Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

Manole Alina

Manole Alina
Nistor Laurențiu

[:ro]

Alina Manole
Manole Alina
Adresa: Str. Odei, nr. 37, București – România
Tel: +4072 416 2530
e-mail: alinamanole.4art@yahoo.ro

AutoCuboPortret, dimensiune 606060 cm, tehnica acrilic pe panza , acrylic on canvas

AutoCuboPortret -60x60x60-cm. tehnica acrilic pe panza

Prezentare Demers Artistic

Alina Manole a mers pe logica cubului. Şase feţe şi în acelaşi timp o succesiune de autoportrete, totul pentru că “zarul a fost aruncat” în momentul în care s-a apucat de lucru. Obiectul său se va roti în expoziţie, dar indiferent de poziţionare, va arăta întotdeauna la fel şi mereu altfel.
(Toţi oamenii preşedintelui & alte idei/ de Mihai Plămădeală. )

“Inspiraţie a contururilor, imaginaţie a culorilor, explozie de optimism, asociate cu reflectarea psihologiei consumiste a generaţiei post – post(moderne). Alina Manole estompează într-un discurs coerent, controlat, graniţele dintre academism şi subcultură, în ceea ce priveşte imaginile. Acestea au rolul de catalizatori ai unor idei, mişcări artistice (câteodată chiar sociale) distincte sau avataruri media, toate elemente ale unor mix-uri care pun linia şi acordurile cromatice în demnitatea lor. Sursele ce alimentează subiectele tratate de artistă îşi păstrează o ambivalenţă învăluită în ceea ce astăzi poate fi desemnat de termenul argotic “cool”.
Relaţia dintre unu şi multiplu se întâlneşte în “Autoportret” deopotrivă cu problema artei în epoca reproducerilor mecanice şi cu tunning-ul, ca procedeu tehnic. Tensiunile dintre albastru şi roşu, dominante în “Blue” şi “Stropi de soare” sunt amplificate prin relaţionarea violentă cu valori cromatice care duc compoziţiile în zone ce depăşesc orizontul de aşteptare al privitorului şi propun relecturarea ciclică a lucrărilor. Galbenul sofianic al “Stropi(lor) de soare” poate fi regăsit şi în “Nud cu fundă”, unde, dincolo de iconografia à la Toulouse-Lautrec, pot fi descoperite linia discretă a detaliului, dar şi abordarea feministă a temei. În fine, “A Piece of My World” reuneşte sub egida echilibrului idei şi tehnici identitare ale Alinei Manole, pe care, prin lucrările amintite mai sus, aş încadra-o în Post Pop Art. Clasificările îşi pierd însă relevanţa în faţa muncii artistului, care îşi poate permite libertatea, cum se întâmplă în cazul de faţă, de a fi el însuşi (ea însăşi).”
Mihai Plămădeală

website link: www.alinamanole.wix.com/pictura,www.alinamanole.wordpress.com

[:en]

Alina Manole
Manole Alina
Adresa: Str. Odei, nr. 37, București – România
Tel: +4072 416 2530
e-mail: alinamanole.4art@yahoo.ro

AutoCuboPortret, dimensiune 606060 cm, tehnica acrilic pe panza ,  acrylic on canvas

AutoCuboPortret -60x60x60-cm. acrylic on canvas

Prezentare Demers Artistic

Alina Manole went on logic cube. Six sides and at the same time a series of self-portraits , all because ” the die was cast ” when he started working . Its object will rotate in the exhibition, but regardless of position , will always look the same and always different .
( All the President’s Men & other ideas / by Mihai Plămădeală . )

” Inspiration contours , imagination , color explosion of optimism associated with psychological reflection consumerist generation post – after ( modern ) . Alina Manole fades into a coherent discourse, controlled borders between academicism and subculture, in terms of images . These act as catalysts for ideas, artistic movements (sometimes social ) media avatars distinct or all elements of mixes that put color line and agreements in their dignity. Sources feeding the subjects covered by the artist retains an ambivalence enveloped in what today may be appointed slang term „cool” .
The relationship between one and many can be found in ” Self-Portrait ” along with the problem of art in the age of mechanical reproduction and the tuning that technique . Tensions between the blue and red dominant „Blue ” and ” Sun Splash ” are amplified by violent relations with color values ​​resulting compositions areas exceeding the viewer ‘s expectations and propose relecturarea cyclical works . Yellow Sofian of ” Splash (s ) of the sun ” can be found in ” nude ass „, where, beyond iconography to Toulouse- Lautrec can be found discrete line detail , and feminist approach to the topic . Finally , ” A Piece of My World” brings together ideas and techniques under the balance of Alina Manole identity , which , by the works mentioned above , I wrap it in Post Pop Art classifications lose their relevance to the work of the artist, which may allow freedom , as in this case , be himself ( herself ) . ”
Mihai Plămădeală

website link: www.alinamanole.wix.com/pictura,www.alinamanole.wordpress.com

[:]