Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/06/2024

Scroll to top

Top

CUIBUL @ Bucureşti

CUIBUL @ Bucureşti
Nistor Laurențiu

Miniatura ȋn tehnica firului
CUIBUL
EXPOZITIE INTERNATIONALA

Organizatorii expoziţiei Miniatura ȋn tehnica firului- CUIBUL și-au propus sӑ adune laolaltă comunitatea de artiști profesionisti, din domeniul artelor decorative care creează folosind forma în desfășurare a firului, atât textil, cât și în ceramicӑ, sticlă, metal sau tehnică mixtă.
Titlul expoziției CUIBUL este o sugestie cu multiple interpretări în realizarea unei lucrări ingenioase. Expoziția se va desfășura în cadrul unui parteneriat ȋntre Uniunea Artiștilor Plastici din România și Muzeul Național al Țăranului Român, în perioada 3-27 octombrie 2024, în sala Media a Muzeului Național al Țăranului Român.
Vernisajul va fi pe 3 octombrie 2024, la ora 18:00.
Coordonator proiect: Maria Negreanu
Curatori: Daniela Frumușeanu, Bogdan Hojbotӑ, Alexandra Ţecu.
Prezintӑ: Mimi Necula, critic de artă.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
Tema: CUIBUL
Materiale utilizate: la alegerea artistului.
Se admit maxim 5 lucrări.
Dimensiunea lucrӑrii să nu depășească 25x 25 x 25 cm.
Fotografiile lucrărilor trebuie să fie în format jpg, rezoluție 300 DPI. Acestea pot fi trimise pe urmӑtoarele adrese de e-mail:marianegreanu10@yahoo.com, frumuseanu@gmail.com, până la dată de 15 august 2024, cu mențiunea Miniatură în tehnica firului-CUIBUL. Sub fiecare fotografie trebuie menţionate urmӑtoarele: prenumele și numele artistului, titlul lucrării, tehnica, dimensiunea.
Vă rugăm să trimiteți o singurӑ fotografie pentru fiecare lucrare.
Formularul de înscriere va cuprinde: prenumele și numele artistului, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, titlul lucrării, dimensiunea, tehnica folosită, prețul (opțional).
Toată documentația (fotografiile lucrӑrilor și formularul de înscriere) vor fi trimise până la data de 15 august 2024, pe adresele de e-mail menţionate anterior.
Deoarece expoziţia va avea un caracter internaţional, din juriu vor face parte și artiști strӑini.
Deciziile comisiei de selecție sunt definitive.
Rezultatul selecţiei va fi anunțat la data de 1 septembrie 2024.
Lucrarile selecționate vor fi trimise prin curier sau predate personal la adresa care va fi anunţatӑ ȋn urma selecţiei. Persoana de contact și numӑrul de telefon aferent, vor fi anunţate dupӑ jurizare.
Artiștii domiciliați în București pot aduce lucrările direct la sala Media a Muzeului Național al Țăranului Român, Șoseaua Pavel D. Kiseleff nr. 3, București, în data de 1 octombrie 2024, de la ora 11:00 până la ora 16:00.
Costurile de transport tur-retur vor fi suportate de către artiști.
Lucrările trebuie să fie ambalate corespunzӑtor. Pe colet se va menţiona: FARĂ VALOARE COMERCIALĂ /PENTRU UZ EDUCAŢIONAL
Nu răspundem de lucrӑrile ambalate necorespunzător.
Artiștii selecționați vor contribui cu suma de 150 RON. Aceasta va fi trimisӑ ȋn colet alături de lucrare și de adresa de domiciliu printatӑ, necesarӑ pentru expedierea coletului. Contribuția reprezintă cheltuielile aferente urmӑtoarelor secţiuni: realizarea afișului, a catalogului tipӑrit, promovare, protocol vernisaj, alte cheltuieli administrative.
Organizatorii au dreptul de a folosi fotografiile lucrӑrilor în vederea promovării expoziției fără plată către autor.
Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor în timpul transportului.
Lucrările nu pot fi retrase pe perioada desfășurării expoziției.
Returul lucrărilor se va face de către organizatori la finalul evenimentului cu plata ramburs la adresa indicată de artist.
Informați suplimentare la urmӑtoarele adrese de e-mail: marianegreanu10@yahoo.com, frumuseanu@gmail.com

Miniature in Thread Technique
THE NEST

The organizers of the „Miniature in Thread Technique – THE NEST” exhibition aim to bring together the community of artists from the field of decorative arts who create using the unfolding form of thread, in textiles as well as in ceramics, glass, metal, or mixed techniques.
The title of the exhibition, THE NEST, suggests multiple interpretations in the creation of an ingenious work. The exhibition will take place in partnership between the Union of Fine Artists of Romania and the National Museum of the Romanian Peasant from 3-27 October, 2024, in the Media Hall of the National Museum of the Romanian Peasant.

The opening will be on October 3, 2024, at 18:00.

Project coordinator: Maria Negreanu
Curators: Daniela Frumușeanu, Bogdan Hojbotă, Alexandra Ţecu.
Presenter: Mimi Necula, art critic

RULES OF PARTICIPATION
Theme: THE NEST
Materials used: at the artist’s choice.
A maximum of 5 works is allowed.
The size of the work should not exceed 25 x 25 x 25 cm.

Photographs of the works must be in jpg format, 300 DPI resolution. They can be sent to the following email addresses: marianegreanu10@yahoo.com, frumuseanu@gmail.com, by August 15, 2024, with the mention „Miniature in Thread Technique – THE NEST.”
Under each photo, the following must be mentioned: the artist’s first and last name, the title of the work, the technique, the dimensions, and the year of creation.
Please send only one photograph for each work. The registration form will include: the artist’s first and last name, home address, email address, phone number, title of the work, dimensions, technique used, year of creation, and price (optional).
All documentation (photographs of the works and the registration form) must be sent by August 15, 2024, to the previously mentioned email addresses.
Since the exhibition will have an international character, the jury will also include foreign artists. The decisions of the selection committee are final.
The selection results will be announced on September 1, 2024.
The selected works will be sent by courier or personally delivered to the address that will be announced following the selection. The contact person and the corresponding phone number will be announced after the jury process.
Artists residing in Bucharest may bring their works directly to the Media Hall of the National Museum of the Romanian Peasant, Șoseaua Pavel D. Kiseleff nr. 3, Bucharest, on October 1, 2024, by 16:00.
The round-trip transport costs will be borne by the artists. The works must be properly packaged. The parcel should be marked: no commercial value/for educational use. We are not responsible for improperly packaged works. Selected artists will contribute a sum of 150 RON. This will be sent in the parcel along with the work and the home address for the return of the work. The contribution represents the costs associated with the following sections: creation of the poster, the printed catalog, promotion, vernissage protocol, and other administrative expenses.
The organizers have the right to use photographs of the works for the promotion of the exhibition without payment to the author.
The organizers are not responsible for any damage or loss of works during transport. Works cannot be withdrawn during the exhibition.
The return of the works will be done by the organizers at the end of the event, with the payment on delivery at the address indicated by the artist.
For further information, please contact the following email addresses: marianegreanu10@yahoo.com, frumuseanu@gmail.com.

Formular inscriere
Miniatura in tehnica firului
CUIBUL

Numele si prenumele__________________________
Specializare__________________________________
Adresa de domiciliu____________________________
Adresa de E-mail______________________________
Numar de telefon______________________________
Titlul lucrari__1________________________________
2____________________________________________
3____________________________________________
4____________________________________________
5____________________________________________
Dimensiunea __________________________________
Tehnica_______________________________________

APPLICATION FORM

Miniature in thread technique
NEST

Name and surname_________________
Specialty__________________________
Home address______________________
E-mail address______________________
Phone number______________________
The title of the work 1________________________________________
2_________________________________

3_________________________________

4__________________________________________
5_________________________________________________________
Dimension_________________________________________________
Technique__________________________________________________