Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

NATAL @ Contextile 2020, Bienala de Artă Textilă Contemporană, Portugalia

Nistor Laurențiu

 „NATAL”, instalația multimedia concepută și realizată de artista Dorina Horătău, reprezintă România la „Contextile” 2020, Bienala de Artă Textilă Contemporană care se desfășoară la Guimarães (Portugalia), în perioada 5 septembrie – 25 octombrie 2020.

„Contextile” are loc în Portugalia din 2012 cu scopul declarat de a disemina ceea ce se realizează cel mai bine în arta textilă contemporană la nivel internațional și de a plasa textilul în contextul artei contemporane.

„NATAL” a fost acceptată de juriul „Contextile” 2020, autoarea lucrării fiind selectată și pentru a susține o prelegere cu titlul „Material conținut și spațiu conținător / Content material and container space” la conferința Textile TALKS din cadrul Bienalei.

Institutul Cultural Roman sprijină participarea Dorinei Horătău, aflată printre cei 50 de artiști din 29 de țări, câștigători ai apelului lansat de „Contextile” 2020, la care s-au înscris 870 de artiști (din 65 de țări) cu aproximativ 1150 de lucrări.

Juriul multidisciplinar, format din Lala de Dios (curator și profesor de istorie a artei și textilelor), Janis Jefferies (curator și profesor emerit de arte vizuale),  Rosa Godinho (artist vizual și textil), Jorge Costa (curator și director artistic), Cláudia Melo, director artistic al „Contextile” 2020, a facut selecția pe baza conceptul tematic lansat „Locuri ale memoriei / Places of Memory”, precum și a criteriilor, termenilor și condițiilor: înaltă creativitate, originalitate și expertiză în ceea ce privește elementul textil, construcție, temă, concept, material utilizat(conform https://contextile2020.pt/).

„NATAL” va fi prezentată în cadrul expoziției internaționale la Centrul Cultural Vila Flor din Guimaraes, în perioada 5 septembrie – 25 octombrie 2020.

Conceptul lucrării interoghează condiția omului actual în relație cu mediul în care acesta îşi desfăşoară existența.  Urmărind memoria, parcursul personal și „replicarea” unor spații sau situații trăite, artista autoare face apel la adevărul mitic al locurilor natale pentru a propune un ansamblu spațial monolitic, în care elementele naturale, precum conglomeratele de frunze sau pământul amestecat cu bălegar de cal, capătă această definiție: „Astăzi, tradiţiile şi oamenii satelor sunt un produs de consum asociat politicilor actuale de globalizare.”

Prelegerea cu titlul „Material conținut și spațiu conținător / Content material and container space” urmează să fie prezentată la conferința Textile TALKS, care are loc între 6 și 7 septembrie, 2020. Autoarea se concentrează pe activitatea creativă din conceptul tematic „Locuri ale memoriei”/ Places of Memory“, cu referințe la parcursul artistic propriu în contextul manifestărilor contemporane. Acesta se construiește pe conceptele de memorie și amintire pe care le explorează printr-o invitație la o dezbatere teoretizată din punct de vedere estetic, cu public de specialitate, artiști invitați la Bienală, presa culturală,  reprezentanți ai mediului universitar local și internațional.

…………………………………………….

Dorina Horătău (n.1969) este artist vizual cu experienţă în domeniul artelor şi designului textil.
Începând cu anii 1990, este preocupată de subiectele legate de compoziţia spaţiului interior şi integrarea gestului textil în cadrul acestuia ca accent şi simbol. Acoperă o gamă largă de definiţii ale obiectelor realizate manual cu ajutorul fibrei – instalaţie (textilă), obiect textil spaţial, ambiental, „entitatea sau prezenţa textilă” cu ajutorul materialelor de lucru convenţionale şi mai puţin convenţionale.       
 În ultima perioadă, dezvoltă metode de intervenție artistică în care explorează posibilităţile mai multor medii sau materiale cu scopul de a-şi exprima ideile într-o gamă estetică cât mai personală.

Obţine Bursa UAP / Secţiunea Arte Decorative(1995), Marele Premiu al Trienalei de Artă Textilă / ediţia a V-a(2006), Premiul  SMB9 Mixed-Media acordat de UAP din România(2015), Premiul pentru Arte Decorative „Arte în Bucureşti”/ ediţia a III-a(2012), Premiul BIAMT/ Secţiunea Arte Textile(2014), Premiul pentru Arte Decorative la Premiile UAP din România, 2017(2018).

Este membru al U.A.P.R şi are un palmares bogat de expoziţii naţionale şi internaţionale.
Din 1990 până în prezent a participat la numeroase expoziţii (saloane, municipale, bienale, trienale etc.) organizate în muzee, centre, instituţii culturale, galerii şi spaţii alternative.
Este conferenţiar la Departamentul Arte Textile – Design Textil din cadrul Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti şi în 2007 obţine titlul de doctor în arte vizuale cu o teză ce pune în discuţie „Spaţiul interior şi intervenţia artistului decorator. O perspectivă contemporană asupra obiectului textil”.
Participă la diverse cursuri şi stagii de documentare printre care amintim: HEAR / Strasbourg- Mulhouse/Franţa prin programul „Erasmus Teaching Staff Mobility”, în 1991 la stagiul de documentare pentru organizarea Bienalei Academiilor de Artă / ediţia IV-a, Maastricht/ Olanda, iar în 1991 la stagiul de documentare „Connaissance de la France”, Paris-Lyon/Franţa.
Colaborează cu birouri şi reviste de arhitectură, artă şi design pentru decoraţie de interior, producţie, text&styling.           
Are lucrări expuse în colecţii de stat sau private din ţară şi din străinătate.

www.dorinahoratau.com

…………………………………..

EN

„Natal”

at Contextile / 2020, the Biennial of Contemporary Textile Art in Portugal

„NATAL”, the multimedia installation designed and made by the artist Dorina Horătău, represents Romania at „Contextile” 2020, the Biennial of Contemporary Textile Art which takes place in Guimarães (Portugal), between September 5 and October 25, 2020.

„Contextile” has been taking place in Portugal since 2012 with the stated aim of disseminating what is best achieved in contemporary textile art internationally and placing textiles in the context of contemporary art.

“NATAL” was accepted by the “Contextile” 2020 jury, the author of the paper being selected to give a lecture entitled “Content material and container space” at the TALKS Textile conference within the Biennale.

The Romanian Cultural Institute supports the participation of Dorina Horătău, one of the 50 artists from 29 countries, winners of the call launched by „Contextile” 2020, which included 870 artists (from 65 countries) with approximately 1150 works.

The multidisciplinary jury, consisting of Lala de Dios (curator and professor of art and textile history), Janis Jefferies (curator and professor emeritus of visual arts), Rosa Godinho (visual and textile artist), Jorge Costa (curator and artistic director), Cláudia Melo, artistic director of „Contextile” 2020, made the selection based on the launched thematic concept „Places of Memory”, as well as the criteria, terms and conditions: high creativity, originality and expertise in the textile element, construction, theme, concept, materials used (according to https://contextile2020.pt/).

„NATAL” will be presented at the international exhibition at the Vila Flor Cultural Center in Guimaraes, between September 5 and October 25, 2020.

The concept of the paper interrogates the condition of the current man in relation to the environment in which he carries out his existence. Following the memory, personal journey and „replication” of lived in spaces or situations, the author appeals to the mythical truth of birthplaces to propose a monolithic spatial ensemble, in which natural elements, such as leaf conglomerates or earth mixed with horse manure, gets this definition: „Today, the traditions and people of the villages are a consumer product associated with current globalization policies.”

The lecture entitled “Content material and container space” will be presented at the TALKS Textile conference, which takes place between September 6 and 7, 2020. The author focuses on creative activity from the thematic concept “Places of Memory”, with references to her own artistic career in the context of contemporary manifestations. It is built on the concepts of memory and remembrance that he explores through an invitation to a theoretically debated debate, with specialized audiences, artists invited to the Biennial, the cultural press, representatives of the local and international university environment.

…………………………………………….

Dorina Horătău (b. 1969) is a visual artist with a vast experience in the field of arts and textile design.

Since the 1990s, she has been concerned with topics related to the composition of the interior space and the integration of the textile gesture within it as an accent and symbol. It covers a wide range of definitions of objects made by hand with the help of fiber – installation (textile), spatial, environmental textile object, „textile entity or presence” with the help of conventional and less conventional working materials.

Lately, she has been developing methods of artistic intervention in which she explores the possibilities of several environments or materials in order to express his ideas in a more personal aesthetic range.

Obtains the UAP Scholarship / Decorative Arts Section (1995), the Grand Prize of the Textile Art Triennial / 5th edition (2006), the SMB9 Mixed-Media Award granted by UAP from Romania (2015), the Prize for Decorative Arts „Arts in Bucharest” / 3rd edition (2012), BIAMT Award / Textile Arts Section (2014), Award for Decorative Arts at the UAP Awards in Romania, 2017 (2018).

She is a member of the U.A.P.R and has a rich track record of national and international exhibitions. From 1990 until now she has participated in numerous exhibitions (salons, municipal, biennial, triennial, etc.) organized in museums, centers, cultural institutions, galleries and alternative spaces.

She is an associate professor at the Department of Textile Arts – Textile Design at the National University of Arts, Bucharest and in 2007 she obtained a doctorate in visual arts with a thesis that discusses “The interior space and the intervention of the decorative artist. A contemporary perspective on the textile object ”.

She participated in various courses and internships among which we mention: HEAR / Strasbourg-Mulhouse / France through the program „Erasmus Teaching Staff Mobility”, in 1991 the documentary internship for the organization of the Biennial of Art Academies / 4th edition, Maastricht / Netherlands, and in 1991 at the documentary stage „Connaissance de la France”, Paris-Lyon / France.

She currently collaborates with offices and magazines of architecture, art and design for interior decoration, production, text & styling and has works exhibited in public or private collections in the country and abroad.

www.dorinahoratau.com