Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/05/2024

Scroll to top

Top

Life & Art @ Sibiu

Life & Art @ Sibiu
Nistor Laurențiu

Locul de desfășurare: Sala Multimedia, Casa Albastră, Piața Mare nr. 5

Vernisaj: vineri, 6 august 2021, ora 13.00, în Palatul Brukenthal, curtea a II-a

Durata: august 2021

Organizatori: Muzeul Național Brukenthal, Carabulea Gallery, Asociația Culturală Octavian Smigelschi

Curator: dr. Alexandru Constantin Chituță

Sponsori: Hotel Ramada Sibiu

În contextul actual al societăţii, și respectiv și al artei, expoziția colecţiei tânărului om de afaceri Oprea Carabulea din Sibiu cuprinde o seamă de lucrări de grafică, pictură și sculptură realizate într-o perioadă de peste 50 de ani (1970-2021). Expoziţia și respectiv albumul tipărit vin să adeverească, încă o dată, importanţa artei în viaţa personală, a societăţii și importanţa colecţionarilor. Găzduită de Muzeul Naţional Brukenthal în anul în care se sărbătoresc 3 secole de la nașterea celui mai important colecţionar român, Baronul Samuel von Brukenthal, expoziţia tânărului Oprea Carabulea uimește astăzi publicul și viaţa sibiană prin puterea exemplului. Efervescenţa tinereţii, educaţia oferită de părinţii săi, pasiunea pentru artă și prietenia cu av. George Șerban, un mentor al său dar și un important colecţionar contemporan, se poate observa acum prin expunerea unei părţi a colecţiei sale de artă românească. Se înscrie în acest dialog și prietenie, relaţia tânărului colecţionar, Oprea Carabulea, cu zestrea de percepte și lucrări a magistrului, George Șerban. Este poate unul dintre cei mai tineri colecţionari din România care „debutează‟ printr-o expoziţie în cel mai important muzeu din România și mai mult decât atât, cel care a înţeles, prin numeroasele dialoguri avute, importanţa deschiderii unei galerii private de artă în municipiul Sibiu, eveniment  care va avea loc în toamna anului 2021 în grandiosul Hotel Ramada. Toate aceste lucruri se realizează din pasiune și din înţelegerea faptului că educaţia prin cultură și frumos este cheia unei generaţii viitoare sănătoase. Această încercare, a noastră, nu poate să nu aibă ecou, dar ecoul la care râvnim noi nu este doar unul al expunerii sau de tipul specializării picturale, este foarte important să avem în vedere ţinte mai aplicate. Dincolo de anume precipitări frivole, sibienii au mai multă răbdare și asta se acordă bine cu o recepţie autentică a valorilor. Se simte că există o nevoie adâncă de spirit și solidaritate, iar noi, răspunzându-i, întreprindem o realizare care este valabilă atât etic, cât și estetic, prima galerie privată de artă din Sibiu.

/EN/

Exhibition: Life & Art

Location: Multimedia Hall, Blue House, 5, Large Square

Opening: Friday, August 6, 2021, 1.00 p.m., Brukenthal Palace, 2nd courtyard

Duration: August 2021

Organizers: Brukenthal National Museum, Carabulea Gallery, Octavian Smigelschi Cultural Association

Curator: Alexandru Constantin Chituță PhD

Sponsors: Hotel Ramada Sibiu

In the current context of society, and of art, respectively, the exhibition of the collection of young businessman Oprea Carabulea from Sibiu includes a number of graphic, painting and sculpture works realized over a period of over 50 years (1970-2021). The exhibition and the printed album, respectively, come to prove, once again, the importance of art in personal life, society and the importance of collectors. Hosted by the Brukenthal National Museum in the year that celebrates 3 centuries since the birth of the most important Romanian collector, Baron Samuel von Brukenthal, the exhibition of young Oprea Carabulea today amazes the public and life from Sibiu through the power of example. The effervescence of youth, the education offered by his parents, the passion for art and the friendship with lawyer George Șerban, a mentor of his but also an important contemporary collector, can now be seen by exhibiting a part of his Romanian art collection. The relationship of the young collector, Oprea Carabulea, with the dowry of perceptions and works of master George Șerban, is part of this dialogue and friendship. He is perhaps one of the youngest collectors in Romania who “debuts‟ through an exhibition in the most important museum in Romania and moreover, the one who understood, through the numerous dialogues, the importance of opening a private art gallery in the city of Sibiu, an event that will take place in the fall of 2021 in the grandiose Ramada Hotel. All these things are made with passion and understanding that education through culture and beauty is the key to a healthy future generation. This attempt of ours cannot but have an echo, but the echo we thrive for is not just one of the exhibition or of the type of pictorial specialization, it is very important to consider more applied targets. Beyond certain frivolous precipitations, the people of Sibiu have more patience and this goes well with an authentic reception of values. It is felt that there is a deep need for spirit and solidarity and we, responding to it, undertake an achievement that is valid both ethically and aesthetically, the first private art gallery in Sibiu.