Ofertant are dreptul: i. sa invoce sustinerea unui tert (entitate) – inclusiv atunci când acea entitate are si rol de subcontractant si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a satisface cerinta minima, indiferent de natura relatiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant si entitatea ale carei capacitati le utilizeaza, în conditiile art. 182 din Legea nr. 98/2016; ii. sa participe în comun cu alti Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în conditiile art. 53 din Legea nr. 98/2016 iii. Prevederile art 172 alin 4 raman aplicabile. Modalitatea de indeplinire La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016 Ofertantul/primii 3 Ofertanti (Operatori Economici individuali sau membri ai asocierii) clasati pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor., vor demonstra îndeplinirea cerintei minime privind experienta similara prin prezentarea de documente care sa probeze toate afirmatiile incluse în DUAE (raspuns) la rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii : executarea de servicii de tipul specificat” A) În cazul în care un Operator Economic Ofertant îsi exercita dreptul de a utiliza capacitatile altor entitati pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, atunci acesta trebuie: i. Sa marcheze „Da” în propriul DUAE (raspuns) care însoteste Oferta, Partea II: Informatii referitoare la Operatorul Economic, Sectiunea C: Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati. ii. sa transmita împreuna cu Oferta, pâna la termenul limita comunicat pentru depunerea Ofertei urmatoarele: a. Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, din care sa reiasa ca Operatorul Economic Ofertant a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare indeplinirii contractului, precum si caracteristicile si modalitatea de acordare a suportului. Acesta poate include dar nu se limiteaza la: (i) o enumerare si descriere a capacitatilor pe care entitatea respectiva le pune la dispozitia Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerinta minima comunicata în Fisa de Date a Achizitiei si cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; (ii) modalitatea efectiva în care entitatea pe ale carei capacitati se bazeaza Operatorul Economic (Tertul Sustinator) asigura Autoritatii Contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin angajament în situatia în care Operatorul Economic Ofertant caruia îi acorda sustinere devine Contractant si întâmpina dificultati pe parcursul derularii Contractului (în situatia în care capacitatile incluse în angajamentul ferm vizeaza resurse netransferabile); (iii) anexa/anexele la Angajamentul ferm de sustinere constand in documente transmise Operatorului Economic Ofertant de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustiner, inclusiv, dar fara a se limita la: – planificarea si monitorizarea fluxului de informatii, – documente, – resurse materiale si umane si altele asemenea dintre entitatea ale carei capacitati Operatorul Economic le utilizeaza si Operatorul Economic Ofertant. b. un formular DUAE (raspuns) separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale carei capacitati le utilizeaza, care sa cuprinda informatiile solicitate în Partea I, Partea II (Sectiunile A si B), Partea III, Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat „completat si semnat în mod corespunzator de Tertul Sustinator. Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract similar prezentat ca experienta similara în ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau în legatura cu documentele justificative sunt extinse si la Operatorii Economici pe ale caror capacitati se bazeaza Operatorul Economic Ofertant. În cazul în care Ofertantul utilizeaza capacitatile altor entitati pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, Tertul Sustinator trebuie sa: i. îndeplineasca cerinta minima referitoare la „realizarea în mod corespunzator de servicii similare” ; ii. sa nu se afle în una din situatiile descrise în Fisa de Date a Achizitiei ca reprezentând motiv de excludere; iii. sa fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comertului, în tara în care este stabilit. Modalitatea de indeplinire Se va prezenta DUAE insotit de angajamentul ferm de sustinere La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016 ofertantul clasat pe locul 1 (care va fi invitat la procedura de negociere in baza art 104 alin 7 din Legea 98/016) si ofertantii situati pe locul 2 si 3 (care vor fi premiati) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, vor prezenta anexa/anexele la Angajamentul ferm de sustinere constand in documente transmise Operatorului Economic Ofertant de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustiner, inclusiv, dar fara a se limita la: – planificarea si monitorizarea fluxului de informatii, – documente, – resurse materiale si umane si altele asemenea dintre entitatea ale carei capacitati Operatorul Economic le utilizeaza si Operatorul Economic Ofertant. B) În cazul în care un Operator Economic Ofertant îsi exercita dreptul de a participa în comun cu alti Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în conditiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerintei minime, atunci acesta trebuie: i. Sa marcheze „Da” în propriul DUAE (raspuns), Partea II: Informatii referitoare la Operatorul Economic, Sectiunea A: Informatii privind operatorul economic la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achizitii publice împreuna cu altii?” si sa completeze informatiile suplimentare solicitate în acest sens. ii. sa transmita împreuna cu Oferta, pâna la termenul limita comunicat pentru transmiterea Ofertei urmatoarele: a. Acordul de asociere; b. un formular DUAE (raspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participa la aceasta procedura, care sa cuprinda informatiile solicitate în Partea I, Partea II (Sectiunile A si B), Partea III, Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat” si/sau rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”, completat si semnat în mod corespunzator de Operatorul Economic cu care prezinta Oferta în asociere. NOTA 7: La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016 Ofertantul/primii 3 Ofertanti (Operatori Economici individuali sau membri ai asocierii) clasati pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor., vor demonstra îndeplinirea cerintei minime privind experienta similara prin prezentarea de documente care sa probeze toate afirmatiile incluse în DUAE (raspuns) la rubrica „Pentru contractele de achizitie de servicii : executarea de servicii de tipul specificat” NOTA 8: Documentele suport nominalizate de catre Ofertanti în DUAE (raspuns), ce vor fi prezentate de ofertantii aflati pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare includ, dar nu se limiteaza la: procesele – verbale de receptie a pieselor de arta executate sau documente constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar. Documentele mentionate mai sus, vor putea fi prezentate, in masura in care au fost nominalizate de catre Ofertant în DUAE (raspuns) ca document suport pentru informatiile incluse în DUAE (raspuns) în legatura cu demonstrarea experientei similare, reprezentand dovezi pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Autoritatii Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experientei similare. În cazul în care, din orice motive documentele ce probeaza realizarea corespunzatoare a lucrarilor/serviciilor nu sunt detinute de Operatorul Economic Ofertant în limba procedurii specificata în sectiunea IV.3.6) a Fisei de Date a Achizitiei, Operatorul Economic trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Autoritatii Contractante versiunea tradusa a respectivelor documente în limba procedurii, asa cum este aceasta specificata în sectiunea IV.3.6 a Fisei de Date a Achizitiei. Modalitatea de indeplinire Se va prezenta DUAE insotit de acordul de asociere. La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016 ofertantul clasat pe locul 1 (care va fi invitat la procedura de negociere in baza art 104 alin 7 din Legea 98/016) si ofertantii situati pe locul 2 si 3 (care vor fi premiati) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, vor prezenta documentele justificative. NOTA 9 :În aplicarea art. 197 din Legea 98/2016, atunci când, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse în declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile în format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Autoritatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme Autoritatii Contractante ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si transferate de la adresa URL mentionata de operator si incluse în arhiva electronica constituita la nivel de Autoritate Contractanta. NOTA 10:În aplicarea prevederilor art. 183, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita o singura data Ofertantului înlocuirea Tertului Sustinator, respectiv a entitatii pe ale carei capacitati Ofertantul se bazeaza pentru îndeplinirea cerintei minime privind experienta similara, utilizând ca referinta conditiile de participare la procedura specificate în Fisa de Date a Achizitiei, informatiile incluse în DUAE (raspuns) prezentat de Tertul Sustinator, continutul Angajamentului de sustinere de terta parte si evidentele furnizate de Operatorul Economic Ofertant drept dovezi pentru informatiile incluse în Angajamentul de sustinere de terta parte si DUAE (raspuns) al Operatorului Economic pe ale carui capacitati Operatorul Economic Ofertant se bazeaza. NOTA 11:Operatorul economic participant la procedura, întelege si accepta ca pe perioada evaluarii, Autoritatea Contractanta are dreptul de a se adresa beneficiarului serviciilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara în cadrul DUAE, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic în DUAE cu privire la experienta similara. Nota 12: Atentionari speciale: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Modalitatea de indeplinire Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire Mentiuni generale privind Asocierea : 1.Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016. 2. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. 3. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala conform Legii98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE pentru fiecare asociat precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 (care va fi invitat la procedura de negociere in baza art 104 alin 7 din Legea 98/016) si ofertantii situati pe locul 2 si 3 (care vor fi premiati) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea de indeplinire Se va prezenta DUAE pentru fiecare asociat precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 (care va fi invitat la procedura de negociere in baza art 104 alin 7 din Legea 98/016) si ofertantii situati pe locul 2 si 3 (care vor fi premiati) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Mentiuni generale privind Subcontractarea : 1. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu art 55 din Legea 98/2016.. 3. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu art. 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru: – furnizorii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, – pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare. 4. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele. 5. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi. 6. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. 7. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens 8. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv Modalitatea de indeplinire Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 (care va fi invitat la procedura de negociere in baza art 104 alin 7 din Legea 98/016) si ofertantii situati pe locul 2 si 3 (care vor fi premiati) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 9. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din Hg 395/2016). Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 (care va fi invitat la procedura de negociere in baza art 104 alin 7 din Legea 98/016) si ofertantii situati pe locul 2 si 3 (care vor fi premiati) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea de indeplinire Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 (care va fi invitat la procedura de negociere in baza art 104 alin 7 din Legea 98/016) si ofertantii situati pe locul 2 si 3 (care vor fi premiati) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2) PARTICIPAREA ESTE REZERVATA PENTRU O ANUMITA PROFESIE
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIP DE CONCURS
Licitatie deschisa
IV.2) NUMELE PARTICIPANTILOR DEJA SELECTATI
IV.3) FACTORI DE EVALUARE A PROIECTELOR
Pretul ofertei 40.00 Fezabilitatea solutiei tehnice propuse 20.00 Costul executiei 20.00 Gradul de adecvare al graficului general de prestare 20.00
IV.4) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.4.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
95
IV.4.2) Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data:  24.04.2018     Ora:  15:00
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.4.3) Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data:  04.05.2018     Ora:  12:00
IV.4.4) Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
IV.4.5) Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
Romana
IV.5) RECOMPENSE SI JURIU
IV.5.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Da
Numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate
Se vor acorda premii pentru operatorii care vor ocupa locul 2 si 3, in cuantum total de 10.000 lei astfel: – 6.000 lei pentru Locul 2 – 4.000 lei pentru Locul 3
IV.5.2) Detalii privind platile catre toti participantii
Se vor acorda premii pentru operatorii care vor ocupa locul 2 si 3, in cuantum total de 10.000 lei astfel: – 6.000 lei pentru Locul 2 – 4.000 lei pentru Locul 3
IV.5.3) Contracte atribuite in urma concursului:  Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Nu
IV.5.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Nu
IV.5.5) Numele membrilor juriului selectati
1.  BIRTA FLORIN ALIN
2.  PALLADI DACIAN SALVATOR
3.  ANTONINA BURUIANA
4.  IOAN MIHELE
5.  PUSCAS CRISTIAN
6.  SZABO ANEMARIE
7.  RAMONA NOVICOV
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONCURSUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.2) ALTE INFORMATII
1.Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica de servicii de proiectare si realizare a ansamblului statuar, in urma unei proceduri de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participre in conformitate cu art 104 alin 7 din Legea 98/2016, cu ofertantul clasat pe primulloc in urma desfasurarii concursului de solutii. 2.Modul de derulare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt departicipare in baza art art. 104 alin. (7) din Legea 98/2017: 1. Negocierile vor avea loc in cadrul unei Camere de Date cam 133 etaj 1 Primaria Municipiului Oradea 2. Va fi invitat la negocieri ofertantul clasat pe locul I si declarant castigator al procedurii de concurs de solutii. 3. Scopul negocierilor va fi de a îmbunatati daca este cazul, oferta initiala depusa de participantul la negocieri (este vorba despre imbunatatirea ofertei depuse in cadrul concursului de solutii daca va fi cazul), si de adaptare a acesteia la conditiile concrete în care se va derula contractul de achizitie publica/acordul-cadru care urmeaza a fi atribuit (daca va fi cazul). 4. La sfârsitul fiecarei întâlniri de negocieri, comisia de evaluare va consemna aspectele discutate si convenite într-un proces-verbal de sedinta, care se semneaza de catre toti participantii la negocieri. 5. Negocierile se deruleaza pâna în momentul în care participantul la negocieri declara ca oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunatatita, fapt care se consemneaza explicit în procesul-verbal de sedinta. 6. În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia constata ca nu se înregistreaza îmbunatatiri substantiale ale ofertei fata de întâlnirile anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finala. În cadrul acestei întâlniri ofertantul are obligatia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice si financiare, pentru care urmeaza sa se aplice criteriul de atribuire 7. Subiectul negocierilor vor fi factorii de atribuire mentionati in fisa de date a achizitiei care a stat la baza derularii concursului de solutii. In cazul in care ceilalti factori de atribuire nu vor necesita negocieri, imbunatatiri, negocierile vor viza exclusiv pretul ofertat. 8.Autoritatea contractanta stabileste urmatoarele: 1. Concursul de solutii se va derula intr-o singura etapa, fiind solicitate documentele in baza DUAE ofertantului clasat pe locul 1 (care va fi invitat la procedura de negociere in baza art 104 alin 7 din Legea 98/016) si ofertantilor situati pe locul 2 si 3 (care vor fi premiati), in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor 2. Pentru a se asigura anonimatul evaluarii proiectelor de catre juriu si in acelasi timp pentru a nu extinde atributiile juriului la altele decat cele stabilite prin art 99 din HG 395/2016 si ale art 109 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va numi o comisie de evaluare. Membrii comisiei de evaluare vor preda anonim, spre evaluare juriului, proiectele depuse. Membrii comisiei de evaluare vor avea toate atributiile instituite in sarcina lor de art 127 din HG 395/2016, cu exceptia evaluarii propunerii tehnice si stabilirii clasamentului proiectelor pe baza criteriilor indicate în anuntul de concurs, aceasta competenta apartinand juriului in baza art 99 din HG 395/2016 si ale art 109 din Legea 98/2016. 9.Sumele bugetate pentru aceasta achizitie se regasesc in Bugetul local al municipiului Oradea dupa cum urmeaza: 950.000 lei fara Tva – investie din care 890.000 lei cu TVA in bugetul din anul 2018, iar diferente din credite multianuale cu plata la maxim 15.01.2019.
VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
29.03.2018 14:46

[:]