Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 02/12/2023

Scroll to top

Top

Mentalese @ Timişoara - UAP

Mentalese @ Timişoara
Doctor

Ciprian Chirileanu | Ionel Mărginean

Prezentând rezultatele primei lor colaborări interdisciplinare sub forma unei instalații in-situ, Ciprian Chirileanu și Ionel Mărginean au ocupat spațiul galeriei cu obiecte, unele cu o aparentă utilitate, pe care le unește o rețea complexă de tije, contorsionându-se, răsucindu-se și învârtindu-se în drumul lor de la un obiect la altul, asemeni traiectoriei, aparent dezordonată, gândurilor în mintea umană. Expoziția invită ochiul să urmărească traiectorii și în egală măsură încurajează extinderea acestui exercițiu mental în afara spațiului galeriei. Aceasta este o versiune dintr-o serie de situații posibile, alte versiuni viitoare având loc în spații diferite.

La o primă lectură, instalația pare a fi o codificare vizuală a proceselor de gândire, care leagă obiecte, evenimente, vise și experiențe din lumea interioară a fiecărui individ. Titlul instalației în sine, Mentalese, face aluzie la o reprezentare a limbajului gândirii, sau cel puțin la o versiune a acestuia, care „combină sisteme cognitive și semantice și operează cu concepte și supoziții” (Asociația Americană de Psihologie APA). Semiotica diferitelor obiecte unite cu ajutorul tijelor aduce în prim plan o tensiune între formă și semnificație. Chirileanu și Mărginean lucrează într-un segment foarte restrâns de materiale, pendulând între lemn și metal, o preocupare pentru materiale și materialitate în aparentă concordanță cu tradiția post-minimalistă. O examinare mai atentă se dezice însă de supremația formei, dimpotrivă, punând accent pe tensiunea dintre diferitele aspecte ale experienței umane: homo faber, muncitorul, pragmaticul, făuritorul, și homo oniricus, visătorul, vizionarul, creatorul. Chirileanu și Mărginean resping orice poziționare ierarhică a vreunuia dintre cele două roluri, argumentând mai degrabă în favoarea imposibilității existenței unuia în absența celuilalt.

În seara deschiderii, instalația va fi activată printr-un act performativ participativ, în care Chirileanu și Mărginean vor căuta puncte de intersecție, noduri, unde experiența trecută și dorința se întâlnesc și găsesc teren comun pe axa spațiului și a timpului.

…………………….
Ciprian Chirileanu este absolvent al Facultății de Arte și Design Timișoara (1998), membru titular (1999) și vicepreședinte (2010-2018) al UAP Timișoara, precum și al grupurilor Graphium (1998), Xilogravură, matrice stilistică (2008) și Avantpost.ro (2016). Principalele preocupări artistice sunt legate de tematica umbrei, de aspectele duale și contradictorii din societate, de evenimentele sau deciziile absurde, asumate și / sau inventate individual sau de lumea înconjurătoare. Creația personală (gravură, fotografie, procesare digitală, instalații, video), integrată pe direcția experimentelor artistice și a artei conceptuale, însumează 29 de expoziții personale, prezența la peste 70 de bienale internaționale și la peste 110 de expoziții din România, precum și proiecte inițiate, organizate și curatoriate de artist: Student Fest (1992), un cerc de pictură cu deținuții (1998), Bienala Internațională de Gravură Mică Graphium (2004), Plăci comemorative (2013), Diplomatic Art (2014) etc. Lucrările artistului se regăsesc în colecții private și muzeale, activitatea artistică fiind semnalată de presă și critica de artă începând din 1990. Detalii la http://ciprianchirileanu-art.blogspot.ro/

Ionel Mărginean este omul cu multe roluri paralele care intersectează domenii diverse: academic, informal, științific, artistic, civil, civic. Absolvent al Facultății de Construcții a Universității Politehnice Timișoara (promoția 2011), din 2013 activează în corpul profesoral din cadrul aceluiași departament, predând subiecte pe tema structurilor compuse oțel-beton și modelării avansate. În laboratoarele UPT, începând cu 2011 este preocupat de experiment și încercări, evaluând comportarea structurilor la acțiuni extreme, inclusiv sub acțiunea directă a exploziilor, cu scopul de a obține structuri robuste.
Din 2007 este actor la Teatrul Studențesc Thespis, iar din 2014 co-fondator al Asociației Culturale Diogene și co-responsabil CiviCultura (în 2023 devine director executiv al asociației). În spațiul public, este producător de evenimente culturale în sectorul independent: CiviCultura 2019, Poveștile Cartierului. Voce din camera mea 2020, DILEME URBANE. ORAȘUL PARALEL (2021-2023). Episodic poate fi întâlnit în rol de fundraiser, dublură de antreprenor, formator în diferite forme, consilier, dar mai tot timpul conector de idei și de oameni.

Mentalese
Ciprian Chirileanu | Ionel Mărginean

Presenting the results of their first interdisciplinary collaboration in the form of a site-specific installation, Ciprian Chirileanu and Ionel Mărginean have occupied the space of the gallery with objects, some of apparent utilitarian purpose, joined together by a complex network of stems, convoluting, twisting and turning on their way from object to object, just like the haphazard trajectory of thoughts in the human mind. It invites the eye to follow and equally encourages the expansion of this mental exercise outside of the gallery walls. This is one version from a series of possible situations, other future versions taking place in different spaces.

At a first reading the installation appears to be a visual codification of thought processes, linking objects, events, dreams, and experiences within each individual. The title of the installation itself, Mentalese, makes allusion to a representation of the language of thought, or at least a version of it, which ‘combines cognitive and semantic systems and operates on concepts and propositions’ (American Psychological Association APA). The significance behind the different objects which the stems join together brings forth a tension between form and meaning. Chirileanu and Mărginean work within a very narrow segment of materials which pendulates between wood and metal, revealing a concern for materials which is, at a first glance, attuned to the post-minimalist tradition. Closer examination, however, discredits the supremacy of form, revealing precisely the tension between different sides of human experience: homo faber, the worker, the pragmatic, the maker, and homo oniricus, the dreamer, the visionary, the creator. Chirileanu and Mărginean reject any hierarchical positioning of one over the other, rather arguing that one cannot exist in the absence of the other.
During the opening, the installation will be activated with a participative performative act, where Chirileanu and Mărginean will search for points of intersection, nodes, where experience and expectation meet and find common ground on the axes of space and time.
……..
Ciprian Chirileanu graduated the Faculty of Art and Design Timișoara (1998), full member (1999) and vice-president (2010-2018) of The Visual Arts Union Timișoara, as well as of the groups Graphium (1998), Xylography, stylistic matrix (2008) and Avantpost.ro (2016). His main artistic concerns are related to the theme of shadows, the dual and contradictory aspects of society, absurd events or decisions, assumed and / or invented individually or by the surrounding world. His personal portfolio (engraving, photography, digital processing, installations, video) has been integrated in the direction of artistic experiments and conceptual art, amounting to 29 solo exhibitions, participant in over 70 international biennials and over 110 exhibitions in Romania, as well as projects initiated, organized and curated by the artist: Student Fest (1992), a painting circle with prisoners (1998), Graphium International Small Engraving Biennial (2004), Commemorative Plates (2013), Diplomatic Art (2014), etc. The artist’s works can be found in private and museum collections, and his artistic activity has appeared in press and art criticism publications since 1990. Details at http://ciprianchirileanu-art.blogspot.ro/

Ionel Mărginean is a man of many parallel roles that intersect various fields: academic, informal, scientific, artistic, civil, civic. A graduate of the Faculty of Construction of the Polytechnic University of Timișoara (class of 2011), since 2013 he has been working in the faculty of the same department, teaching subjects on steel-concrete composite structures and advanced modelling. In the UPT laboratories, since 2011 he is concerned with experiment and testing, evaluating the behaviour of structures under extreme actions, including under the direct action of explosions, with the aim of obtaining robust structures.
Since 2007 he has been an actor at the Thespis Student Theatre, and since 2014 co-founder of the Diogene Cultural Association and co-director of CiviCultura (in 2023 he becomes executive director of the association). In the public space, he is a producer of cultural events in the independent sector: CiviCultura 2019, Neighbourhood Stories. Voice from my room 2020, URBAN DILEMAS. PARALLEL CITY (2021-2023). He can be seen intermittently in the role of fundraiser, entrepreneur double, trainer in various forms, advisor, but mostly connector of ideas and people.

Ciprian Chirileanu – visual artist
http://ciprianchirileanu-art.blogspot.ro/
+4 0721 60 30 11
president – Asociația Diplomatic Art –
Timisoara
http://diplomatic-art.blogspot.ro/