Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 01/03/2024

Scroll to top

Top

Mother of Many Souls @ CAV - UAP

Mother of Many Souls @ CAV
Nistor Laurențiu

Mother of Many Souls este o expoziție care explorează calitatea de mamă și instinctele materne, surprinse în cele mai diverse ipostaze. Dincolo de coordonatele iconografice, variații pe o aceeași temă, proiectul formulează interogații privitoare la ființă, la faptul de a fi, dar în același timp la îngemănarea dintre forța și fragilitatea vieții. Biologicul, bunăoară contribuția genetică, sarcina, nașterea și legăturile de natură chimică (hormonală) dintre mamă și copil, este proiectat într-o serie de situații cu caracter social, politic (dacă privim războiul ca o astfel de consecință), economic sau istoric. Proiectul a fost inițiat de Lucian Liciu în 2017, care își propusese să realizeze o expoziție personală în 2020. Evenimente de natură obiectivă au condus spre amânarea cu un an a acesteia, răstimp în care i-a cooptat pe Nicoleta Gribincea și pe Eugen Iovan, artiști care, prin viziunea lor, au extins aria stilistică a subiectului ales.
Mihai Plămădeală, curator

Mother of Many Souls is an exhibition that explores motherhood and maternal instincts, captured in various poses. Beyond the iconographic coordinates, variations on the same theme, the project formulates questions regarding the being, in the way of Martin Heidegger’s Dasein, but at the same time the twinning between the force and the fragility of life. The biological, for example the genetic contribution, pregnancy, birth and chemical (hormonal) links between mother and child, is projected in a series of social, political (if we look at war as such a consequence), economic or historical situations. The project was initiated by Lucian Liciu in 2017, who had set out to make a personal exhibition in 2020. Objective events led to its postponement by one year, during which time he associated with Nicoleta Gribincea and Eugen Iovan, artists who, through their own vision, extended the stylistic area of the chosen subject.