Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Ionescu Alina Geanina[:en]Ionescu Alina Geanina[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Alina Geanina Ionescu
Ionescu Alina Geanina
Adresa: Sibiu – România
Tel: +40
e-mail: alinageaninaionescu@yahoo.com

web: ,

Plimbare prin pădurea oglinzilor care cântă - Stroll through the wood of the singing mirror -  100

Plimbare prin pădurea oglinzilor care cântă – 100 x 113 cm. culori acrlice pe pânză

Prezentare Demers Artistic
În pofida apariţiei ei eterice, Geanina este o artistă telurică şi extrem de temperamentală. Simte imaginea şi orice detaliu al ei, iar, apoi, o redă pe suportul picturii, cu o mână fermă şi cu o nervozitate excesivă. Aşa că îmi vine să cred că obiectul cu care notează se încălzeşte atât de strânsoarea mâinii, cât şi de viteza cu care este mişcat pe hârtie.
Artista nu încearcă să înfrumuseţeze lumea din jur, realitatea aparentă. Ba dimpotrivă, uneori îi îngroaşă distonalităţile şi imperfecţiunile. Departe de estetismul uşor desuet, frecvent în arta feminină, Geanina intervine cu o nebănuită forţă, distorsionând banalul…Culori violente, dând impresia uneori că au scăpat de sub controlul optic, accentuate de suprafeţe mari şi linii albe sau negre, contraste cromatice duse până la extrem, sunt, acum, mijloace cu care Geanina realizează acea stabilitate şi greutate a compoziţiilor, acelaşi grad de dramatism deja intrinsec lucrărilor ei. Nervozitatea şi frenezia vin să sublinieze nebănuita forţă a artistei. Nici o urmă de feminitate în imagini, nici un minimum de compromis pe planul estetismului academist. Îmi vine în minte, nu doar pentru titlu, cunoscuta carte a lui Claude Lévi-Strauss „Gândirea sălbatică” – cândva un mit al generaţiei mele…

– Ziarul Obiectiv Nr. 314/05.11.2003
Andrei Kertesz
Critic de artă

website link: ,

[:en]

Alina Geanina Ionescu
Ionescu Alina Geanina
Adresa: Sibiu – România
Tel: +40
e-mail: alinageaninaionescu@yahoo.com

web: ,

Plimbare prin pădurea oglinzilor care cântă - Stroll through the wood of the singing mirror -  100

Stroll through the wood of the singing mirror – 100 x 113 cm. acrylic on canvas

Prezentare Demers Artistic

Despite her ethereal appearance, Geanina is an earthy and extremely temperamental artist. She feels the image and any of its details and then she renders it on painting, with a firm hand and excessive nervousness. So I tend to believe that the object she takes notes with warms up because of the grip of her hand and because of the speed with which it is moved on paper.
The artist doesn’t try to embellish the world around her, the apparent reality. On the contrary, she sometimes thickens its distonalities and imperfections. Far from the slightly outdated aestheticism, frequent in the feminine art, Geanina comes with an unexpected force, distorting the ordinary… Violent colours, giving the impression that sometimes they are out of the optical control, emphasized by large surfaces and white or black lines, chromatic contrasts taken to the extreme, are now means with which Geanina creates that stability and weight of the compositions, the same degree of drama already intrinsic for her works. The nervousness and frenzy come to emphasize the unexpected force of the artist. Not a trace of femininity in the images, not a minimum of compromise on the plan of the academist aestheticism. Claude Lévi-Strauss’ famous book “Wild thinking” – at one time a myth of my generation – comes to my mind, and not only for the title…
– Obiectiv Newspaper No. 314/05.11.2003
Andrei Kertesz
Art critic

website link: ,

[:]