Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/02/2024

Scroll to top

Top

[:ro]M-Kiss Hedy[:en]M-Kiss Hedy[:] - UAP

Nistor Laurențiu

[:ro]

M-KISS Hedy
M-Kiss Hedy
Adresa: Str. Ofcea nr. 5, ap. 2, Timișoara – România
Tel: +40720.311.758
e-mail: andraskiss2000@yahoo.co.uk
web: ,

FOTO LUCRARE-Nodul Vieţii

Nodul-Vieţii

Prezentare Demers Artistic

FORMA IVITĂ ŞI ÎNŢELESUL ECHIVALENT

IOAN IOVAN

În peisajul artistic al Timişoarei apariţia unui nume nou în domeniul profesionist al textilelor a devenit un lucru atât de rar încât expoziţia propusă de Hedy M-Kiss primeşte de-a dreptul statut de imbatabilă excepţie. De altfel, şi pentru Hedy M-Kiss, practicarea textilelor alcătuieşte o adevărată performanţă. Mobilul, evident, se află în propensiunea deosebită pe care o manifestă pentru practica artei, în predispoziţiile pe care le deţine şi care sunt deschise către o traiectorie de marcă a creaţiei.
Expoziţia personală de faţă, aşezată sub genericul „EXPRESIVITĂŢI TEXTILE”, cuprinde mai multe modalităţi, mai multe tehnici de realizare, dar, demnă de reţinut este împrejurarea că demersul artistic curat, clar se face resimţit la fel, atât în înţelegerea de ansamblu a genului artistic, cât şi în calitatea detaliului, în capacitatea de realizare. Tapiseriile prezentate beneficiază de un tisaj corect, strâns şi îngrijit (Geneză, Nodul Vieţii, Spirit şi Materie, Semn, Întuneric şi lumină), iar colajul textil îşi datorează reuşitele formelor limpezi şi decupărilor ferme (Oraşul, Pavaj), imprimeul întreţine o imagistică bogată pe cromatica largă, complexă, preferind contrastele (cicluri de câte şapte lucrări, Noduri şi Frânghii, Semne Sonore) în timp ce badijonările ivesc structuri spaţiale angulare, molcom ritmate.
Fiecare dintre tehnicile utilizate acordă o atenţie deosebită calităţii de material dar fiecare tehnică reuşeşte să confere materialului o expresie particulară în mod necesar deschisă înţelesurilor şi semnificaţiilor.
Pentru că în acest domeniu artistic termeni precum pânza, ţesutul, cusutul, urzitul sunt activităţi efective, fizice, deţin şi privilegiul de a putea fi eşafodaje generos funcţionale în translocaţia spre cultural prin asocierea cu mitul după modelul urzit-ursit. Şi tocmai această nevoie de a angaja forma artistică într-o direcţie intenţionată de comunicare face ca lucrările realizate de Hedy M-Kiss să se ofere la modul imediat de justificare, pe de o parte, ca putere a expresiei, pe de alta, ca plauzibilitate a semnificării. Cumva, la mijlocul distanţei dintre pânza Penelopei şi vălul zeiţei Iris, cumva între pânza de păianjen şi ţeserea unui destin, între cusutul cu aţă albă şi nodul gordian, între firul Ariadnei şi ghemul vieţii. Concret, între calitatea materialului textil şi imaginea pe care acesta o poate alcătui, între forma ivită şi înţelesul echivalent.

website link: ,

[:en]

M-KISS Hedy
M-Kiss Hedy
Adresa: Str. Ofcea nr. 5, ap. 2, Timișoara – România
Tel: +40720.311.758
e-mail: andraskiss2000@yahoo.co.uk
web: ,

FOTO LUCRARE-Nodul Vieţii

Life knot

Prezentare Demers Artistic

THE EMERGED SHAPE AND EQUIVALENT MEANING

IOAN IOVAN

In the artistic landscape of Timisoara, any new name appearing in the professional field of textiles has become such a rare thing that the exhibition proposed by Hedy M-Kiss directly receives the status of an unbeatable exception. Besides, for Hedy M-Kiss too, practicing the textile art represents a real performance. The reason, of course, lies in the great propensity that she shows for practicing art, in the predispositions which she holds and which are open to an outstanding path of creation.
This personal exhibition, generically entitled „TEXTILE EXPRESSIONS” contains several methods, and execution techniques, but it is worthy to note the circumstance according to which the pure and clear artistic approach is felt in the same way, both in the overall understanding of the artistic nature and in the quality of details, and in the execution ability. The tapestry presented benefits from a correct tight and neat weaving (Genesis, Life Knot, Spirit and Matter, Sign, Darkness and Light), and the textile collage owes its success to the clear forms and firm cuttings (The City, Pavement). The printed pattern maintains a rich imaging on the broad, complex chromatics, preferring contrasts (cycles of seven works, Knots and Ropes, Sound Signs) while paintings show angular, slowly rhythmic spatial structures.
Each of the techniques used give a special attention to the quality of the material, but each technique succeeds in offering the material a particular expression which is necessarily open to meanings and significations.
Because in this artistic field terms like canvas terms, weaving, sewing, warping are actual, physical activities, they also have the privilege to be generously functional scaffoldings in the cultural translocation, by association with the myth following the weaving-foretelling pattern. It is this need to engage the artistic shape in an intended direction of communication that makes the works executed by Hedy M-Kiss to immediately offer themselves as justifications, on the one hand, as power of expression, on the other hand, and as plausibility of signification. Somehow, midway between Penelope’s canvas and the veil of Iris, somehow between the spider web weaving and weaving a destiny, between weaving a tall tale and the Gordian knot, between Ariadne’s thread and the ball of life. More precisely, between the quality of the textile material and the image it can form, between the emerged shape and the equivalent meaning.

website link: ,

[:]