Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 04/03/2024

Scroll to top

Top

Gelem, Gelem Samudaripen @ MȚR - UAP

Gelem, Gelem Samudaripen @ MȚR
Nistor Laurențiu

Eugen Raportoru:

13 iulie – 7 august 2022, Sala Tancred Bănățeanu

Muzeul Național al Țăranului Român

Vernisaj: miercuri, 13 iulie 2022, ora 18:00

Concert comemorativ: marți, 2 august 2022, ora 17:30

Curator: Cătălina OLTEANU

Text: Anda PETRACHE

Coordonator expoziție: Ilina SCHILERU

RO

Centrul Național de Cultură a Romilor-Romano Kher și Muzeul Național al Țăranului Românorganizează, între 13 iulie și 7 august 2022, expoziția de picturăGelem, Gelem, Samudaripen, realizată într-o manieră instalativă de artistul Eugen Raportoru, în sala Tancred Bănățeanu. Expoziția este curatoriată de Cătălina Olteanu și coordonată de Ilina Schileru, cu un textde Anda Petrache.

Eugen Raportoru este primul artist român de etnie romă care reprezintă Pavilionul Colateral Rom la Bienala de la Veneția, într-o expoziție personală, deschisă publicului internațional între 23 aprilie și 27 noiembrie 2022, la Instituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti, organziată de European Institute of Arts and Culture. Cu o bogată activitate de expoziție și o ascensiune atipică, Eugen Raportoru este azi un artist prolific și extrem de activ pe scena locală, cât și internațională (Ambasada Română la Stockholm, Royal College și Vatican – participări de grup).

Gelem, Gelem, Samudaripen este o expoziție comemorativă prezentată dedicată zilei Internaționale a Comemorării Genocidului Rom din perioada Holocaustului.

Vă invităm la vernisajul expoziției care are loc miercuri, 13 iulie, de la ora 18:00și marți, 2 august, la ora 17:30, la concertul de muzică creștină, organizat de Centrul Național de Cultură a Romilor-Romano Kher,și coordonat de Marius și Fernando din Bărbulești.

Opre Roma!

Aveam 20 de ani când am aflat pentru prima dată despre istoria neamului meu.

Fapte și întrebări care mi-au dărâmat lumea de atunci făcându-mă să simt furia omului neputincios în fața adevărului. Furia a trecut, a rămas în schimb dorința de a face cunoscută istoria mea și a neamului din care mă trag folosindu-mă de toate mijloacele posibile.

Eugen Raportoru și arta sa te așază în fața unui adevăr, parte a istoriei noastre comune. O parte din istoria unui popor care a suferit mult, care s-a revoltat folosind doar bețe, unelte sau pietre, forțând trupele naziste să se retragă în data de 16 mai 1944, când s-a dispus lichidarea „taberei de țigani” de la Auschwitz.

2 august este Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva Romilor, ziua în care ne aducem aminte că unii oameni au decis că semenii lor merită să moară doar pentru că aparțin unei alte etnii.

Lupta pentru câștigarea demnității a început cu mulți ani în urmă, iar artiștii romi au contribuit la această luptă prin arta lor într-un mod unic.

Cătălina Olteanu, curator

„HAI LA BUG, SĂ VĂ DAU CASĂȘI PLUG!”

și așa a inceput…

…a venit Jandarmul și ne-a luat de acasă. Că avea ordin. Pe mine, pe mama, pe tata, trei frați și incă o soră. Avea ordin, și noi, cine eram noi să ne opunem? Am plecat noaptea de la Gara de Nord în vagoane marfar, pline de oameni, de mame și copii, fără apă, fără mâncare…fără aer.

Când treceam pe peroane, când ne înghesuiau în vagoane, jandarmii ne țipau că plecăm într-un loc în care avem „de toate”. Pe mulți ne-au păcălit așa. Unii au plecat de bunăvoie, cu căruțele, cu boii și caii lor (…).

Text de Anda Petrache, după mărturiile supraviețuitorilor

Reîntors acasă după deschiderea expoziției colaterale rome la Veneția, organizată de ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture, Berlin), Raportoru se închide din nou în atelier și lucrează intens pentru Gelem, Gelem, un demers care are în spate deja doi ani de concepție (…). În acest an, comemorăm 78 de ani de la evenimentele tragice din 2 august 1944, când aproximativ 3.000 de romi din lagărul Auschwitz-Birkenau au căzut victime ale regimului nazist. Raportoru ridică pe pereții înalți ai sălii Tancred Bănățeanu, vopsiți în negru funerar, 12 pânze, prin care, în cheie simbolică creștin ortodoxă, spune adevărul celor 12 cruci apostolice: adevărul despre genocidul romilor (samudaripen). Tratate în straturi de uleiuri brune sau ca suporturi pentru traverse de tren sau copăi, cele 12 pânze sunt martori ale unor abuzuri istorice cu reverberații puternic traumatice pentru etnia romă – o realitate crudă, despre care încă nu se vorbește deschis la nivel instituțional și guvernamental. Roșul și brunul sunt instanțe cromatice ale sângelui și pământului, găsite din plin în tabloul elementelor artistului, iar traversa de tren și căruța, intersectate în formă de crucifix – funcționează ca referințe pentru deportarea masivă decisă de mareșalul Antonescu în 1942, soldată cu 25.000 de deportați, din care numai jumătate au supraviețuit frigului și inaniției, moment istoric ilustrat textual prin romanul – parabolă al lui Zaharia Stancu, din 1968. Numărul victimelor de etnie romă și sinti ale genocidului practicat de naziști se ridică la 1,5 – 2 milioane de suflete, pe lângă alte șase milioane de evrei.

Întreaga expoziție este dominată de un fundal sonor aglutinant pentru elementele care compun întreaga instalație – pânzele și osia de căruță– într-o doină a prăbușirii: de la confuzia îmbarcării în trenuri și care, până la climaxul sonor învăluit într-o profundă disperare.

Expoziția este un cumul instalativ, și după spusele autorului, un act de comemorare dedicat mamei artistului, unul dintre miile de copii deportați în Transnistria.

Ilina Schileru, coordonatoare

♰♰♰

ENG:

The National Center for Roma Culture-Romano Kher and the National Museum of the Romanian Peasant, organize, between July 13 and August 7, 2022, the painting exhibition Gelem, Gelem, Samudaripen, an installation by the artist Eugen Raportoru, in the Tancred Bănățeanu hall. The exhibition is curated by Cătălina Olteanu and coordinated by Ilina Schileru,and other texts by Anda Petrache.

Eugen Raportoru is the first Romanian Roma artist to represent the Roma Collateral Pavilion at the Venice Biennale, as a solo-show, open to the international public between April 23 and November 27, 2022 at the Instituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti, organized by the European Institute of Arts and Culture (ERIAC). With a rich exhibition activity and an atypical ascent, Eugen Raportoru is today a prolific and extremely active artist on the local scene as well as on an international stage (Romanian Embassy in Stockholm, Royal College and Vatican – group participations).

Gelem, Gelem, Samudaripen is a commemorative exhibition presented dedicated to the International Day of Remembrance of the Roma Genocide during the Holocaust.

We invite you to the opening of the exhibition that takes place on Wednesday, July 13, from 18:00 and Tuesday, August 2, at 17:30, at the concert of Christian music, organized by the National Center for Roma Culture-Romano Kher, and coordinated by Marius and Fernando from Bărbulești.

I was 20 years old when I first found out about my people’s history. Facts and questions which made the world I had known until then collapse, making me feel the rage of someone who is helpless in the face of the truth. The rage I felt passed and what remained instead was the desire to make my history and the history of my people known by any means possible.

Eugen Raportoru and his art sets a truth in front of you, a part of our common history. A part of the history of a people who has suffered greatly, who rebelled using only sticks, tools, and rocks, and forced nazi troops to retreat when the order had been given for the elimination of the “gypsy camp” in Auschwitz.

The 2nd of August is the European Roma Holocaust Memorial Day, a day in which we remember that some people decided that their neighbors deserved to die only because they were part of a different ethnic group.

Cătălina Olteanu, curator

“COME TO BUG, WE’LL GIVE YOU HOUSES AND PLOWS!”

… and this is how it began…

… the Gendarme came and took us from our home. As he was ordered. Me, my mother, my father, three brothers and another sister. He had an order, and us, who were we to oppose it? We left by night from the North Station in freight cars, full of people, of mothers and children, without water, without food… without air.

When passing on the platforms, when they were pushing us into the wagons, the gendarmes were yelling that we are leaving to a place where “we will have all that we would need”. Many of us were fooled like this. Some left willingly, with their drays, their cattle and horses.

Text by Anda Petrache

Returning home after the opening of the Rome side exhibition in Venice, organized by ERIAC (European Rome Institute for Arts and Culture, Berlin), Raportoru closes again in the workshop and works intensely for Gelem, Gelem, a step that already has two years conception (…). This year marks the 78th anniversary of the tragic events of August 2, 1944, when about 3,000 Roma from the Auschwitz-Birkenau camp fell victim to the Nazi regime. Raportoru raises on the high walls of the Tancred Bănățeanu hall, painted in funerary black, 12 canvases, through which, in a symbolic Orthodox Christian key, he tells the truth of the 12 apostolic crosses: the truth about the Roma genocide (Samudaripen). Treated in layers of brown oils, or as supports for train crossing and wagoons, the 12 canvases are witnesses of historical abuses with strongly traumatic reverberations for the Roma ethnic group – a cruel reality, which is not yet openly discussed at institutional nor governmental level.Red and brown are chromatic instances of blood and earth, found in full in the artist’s charts.The crossbeam and the carriage, intersected in the shape of a crucifix – function as references for the mass deportation decided by Marshal Antonescu in 1942, resulting in 25,000 deportees, of which only half survived the cold and starvation, a historical moment illustrated textually by the novel – parable of Zaharia Stancu, from 1968. The number of victims of Roma ethnicity and Sinti of the genocide practiced by the Nazis amounts to 1.5 – 2 million souls, in addition to six million other Jews.

The whole exhibition is dominated by an agglutinating sound background for the elements that make up the entire installation – the sails and the wagon axle – in a sad chant of disbelife: from the confusion the Roma felt boarding the trains and charriots, to the climaxing sound shrouded in deep despair.

The exhibition is an cumulative installation, and according to the author, an act of commemoration dedicated to the artist’s mother, one of the thousands of children deported to Transnistria.

Institutional partners: Centrul Național de Cultură a Romilor-Romano Kher, Muzeul Național al Țăranului Român, Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Sponsors: Aqua Carpatica și Cramele Rotenberg-Uzunov

Main media partner: Decât o Revistă

MNȚR media partners: Radio România, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Internațional, RFI România, Historia, Igloo, Arhitectura, Observator Cultural, Infinitezimal, Revista Timpul, Ziarul Lumina, LiterNet.ro, www.agerpres.ro, spotmedia.ro, www.ordineazilei.ro, www.modernism.ro, propagarta.ro, www.matricea.ro, www.promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, www.gokid.ro, www.onlinegallery.ro, www.invietraditia.ro, www.accmediachannel.ro, revistapatronatuluiroman.ro, cult-ura.ro, www.iqool.ro, www.Financiarul.ro, www.News24.ro, Terra Magazin.