Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Bara Jichița Maria[:en]Bara Jichița Maria[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Bara Jichiță Maria
Bara Jichița Maria
Adresa: Timișoara, România
Tel: +40256 284 716, +40744 194 017
e-mail: maria_bana2003@yahoo.com

Maria_Bana_Jichita_De_Rerum_natura_I

De_Rerum_natura_I

Prezentare Demers Artistic

„Artista abordează figurativul pentru a descoperi lumea înconjurătoare, cu aspectele sale versatile, ce îi oferă din plin o sursă inepuizabilă de inspiraţie şi de picturalitate. Privirea ei se concentrează asupra peisajului, văzut în nesfârşita lui varietate sau a unei naturi statice. Imaginile apar ca şi cum ar fi receptate printr-o fereastră – aluzie estetică renascentistă punând în lumină tabloul ca fereastră.[…]
Astfel pictura Mariei Bana dezvăluie privitorului o natură complementară în care vigoarea aproape masculină a compoziţiilor, energia cromatică şi tensiunile grafice sunt temperate de o sensibilitate feminină şi o tandreţe în faţa naturii.”
ILEANA PINTILIE – critic de artă

„Expoziţia evocă unitar o lume rezultată din transparenţă, o lume a transparenţelor vegetale şi aeriene, pe de alta, sunt promovate transparenţele suplimentare, adăugate ca un văl peste privire ca un filtru între privelişte şi ochi. In felul acesta, lumina este provocată ca o substanţă, ca fluiditate dar şi ca acţiune de cernere, de îmbogăţire a celor văzute printr-o structură diafană, îndeobşte perceptibilă în efecte discrete de natură geometrică. Suprapunerea acestui văl, perdea, de fapt, favorizează şi egalizează lumina, atenuează contururile, armonizează culorile, apropie lucrurile şi le înrudeşte la modul la care, de regulă, aceste funcţionalităţi sunt îndeplinite de dominanta cromatică. E de citit în ansamblul expoziţional o dispoziţie oarecum orientată romantic. Acest subtext al lucrărilor prezentate conduce comunicarea artistică prin mai multe orificii arhetipale: lumina, vegetalul, florile, fereastra.”
IOAN IOVAN- critic de artă, fragment din articolul apărut în
Supliment de cultură, literatură şi artă al ziarului „Renaşterea bănăţeană” nr. 4212, 2 decembrie 2003

website link: www.mariabanajichita.ro,
web: http://mariabanajichita.blogspot.ro/

[:en]

Bara Jichiță Maria
Bara Jichița Maria
Adresa: Timișoara, România
Tel: +40256 284 716, +40744 194 017
e-mail: maria_bana2003@yahoo.com

Maria_Bana_Jichita_De_Rerum_natura_I

De_Rerum_natura_I

Prezentare Demers Artistic

„The artist approaches the figurative in order to discover the surrounding world and its inconstant aspects, which abundantly provide her with a never-failing source of inspiration and pictorial elements. Her look concentrates either on the landscape, seen in its endless variety, or on a still life. The images appear as if they were intercepted through a window – an esthetic allusion from the period of Renaissance highlighting the painting as a window […]
Thus the painting of Maria Bana reveals a complementary nature where the almost masculine vigour of compositions, the chromatic energy and graphic pressures are tempered by some feminine sensitiveness and tenderness in front of nature.”
ILEANA PINTILIE – critic of art

„The exhibition evokes, in a unitary way, a world resulted from transparency, a world of vegetal and aerian transparencies; on the other hand, it promotes the supplementary transparencies, added like a veil, like a filter between the scenery and one’s eye. Thus the light is provoked like a substance or fluidity, but also like a screening action, to enrich those seen through a diaphanous structure, perceptible especially in discreet geometric effects. In fact, the juxtaposition of this curtain veil favours and equalises the light, attenuates the outlines, harmonises the colours, brings things closer to each other, relating them to the way in which these functionalities are usually fulfilled by the chromatic dominant. The subtext referring to the works presented drives the artistic communication through more archetypal orifices: the light, vegetation, flowers, window.”
IOAN IOVAN – critic of art, fragment from the article published in
Supplement of culture, literature and art in „Renaşterea bănăţeană” nr. 4212, December 2, 2003

Translation into English Dr. Rita Tasi.

website link: www.mariabanajichita.ro,
web: http://mariabanajichita.blogspot.ro/

[:]